Tài liệu kỹ thuật

Ứng dụng viễn thám trong hoạt động làm đất bảo tồn

26/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên bài báo: Các ước tính về Hoạt động làm đất bảo tồn bằng cách sử dụng kho lưu trữ Landsat
Tác giả: Peter C. Beeson Craig S.T. Daughtry và Steven A. Wallander
Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt
Chương trình Khuyến khích Chất lượng Môi trường của USDA (EQIP) cung cấp hỗ trợ tài chính để khuyến khích các nhà sản xuất áp dụng các biện pháp bảo tồn. Trong lịch sử, một trong những thực hành phổ biến nhất là làm đất bảo tồn, chủ yếu là sử dụng phương pháp trồng không xới. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tàn dư cây trồng bằng cách sử dụng viễn thám, một chỉ báo về cường độ làm đất, mà không sử dụng dữ liệu đào tạo và kiểm tra hiệu suất của nó ở cấp độ thực địa.

Các nền tảng Landsat Thematic Mapper Series có thể cung cấp phạm vi bảo hiểm không gian và thời gian trên toàn cầu bắt đầu từ giữa những năm 1980. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng Chỉ số Tillage Chênh lệch Chuẩn hóa (NDTI), đã được chứng minh là mạnh mẽ và chính xác trong các nghiên cứu được xây dựng dựa trên tập dữ liệu đào tạo. Chúng tôi đã hoàn thành bản đồ dư lượng trong 10 năm cho khu vực nghiên cứu 150.000 km2 ở Nam Dakota, Bắc Dakota và Minnesota và xác nhận kết quả dựa trên dữ liệu khảo sát cấp thực địa. Độ chính xác tổng thể là từ 64% đến 78% với sự cải thiện bổ sung khi các điểm khảo sát có vị trí địa lý nghi ngờ và ước tính làm đất vệ tinh với ít hơn bốn ngày của hình ảnh Landsat bị loại trừ.

Nghiên cứu này chứng minh rằng, với Landsat Archive có sẵn miễn phí, các nhà nghiên cứu có thể thực hiện các ước tính hồi cứu, chưa qua đào tạo về việc canh tác bảo tồn với độ chính xác đủ cho một số ứng dụng

Link download: https://drive.google.com/file/d/1m1ad0j-1bnwQBGUGp51FI9uj-iCs_tye/view?usp=sharing

------

Applying remote sensing in Conservation Tillage Practices

The title: Estimates of Conservation Tillage Practices Using Landsat Archive
Authors: Peter C. Beeson Craig S.T. Daughtry and Steven A. Wallander 
Date: 2020

Abstract
The USDA Environmental Quality Incentives Program (EQIP) provides financial assistance to encourage producers to adopt conservation practices. Historically, one of the most common practices is conservation tillage, primarily the use of no-till planting. The objectives of this research were to determine crop residue using remote sensing, an indicator of tillage intensity, without using training data and examine its performance at the field level. 

The Landsat Thematic Mapper Series platforms can provide global temporal and spatial coverage beginning in the mid-1980s. In this study, we used the Normalized Difference Tillage Index (NDTI), which has proved to be robust and accurate in studies built upon training datasets. We completed 10 years of residue maps for the 150,000 km2 study area in South Dakota, North Dakota, and Minnesota and validated the results against field-level survey data. The overall accuracy was between 64% and 78% with additional improvement when survey points with suspect geolocation and satellite tillage estimates with fewer than four dates of Landsat images were excluded. 

This study demonstrates that, with Landsat Archive available at no cost, researchers can implement retrospective, untrained estimates of conservation tillage with sufficient accuracy for some applications.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1m1ad0j-1bnwQBGUGp51FI9uj-iCs_tye/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ MPDI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: