Kiến thức

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS) / HỆ THỐNG VỆ TINH ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GNSS) TRONG NUÔI TRỒNG CHÍNH XÁC - P2

25/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hệ thống định vị toàn cầu khác biệt

DGPS là một kỹ thuật sửa chữa một số lỗi tự nhiên và lỗi phổ biến đối với các quan sát GPS thông thường, do đó cải thiện vị trí GPS. Các hiệu chỉnh DGPS có thể được áp dụng theo hai cách:

  • Xử lý sau - một kỹ thuật yêu cầu người sử dụng GPS thu thập dữ liệu GPS và sau đó, sử dụng phần mềm chuyên dụng, xử lý dữ liệu GPS với dữ liệu DGPS, được thu thập đồng thời, từ một vị trí đã biết như trạm gốc hoặc trạm tham chiếu cố định.
  • Thời gian thực DGPS - DGPS thời gian thực (R / T DGPS) cho phép người dùng GPS tận dụng lợi thế ngay lập tức của các hiệu chỉnh vi sai được phát trong thời gian thực từ các dịch vụ DGPS. Ưu điểm rõ ràng là độ chính xác được cải thiện ngay lập tức cho phép:

- Một lần ghé thăm, thời gian có giá trị và có thể tránh được các chuyến trở về tốn kém.
- Tăng hiệu quả: R / T DGPS loại bỏ quá trình xử lý sau và tiết kiệm tiền bạc, thời gian và năng lượng.
- Kết quả tốt hơn: R / T DGPS cung cấp khả năng lập bản đồ di động chính xác.

Hệ thống thông tin địa lý trong nông nghiệp

Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đã phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác. GIS có thể cung cấp cho người sản xuất cái nhìn sâu sắc có giá trị về sự biến đổi của đồng ruộng, tương tác giữa đất và cây trồng, và kết quả năng suất. GIS là công cụ thông tin hiệu quả nhất mà nhà sản xuất có để lưu trữ, truy xuất, phân tích bản đồ và quản lý dữ liệu nông nghiệp. Theo nhiều cách, các nhà sản xuất nông nghiệp luôn là những người sử dụng GIS. Hầu hết các nhà sản xuất sử dụng một số loại bản đồ để lập kế hoạch những việc sẽ làm trong năm tới. Thông thường, các bản đồ có ranh giới nông trại và thực địa, cùng với bất kỳ thông tin bổ sung nào mà nhà sản xuất có thể ghi lại để giúp đưa ra quyết định. GIS là liên kết giữa hiện trường và văn phòng. GIS cho phép nhà sản xuất:

  • So sánh các loại dữ liệu nông nghiệp khác nhau
  • Truy vấn để tìm mối quan hệ bên trong và giữa các tập dữ liệu
  • Tạo bản đồ và biểu đồ để trực quan hóa, diễn giải và trình bày kết quả phân tích


 Lập bản đồ di động để canh tác chính xác

Hiểu được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong nông nghiệp chính xác, đặc biệt là GPS và GIS, sẽ mang lại sự đánh giá thực sự cho việc lập bản đồ di động. Lập bản đồ di động là khả năng thu thập dữ liệu thực địa, với các thẻ và thuộc tính thời gian không gian địa lý duy nhất, để tích hợp hoặc cập nhật GIS. Bản đồ di động cung cấp quyền tự do thu thập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, theo bất kỳ cách nào. Nó ghi nhớ những gì đã được ghi lại, khi nào và ở đâu. Bản đồ di động không chỉ là một khái niệm. Giống như nông nghiệp chính xác, bản đồ di động là một hệ thống với các thành phần riêng lẻ

 

Tóm lược

Phần lớn khả năng thực hiện nông nghiệp chính xác dựa trên công nghệ thông tin; đặc biệt là định vị toàn cầu và điều hướng, lập bản đồ và phân tích địa không gian. Nền tảng cho nông nghiệp chính xác dựa trên địa điểm và thời gian chính xác. May mắn thay, Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) cung cấp khả năng định vị, vận tốc và thời gian, và Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) cung cấp khả năng lập bản đồ và phân tích.

-----

ROLE OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) / GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) IN PRECISION FARMING - P2
Differential Global Positioning System

DGPS is a technique that corrects for some of the natural and introduced errors common to normal GPS observations, thus improving GPS positions. DGPS corrections can be applied in two ways:

  • Post Processing – a technique that requires the GPS user to collect GPS data and then, using specialized software, process the GPS data with DGPS data, collected at the same time, from a known location like a base station or permanent reference station.
  • Real Time DGPS – Real time DGPS (R/T DGPS) allows the GPS user to immediately take advantage of differential corrections that are broadcast in real time from DGPS services. The obvious advantage is the immediate improved accuracy that allows for:

- Single visit, time is valuable and costly return trips can be avoided.
- Increased Efficiency: R/T DGPS eliminates post processing and saves money, time and energy.
- Better Results: R/T DGPS provides the capability for accurate mobile mapping.

 

Geographic Information Systems in agriculture

Geographic Information Systems (GIS) have evolved rapidly within production agriculture especially in the area of precision agriculture. GIS can provide the producer valuable insight into field variability, soil and plant interactions, and yield results. GIS is the most effective information tool the producer has to store, retrieve, map analyze, and manage agricultural data. In many ways, agricultural producers have always been GIS users. Most producers use some type of map for planning what will be done for the coming year. Usually the maps have farm and field boundaries, along with any additional information that the producer might record for helping make decisions. GIS is the link between the field and the office. GIS allows the producer to:

  • Compare different types of agriculture data 
  • Query to find relationships within and between the data sets
  • Produce maps and charts to visualize , interpret and present the analysis results

 Mobile Mapping for precision farming

Understanding how important information technologies are in precision agriculture, especially GPS and GIS, will provide a real appreciation for mobile mapping. Mobile mapping is the ability to collect field data, with unique geospatial time tags and attributes, for integrating into or updating a GIS. Mobile mapping provides the freedom to collect data anytime, anywhere, in any manner.  It remembers what was recorded, when, and where. Mobile mapping is more than a concept. Like precision agriculture, mobile mapping is a system with individual components.

Summary

Much of the ability to implement precision agriculture is based on information technologies; in particular, global positioning and navigation and geospatial mapping and analysis. The foundation for precision agriculture is based on precise locations and time. Fortunately the Global Positioning System (GPS) provides positioning, velocity, and timing capability, and Geographic Information Systems (GIS) provide mapping and analysis capability.

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: