Kiến thức

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS) / HỆ THỐNG VỆ TINH ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GNSS) TRONG NUÔI TRỒNG CHÍNH XÁC - P1

25/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nông nghiệp đang trải qua một cuộc cách mạng với việc người sản xuất ngày càng chấp nhận một khái niệm quản lý cải tiến được gọi là Canh tác chính xác. Nói một cách đơn giản, canh tác chính xác thúc đẩy năng suất cao hơn và giảm chi phí đầu vào bằng cách đảm bảo rằng những việc phù hợp được thực hiện vào đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng số lượng trên đồng ruộng. Canh tác chính xác là một công nghệ dựa trên tri thức. Nó liên quan đến việc đo lường năng suất cây trồng sao cho có thể tạo ra một bản đồ màu để hiển thị sự thay đổi năng suất như một chức năng của vị trí thực địa. Các bản đồ này có thể được kết hợp với các kết quả kiểm tra độ phì nhiêu của đất và các thông tin khác để tạo ra các đơn thuốc có thể tự động kiểm soát tốc độ áp dụng đầu vào cho một lĩnh vực trên cơ sở cụ thể của địa điểm.

Mục tiêu của canh tác chính xác là tăng thu nhập đồng thời giảm tác động đến môi trường. GPS được hiệu chỉnh sai lệch là xương sống của các hoạt động thực địa tham chiếu địa lý này. Trong nông nghiệp ngày nay, hiệu chỉnh vi sai chủ yếu được cung cấp thông qua các tín hiệu AM từ các đèn hiệu cục bộ và các tín hiệu C-Band hoặc L-Band diện rộng từ một vệ tinh geosyncronous. Độ chính xác vị trí trong phạm vi 1-2 mét (2 sigma) là phổ biến trong nông nghiệp ngày nay và được chấp nhận cho hầu hết các hoạt động hiện tại như lập bản đồ năng suất, lấy mẫu đất và áp dụng tỷ lệ thay đổi của đầu vào đồng ruộng.

Tuy nhiên, sẽ cần độ chính xác cao hơn nhiều, trong phạm vi 5-10 cm (2 sigma), trong tương lai khi GPS được sử dụng để tự động điều khiển xe công nông dọc theo những con đường được xác định trước. Một trong những nhu cầu chính của nông nghiệp trong tương lai là các hệ thống máy thu mới có thể cung cấp mức độ chính xác cao hơn nhưng giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Nông nghiệp chính xác là tương lai của nông nghiệp sản xuất. DGPS sẽ là trung tâm của tất cả các ứng dụng canh tác chính xác và sẽ chứng minh được sự thành công của nó.

Nông nghiệp đóng góp vào 2% doanh thu toàn cầu của các hệ thống GNSS, xét đến các bộ thu, định vị, bản đồ và phần mềm. Trong số bốn tỷ thiết bị GNSS được sử dụng trên toàn thế giới, Châu Á - Thái Bình Dương có mức đóng góp cao nhất, cao hơn cả Châu Âu và Bắc Mỹ cộng lại. Việc thu nhỏ và cải thiện độ chính xác của công nghệ hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) (trong đó, GPS hầu hết đang được sử dụng hiện nay) giúp cho việc áp dụng công nghệ PF trên quy mô rộng để định vị địa lý và lập bản đồ thực địa. Phạm vi của các thiết bị GNSS trong PF bao gồm các ứng dụng trong chỉ đạo tự động, áp dụng tỷ lệ thay đổi, hướng dẫn máy móc nông trại, giám sát năng suất, giám sát sinh khối, giám sát tình trạng đất, theo dõi vật nuôi và hàng rào ảo. Quy mô thị trường của các thiết bị GNSS bao gồm phạm vi hướng dẫn máy kéo, hệ thống lái tự động, công nghệ tỷ lệ thay đổi và quản lý tài sản. Phân đoạn hướng dẫn máy kéo là mảng đóng góp lớn nhất, với hơn một nửa đóng góp của thiết bị GNSS.

Nông nghiệp chính xác là khả năng quản lý đất đai theo mét vuông thay vì dặm vuông. Nông nghiệp chính xác đang thay đổi mối quan hệ của nông dân với đất đai. Nông nghiệp chính xác là một hệ thống nông nghiệp ra quyết định dựa trên thông tin được thiết kế để cải thiện quy trình nông nghiệp bằng cách quản lý chính xác từng bước để đảm bảo sản xuất nông nghiệp tối đa và tính bền vững liên tục của các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

------

ROLE OF GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) / GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) IN PRECISION FARMING - P1
Agriculture is undergoing a revolution with increased producer acceptance of an improved management concept called Precision Farming. Simply stated, precision farming promotes greater yields and reduced input costs by ensuring that the right things are done at the right time at right place and in right amount in the field. Precision farming is a knowledge-based technology. It involves measurement of crop yields such that a coloured map can be generated to show yield variability as a function of field location. These maps can be coupled with soil fertility test results and other information to generate prescriptions which can automatically control the rate at which inputs are applied to a field on a site specific basis.

The goal of precision farming is to increase income while reducing environmental impact. Differentially corrected GPS is the backbone of these geo-referenced field operations. In agriculture today, differential correction is provided primarily through AM signals from local beacons and wide-area C-Band or L-Band signals from a geosyncronous satellite. Position accuracies in the range of 1-2 meters (2 sigma) are common in agriculture today and are acceptable for most current operations such as yield mapping, soil sampling, and variable rate application of field inputs.

There will be a need, however, for much greater accuracy, in the 5-10 cm range (2 sigma), in the future as GPS is used to automatically steer agricultural vehicles along predefined paths. One of the primary needs of agriculture for the future are new receiver systems that can provide this higher level of accuracy yet are affordable and easy to use. Precision Farming is the future of production agriculture. DGPS will be at the heart of all precision farming applications, and will prove critical to its success. 

Agriculture contributes to 2% of the global revenue of GNSS systems, considering the receivers, navigation, maps, and software. Of the four billion GNSS devices used worldwide, Asia-Pacific has the highest contribution, which is higher than both Europe and North America, combined. Miniaturization and improved accuracy of the global navigation satellite system (GNSS) technology (of which, GPS is mostly in use, at present) makes it possible for wide-scale adoption of PF technologies for geo-positioning and field mapping. The scope of GNSS devices in PF includes applications in automatic steering, variable rate application, farm machinery guidance, yield monitoring, biomass monitoring, soil condition monitoring, livestock tracking, and virtual fencing. The market size of GNSS devices includes the scope of tractor guidance, automatic steering, variable rate technologies, and asset management. The tractor guidance segment is the largest contributor, with more than half of the GNSS device’s contribution.

Precision agriculture is the ability to manage land by the square meter instead of the square mile. Precision agriculture is changing the farmers relationship with the land. Precision agriculture is an information-based, decision-making agricultural system designed to improve the agricultural process by precisely managing each step to ensure maximum agricultural production and continued sustainability of the natural resources. 

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: