Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong thời tiết

02/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"


95. Đo tốc độ và hướng gió cho các trang trại gió, dự báo thời tiết và người lướt sóng

Người chơi gôn, nông dân, phi công, kỹ sư và người lập kế hoạch tuabin gió cần thông tin chính xác về gió. Bong bóng thời tiết và GPS là một cách tốt để làm điều này. Nhưng đó không phải là cách duy nhất. Máy đo tán xạ QuickSCAT và gió LiDAR của NASA cũng đang thực hiện những quan sát gió quy mô lớn này.

96. Dự báo thời tiết để cảnh báo thiên tai

Các ứng dụng viễn thám như dự báo và giám sát thời tiết về cơ bản rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, vận động viên và khách du lịch. Năm 1975, Vệ tinh Môi trường Hoạt động Địa tĩnh (GOES-1) được phóng lên để thu thập dữ liệu gió, nhiệt độ và các dữ liệu khí quyển khác. Nhưng GOES-1 chỉ giới hạn ở một phần nhỏ của Trái đất. Rất nhiều đã thay đổi kể từ đó. Chúng tôi hiện đang sử dụng GOES-12, 13, 14 và 15 với việc cải thiện độ phân giải thời gian, quang phổ, không gian và đo bức xạ.

97. Giám sát chất lượng không khí trong bầu khí quyển thấp hơn

Một số thành phố ô nhiễm đến nỗi việc hút một bao thuốc lá mỗi ngày tương đương với việc hút một bao thuốc lá. 80% các thành phố ô nhiễm quá mức này là ở Trung Quốc. Một trong những chất gây ô nhiễm chính là carbon monoxide. Carbon monoxide không màu đối với mắt người nhưng không phải đối với MOPITT (Phép đo ô nhiễm trong tầng đối lưu) trên vệ tinh Terra của NASA. MOPITT sử dụng một quang phổ kế để đo bức xạ hồng ngoại nâng cao trong bầu khí quyển thấp hơn.

98. Ngắm nhìn cực quang borealis từ một góc độ khác

Khi các hạt tích điện từ mặt trời bị kẹt trong từ trường của Trái đất, chúng sẽ đâm vào các chất khí trong bầu khí quyển của chúng ta. Các màu sắc khác nhau mà chúng ta nhìn thấy là từ các khí khác nhau. Nếu bạn đã xem Aurora Borealis từ mặt đất, bạn có thể muốn thử từ trên cao. Một trong những video siêu thực nhất là xem quang cảnh Cực quang Borealis của Trạm vũ trụ quốc tế.

99. Đo lường albedo cho ngân sách bức xạ của Trái đất

Albedo đo phần trăm ánh sáng mặt trời phản chiếu. Bề mặt tối hơn sẽ nhanh chóng nóng lên và hấp thụ ánh sáng mặt trời. Các bề mặt sáng hơn như tuyết phản chiếu nhiều ánh sáng mặt trời trở lại bầu khí quyển. Albedo là một thành phần quan trọng trong ngân sách bức xạ của Trái đất. Để tính tổng albedo, mỗi loại đất được gán một giá trị albedo. Nhân albedo với loại đất và tổng để đo tổng albedo.

100. Tối ưu hóa sản lượng năng lượng từ tấm pin mặt trời với bức xạ ngang toàn cầu

Tiếp thêm năng lượng cho việc tìm kiếm đầu vào vô tận của bảng điều khiển năng lượng mặt trời. Nếu bạn định chọn một vị trí duy nhất ở bất kỳ đâu trên Trái đất để lắp đặt tấm pin mặt trời, thì đó phải là bản đồ Chiếu xạ ngang toàn cầu (GHI). GHI đo tỷ lệ tổng năng lượng mặt trời đến trên bề mặt Trái đất tính bằng watt trên km vuông. Nhiều thập kỷ dữ liệu vệ tinh (lấy từ GOES và Meteosat) đã tạo ra dữ liệu này với sai số tiêu chuẩn chỉ 5%. Dữ liệu viễn thám này mang lại một số nhiệt độ nghiêm trọng.

-----

Remote Sensing Applications & Uses in Weather

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)


95. Measuring wind speed and direction for wind farms, weather forecasting and surfers

Golfers, farmers, pilots, engineers, and wind turbine planners need accurate wind information. Weather balloons and GPS are a good way to do this. But it’s not the only way. NASA’s QuickSCAT scatterometer and wind LiDAR are making these large-scale wind observations too.

96. Forecasting weather to warn about natural disasters

Remote sensing applications like weather forecasting and monitoring are fundamentally important for businesses, athletes, and tourists. In 1975, the Geostationary Operational Environment Satellite (GOES-1) was launched to collect wind, temperature, and other atmospheric data. But GOES-1 was limited to a small portion of the Earth. A lot has changed since then. We are now on GOES-12, 13, 14, and 15 with improving temporal, spectral, spatial, and radiometric resolution.

97. Monitoring air quality in the lower atmosphere

Some cities are so polluted that it’s the equivalent of smoking a pack of cigarettes each day. 80% of these over-polluted cities are in China. One of the major pollutants is carbon monoxide. Carbon monoxide is colorless to the human eye but not for MOPITT (Measurements of Pollution in the Troposphere) on NASA’s Terra satellite. MOPITT uses a spectrometer to measure upwelling infrared radiation in the lower atmosphere.

98. Watching the aurora borealis from another angle

When charged particles from the sun get caught in the Earth’s magnetic field, they slam into the gases of our atmosphere. The different colors we see are from different gases. If you’ve watched the Aurora Borealis from the ground, you might want to try from up above. One of the most surreal videos is watching the International Space Station’s view of the Aurora Borealis.

99. Measuring albedo for Earth’s radiation budget

Albedo measures the percent of reflected sunlight. A darker surface will heat up quickly and absorb sunlight. Brighter surfaces like snow reflect much sunlight back to the atmosphere. Albedo is a key component in the Earth’s radiation budget. In order to calculate the total albedo, each land cover type is assigned an albedo value. Multiply albedo with the land cover type and sum to measure total albedo.

100. Optimizing solar panel energy output with global horizontal irradiance

Energize your search for endless solar panel input. If you were going to choose a single location anywhere on Earth to install a solar panel, it would have to be the Global Horizontal Irradiance (GHI) map. GHI measures the rate of total incoming solar energy at the Earth’s surface in watts per square kilometer. Decades of satellite data (derived from GOES and Meteosat) has generated this data with a standard error of only 5%. This remote sensing data brings some serious heat.
Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: