Tài liệu kỹ thuật

[WORLD BANK] DỮ LIỆU VỀ LƯỢNG MƯA TẠI VIỆT NAM TỪ 1975-2006

08/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Dữ liệu về lượng mưa được lấy từ Trung tâm Dữ liệu Khí tượng Thủy văn Việt Nam (http://www.hymetdata.gov.vn/) và bao gồm các quan sát hàng ngày từ 172 trạm thời tiết. Hầu hết trong số các trạm này đã được hoạt động tích cực trong suốt giai đoạn 1975-2006. Danh sách các trạm thời tiết có tọa độ GIS cũng được cung cấp.

Dữ liệu được cung cấp trong tệp MS Excel. Mỗi tệp chứa dữ liệu từ một trạm thời tiết.

Xin lưu ý: (I) Các ô trống trong những năm mà các trạm thời tiết hoạt động có nghĩa là tuyệt đối không có lượng mưa. (II) Các ô có lượng mưa 0,0 (mm) có nghĩa là đã có một số lượng mưa nhưng quá ít để đo lường. (III) Trong những năm các trạm thời tiết không hoạt động hoặc vì một số lý do mà dữ liệu không được thu thập, các ô được đánh dấu X hoặc ghi chú cho thấy rằng dữ liệu trong những năm đó không được thu thập.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Quy-Toan Do (Ngân hàng Thế giới, qdo@worldbank.org) hoặc Lê Đăng Trung (Hiệp hội Copenhagen, trung@foi.dk)

1. Link download nguồn dữ liệu: https://drive.google.com/file/d/1UzIfpoGUEkMlFNjyl0fh3CYP0YGZbWn9/view?usp=sharing

2. Link download dữ liệu: Số nhận dạng cho từng trạm thời tiết Việt Nam (bao gồm cả tọa độ GPS): https://drive.google.com/file/d/1Xi-PEK_IynaRY7CIeAAhFccufqjEp-sD/view?usp=sharing

3. Xem thêm Báo cáo của Worldbank về "Thiên tai và phúc lợi hộ gia đình: bằng chứng từ Việt Nam" tại bài viết: https://geolink.vn/du-lieu-worldbank-ban-do-gis-phan-tich-muc-do-anh-huong-cua-thien-tai-doi-voi-nen-kinh-te-va-con-nguoi

--------------

Rainfall Data From 172 Weather Stations In Vietnam

The rainfall data are obtained from Vietnam's HydroMeteorological Data Center (http://www.hymetdata.gov.vn/), and cover daily observations from 172 weather stations. Most of them were actively operated through out the period 1975-2006. The list of weather stations with GIS coordinates is also provided.

The data are provided in MS Excel files. Each file contains data from one weather station.

Please note: (I) Blank cells in years for which the weather stations were active mean absolute no rainfall. (II) Cells with 0.0 (mm of rainfall) mean that there was some rainfall but it was too little to measure. (III) In years the weather stations were not active or for some reasons the data were not collected, the cells are marked by an X or a note showing that data in those years were not collected.

We are revising the data so that errors will be eliminated and the data are better organized. Version 2 is expected to come out by April 15th, 2011.

For any inqueries in regards to the use of data, please contact us at: Quy-Toan Do (The World Bank, qdo@worldbank.org) or Le Dang Trung (Univesity of Copenhagen, trung@foi.dk)
Identifiers for each Vietnam weather station (incl. GPS coordinates)

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: