Kiến thức

Ứng dụng & Sử dụng Viễn thám trong Khai khoáng

20/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trích từ "100 Ứng dụng & cách Sử dụng đáng ngạc nhiên của Viễn thám"

61 Khai thác mỏ khoáng sản bằng viễn thám siêu kính

Có hơn 4000 khoáng chất tự nhiên trên Trái đất. Mỗi loại có thành phần hóa học riêng. Điều này tương đương với việc nói rằng mỗi thành phần có độ phản xạ quang phổ riêng. Việc có nhiều dải quang phổ hơn như cảm biến siêu kính mang lại tiềm năng lập bản đồ nhiều khoáng chất hơn. Có một số khả năng dự đoán với các ứng dụng viễn thám cho địa chất và khoáng sản. Sau khi phát hiện một khoáng chất, gần như chắc chắn các khoáng chất cụ thể khác đi cùng với nó.

62 Nghiên cứu địa chất bề mặt Trái đất

Địa chất là một trong những thứ hiếm hoi luôn tồn tại bất biến trong cuộc sống của chúng ta. Mọi cảnh quan, thực vật và động vật mà chúng ta nhìn thấy ngày nay đều bị ảnh hưởng bởi đá, vật chất và chất dinh dưỡng. Tất cả đều có nguồn gốc từ địa chất. Một số ứng dụng viễn thám trong địa chất bao gồm lập bản đồ nền tảng, thạch học và cấu trúc. Sự phản xạ quang phổ đa diện đã cung cấp thông tin có giá trị về thành phần đá trong khi radar cũng rất hữu ích trong việc nghiên cứu độ nhám bề mặt.

63 Đo sự chênh lệch thể tích tại địa điểm làm giàu uranium bằng cách sử dụng bản đồ 3D

Hệ thống lập bản đồ 3D nhanh Vricon của SAAB thực sự là cách làm cho dữ liệu của bạn trở nên sống động. Nhiều hình ảnh vệ tinh 3d có thể được kết hợp để hiểu phát hiện thay đổi trong chiều thứ ba. Sử dụng năm lần thu nhận vệ tinh và hệ thống lập bản đồ 3d, sự khác biệt về khối lượng tại một địa điểm làm giàu uranium đã được lập bản đồ thành công ở Iran.

64 Theo dõi trữ lượng dầu bằng cách nhìn vào các bể chứa dầu nổi trên mái nhà

Tất cả những gì cần để theo dõi trữ lượng dầu từ bầu trời là một chút hình học và một số hình ảnh có độ phân giải không gian cao. Các bồn chứa dầu thường có hình tròn với một bồn chứa có mái nổi để tránh thất thoát do bay hơi. Vệ tinh có thể quan sát lượng bóng đổ xuống so với mái nổi. Nhiều bóng hơn có nghĩa là dự trữ dầu ít hơn. Các ứng dụng viễn thám như thế này sử dụng hình ảnh vệ tinh mà không cần phải đo đạc vật lý từng thùng dầu.

----

Remote Sensing Applications & Uses in Mining

(Excerpted from 100 Earth-Shattering Remote Sensing Applications & Uses)

61 Extracting mineral deposits with hyperspectral remote sensing

There are over 4000 natural minerals on Earth. Each one has its own chemical composition. This is equivalent to saying that each composition has its own spectral reflectance. Having more spectral bands like hyperspectral sensors gives the potential to map more minerals. There is some predictability with remote sensing applications for geology and minerals. After spotting one mineral, almost certainly other specific minerals accompany it.

62 Studying geology of the Earth’s surface

Geology is one of the rare things that stay constant in our lives. Every landscape, plant, and animal we see today are affected by the rocks, material, and nutrients. All have an origin from geology. Some of the remote sensing applications in geology include bedrock, lithological and structural mapping. Multispectral spectral reflectance has provided valuable information on rock composition while radar has also been useful in studying surface roughness.

63 Measuring the volume difference at a uranium enrichment site using 3D mapping

SAAB’s Vricon Rapid 3D Mapping System is really how to make your data come to life. Multiple 3d satellite images can be combined to understand change detection in the third dimension. Using five satellite acquisitions and the 3d mapping system, volume difference at a uranium enrichment site was successfully mapped in Iran.

64 Monitoring oil reserves by looking at floating oil roof tanks

All it takes to monitor oil reserves from the sky is a bit of geometry and some high spatial resolution imagery. Oil tanks are usually circular with a floating roof tank to prevent evaporative losses. Satellites can look at how much shadow is being casted in relation to the floating roof. More shadows mean fewer oil reserves. Remote sensing applications like this make use of satellite imagery without having to physically measure each oil tank.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: