(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology)  in Telecommunications, specifically: 

 1. Radio-Wave Propagation – Estimating the propagation of radio-waves for network with complex reflections and diffraction and line-of-sight.
 2. Locating Cell Towers – Locating cell tower placements in urban areas using 3D building structures.
 3. Network Management – Managing a network of telecommunication cables and towers in a network data set.
 4. Fresnel Zones – Finding the region of space between wireless transmitter and receiver where obstructions cause interference to the signal.
 5. Antenna Height Optimization – Optimizing antenna height using GIS 3D modelling.
 6. Operations Support Systems (OSS) – Ensuring that network functions properly including outages, billing, and testing through GIS shared services.
 7. Submarine Cable – Sketching out submarine cables that stretch across oceans. (Submarine Cable Map)
 8. Network Signal Interpolation – Clustering geographically high and low network signals and interpolating results in cellular signal maps
 9. Cellular Coverage Analysis – Maximizing cellular coverage using tower height by using interference analysis including viewshed and line-of-sight.
 10. Frequency Management – Regulating radio spectrum to evaluate frequency interactions when approving applications using use terrain, environment, and building data. (Spectrum Regulation)
 11. Fibre Optic Cable – Planning fibre optic cable infrastructure through network views showing capacity, equipment and customer demographics.
 12. Market Segmentation – Segmenting customers geographically and forecast the demand for services where growth is likely to occur.
 13. Signal Expansion – Planning expansion by better understanding signal strengths in three dimensional buildings – or mapping your home Wi-Fi signal in 2D.

---

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Viễn thông. Cụ thể là:

 1. Truyền sóng vô tuyến - Ước tính sự lan truyền của sóng vô tuyến dùng trong mạng có phản xạ và nhiễu xạ phức tạp và đường truyền thẳng.
 2. Định vị tháp di động - Xác định vị trí tháp di động trong khu vực đô thị bằng cách sử dụng cấu trúc tòa nhà 3D.
 3. Quản lý mạng - Quản lý mạng cáp và tháp viễn thông trong tập dữ liệu mạng.
 4. Vùng Fresnel (Vùng hình elip đồng tiêu của không gian giữa và xung quanh máy phát và máy thu) - Tìm vùng không gian giữa máy phát và máy thu không dây, là nơi có vật cản gây nhiễu tín hiệu.
 5. Tối ưu hóa chiều cao ăng ten - Tối ưu hóa chiều cao ăng ten bằng cách sử dụng mô hình GIS 3D.
 6. Hệ thống hỗ trợ hoạt động (OSS) - Đảm bảo rằng mạng hoạt động bình thường bao gồm ngừng hoạt động, thanh toán và kiểm tra thông qua các dịch vụ dùng chung GIS.
 7. Dây cáp ngầm - Phác thảo các tuyến cáp ngầm trải dài khắp các đại dương. (Bản đồ cáp ngầm)
 8. Nội suy tín hiệu mạng - Hợp nhóm tín hiệu mạng cao và thấp theo địa lý và kết quả nội suy trong bản đồ tín hiệu di động
 9. Phân tích vùng phủ sóng di động - Tối đa hóa vùng phủ sóng di động dùng chiều cao tháp bằng cách sử dụng phân tích giao thoa bao gồm tầm nhìn và đường truyền thẳng.
 10. Quản lý tần số - Quy định phổ tần số vô tuyến để đánh giá các tương tác tần số khi phê duyệt các ứng dụng sử dụng dữ liệu địa hình, môi trường và tòa nhà. (Quy định phổ)
 11. Cáp quang - Quy hoạch hạ tầng cáp quang thông qua các các loại hình mạng hiển thị dung lượng, thiết bị và nhân khẩu học của khách hàng.
 12. Phân khúc thị trường - Phân khúc khách hàng theo địa lý và dự báo nhu cầu về dịch vụ ở những nơi có khả năng tăng trưởng.
 13. Mở rộng tín hiệu - Lập kế hoạch mở rộng bằng việc tìm hiểu cụ thể cường độ tín hiệu trong các tòa nhà ba chiều - hoặc lập bản đồ tín hiệu Wi-Fi gia đình của bạn ở dạng 2D.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: