Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong Môi trường

14/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

37. Giám sát môi trường với Chương trình Copernicus của ESA
Đối với các ứng dụng viễn thám trong môi trường, Chương trình Copernicus của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) có thể là tham vọng nhất. Mục tiêu là đạt được một hệ thống giám sát hoàn toàn tự trị. Mục đích của nó rất đơn giản - hiểu được sức khỏe của Trái đất. Sáu vệ tinh Sentinel của Copernicus thu thập hình ảnh toàn diện về các chủ đề sau: đất liền, đại dương, ứng phó khẩn cấp, bầu khí quyển, an ninh và biến đổi khí hậu.

38. Theo dõi đa dạng sinh học
Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự đa dạng của các loài động vật và thực vật ở một vị trí địa lý. Với độ phân giải không gian và phổ của các cảm biến được cải thiện qua từng năm, các ứng dụng viễn thám trong đa dạng sinh học đang bắt đầu đóng một vai trò lớn hơn. Nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng đang có những bước tiến bằng cách sử dụng cấu trúc thảm thực vật siêu kính và 3D bằng LiDAR.

39. Phân định và đánh giá tình trạng của các khu vực ven sông để bảo tồn sông hồ

Khu vực Riparian là những khu vực cây cối rậm rạp dọc theo mép nước. Chúng là tuyến bảo vệ môi trường cuối cùng khỏi dòng chảy chất dinh dưỡng cho các hồ và sông của chúng ta. Trong tất cả các ứng dụng viễn thám trong môi trường, các vùng ven sông có lẽ yêu cầu độ phân giải không gian cao nhất vì chiều rộng nhỏ của chúng. Một pixel Landsat-8 có thể không thực hiện được công việc ở đây. Khi nước trải dài trên toàn cầu, các khu vực ven sông ở đó phục vụ nhiệm vụ của họ.

40. Đánh giá sự thay đổi môi trường và thúc đẩy đa dạng sinh học trong các công viên
Không có gì đùa về tầm quan trọng của các công viên. Các công viên cung cấp một ngôi nhà cho một số lượng lớn động vật và các loài có nguy cơ bị đe dọa. Chúng thường cấm phát triển và được sử dụng để cắm trại và giải trí. Các công viên có thể có quy mô lớn khiến chúng trở thành một nguồn tài nguyên khó quản lý. Dữ liệu viễn thám được thu thập theo thời gian có thể cho thấy sự thay đổi cảnh quan. Một số ứng dụng viễn thám trong công viên bao gồm lập bản đồ đa dạng sinh học, các loài xâm lấn và nguy cơ cháy rừng.

------

Remote Sensing Applications & Uses in Environment 

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

37. Monitoring the environment with the ESA’s Copernicus Program

As for remote sensing applications in environment goes, the European Space Agency (ESA) Copernicus Programme may be the most ambitious yet. The goal is to achieve a completely autonomous monitoring system. Its purpose is simple – understand the health of the Earth. Copernicus’ six Sentinel satellites collect comprehensive pictures of the following themes: land, ocean, emergency response, atmosphere, security, and climate change.

38 Keeping a watchful eye on biodiversity
Biological diversity (biodiversity) is the wide variety of animals and plants in a geographic location. With the spatial and spectral resolutions of sensors improving year by year, remote sensing applications in biodiversity are beginning to play a larger role. It remains in the early development stage but strides are being made using hyperspectral and 3D vegetation structures using LiDAR.

39 Delineating and assessing the health of riparian zones to conserve lakes and rivers
Riparian zones are the wooded areas along the water’s edge. They are the last line of environmental defense from nutrient runoff for our lakes and rivers. Of all remote sensing applications in the environment, riparian zones perhaps require the highest spatial resolution because of their small width. A Landsat-8 pixel might not be able to do the job here. As water spans the entire globe, riparian zones are there serving their duty.

40 Assessing the environmental change and promoting biodiversity in parks
There’s no kidding around the importance of parks. Parks provide a home for a large number of animals and species at risk. They often prohibit development and are used for camping and recreation. Parks can be large in scale making them a difficult resource to manage. Remote sensing data gathered over time can show landscape change. Some remote sensing applications in parks include mapping biodiversity, invasive species, and forest fire risk.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: