Tài liệu kỹ thuật

Ứng dụng Mosaic trong thực tế

05/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Mosaic cung cấp một giải pháp độc đáo để có được một hình ảnh bao gồm đầy đủ lĩnh vực bạn quan tâm dù ở kích thước, với kết quả tốt nhất. Mosaic cho phép kết hợp các hình ảnh vệ tinh hàng ngày thu được từ một cảm biến cho một vị trí đã đặt, chỉ số mặc định hoặc tùy chỉnh khi đang di chuyển và khả năng tải xuống các cảnh để phân tích thêm. Giờ đây bạn sẽ không cần làm việc với tính năng chọn trước thủcông, chuyển đổi hình ảnh, khoảng trống và ghép hình ảnh thủ công, mãi mãi.

Use -case 1 - Giám sát phát triển xây dựng, Dubai

Mục tiêu: Phát hiện tiến độ phát triển xây dựng của một khu vực rộng lớn được quan tâm (AOI)

Đối tượng mục tiêu: Tất cả các công ty trong ngành xây dựng

Sự cố: - Người dùng đã đặt hoặc tải lên khu vực quan tâm và chọn hình ảnh, được chụp vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Có thể thấy rõ trong ảnh chụp màn hình rằng hình ảnh riêng lẻ không bao gồm toàn bộ khu vực quan tâm.

Giải pháp: Trong trường hợp này, người dùng nên chọn thẻ xem trước có số lượng cảnh thích hợp bao gồm đầy đủ AOI của họ, từ kết quả tìm kiếm được tạo và nhấp vào phần tử “Mosaic”.

Kết luận: Mosaic cho phép giám sát các khu vực rộng lớn

Trước đây, việc giám sát các khu vực rộng lớn yêu cầu người dùng chuyển đổi giữa các cảnh và hợp nhất chúng theo cách thủ công. Quá trình này khá bất tiện và tốn thời gian. Từ bây giờ mọi thứ trở nên nhanh chóng và dễ dàng: thiết lập AOI của bạn và LandViewer sẽ tự động quản lý phần còn lại cho bạn. .


Use- case 2 - Giám sát cháy ở California

Mục tiêu: Để xác định khu vực bị hư hỏng, tức là áp dụng chỉ số NBR và tải xuống cảnh Mosaic

Mô tả: Vào tháng 11 năm 2018, một đám cháy lớn đã bùng lên ở California, giết chết ít nhất 85 người. Gần mười bốn nghìn (14.000) ngôi nhà đã bị phá hủy, và khoảng một trăm mười lăm nghìn (115.000) ha rừng bị mất. Chính quyền địa phương gọi đây là đám cháy lớn nhất trong lịch sử bang. Nhận xét này không có gì ngạc nhiên, mặc dù thực tế là trong năm trước đó hơn một trăm nghìn (100.000) ha cũng bị mất trắng.

Các nhà chức trách địa phương của California đã triển khai khoảng 5.000 nhân viên cứu hỏa để dập tắt đám cháy, những người hầu như không theo kịp ngọn lửa, ở một số khu vực đã lan rộng với tốc độ 130 km một giờ.

Giải pháp: Để xác định thiệt hại cho các khu vực bị ảnh hưởng, cần phải so sánh Mosaics trước và sau thảm họa với chỉ số NBR được áp dụng.

Bước 1 - Vẽ hoặc tải lên AOI khu vực bạn quan tâm và đặt ngày trước thảm họa

Hình ảnh trước thảm họa 1. Kết quả của việc hiển thị một bức tranh khảm cho phạm vi toàn bộ khu vực quan tâm (AOI)

Bước 2

Chọn thẻ xem trước với Mosaic, chuyển đến tab “Kết hợp dải”, sau đó chọn chỉ mục NDR. Tại bước này hệ thống hiển thị các giá trị chỉ số đã tính được, được tô màu xanh cam. Tiếp theo, tiếp tục đến tab “Tải xuống” và chọn khu vực mà bạn cần dữ liệu thích hợp được yêu cầu.

Hình ảnh 2 - Hiện trường với chỉ số NBR hiển thị tình hình trong khi cháy.

Bước 3 Chọn hình ảnh sau thảm họa cho cùng một khu vực quan tâm (AOI)

Hình ảnh trước thảm họa_3. Kết quả của việc hiển thị một Mosaic cho toàn bộ khu vực quan tâm (AOI)

Bước 4 Nhận kết quả tải xuống Mosaic bằng cách sử dụng chỉ mục NBR, theo các thuật toán tương tự được tìm thấy trong bước 3

Result_image_4 Hiện trường sau thảm họa cho thấy khu vực bị ảnh hưởng và hình dung thiệt hại

Kết quả:

Các khu vực bị ảnh hưởng được hiển thị bằng màu đỏ. Trong khi so sánh các hình ảnh trước và sau thảm họa với các giá trị chỉ số NBR, chúng tôi có thể đánh giá thiệt hại.

--------

Mosaic  offers a unique solution to acquire one image  that fully covers your area of interest, no matter the size, with the best results.  Mosaic allows for a combination of daily satellite images obtained from one sensor for a set location, default or custom indices on-the-fly, and the possibility to download the scenes for further analysis.    Say goodbye to manual preselection, image switching, blank spaces, and manual image stitching, forever.

Use -case 1 – Construction development monitoring, Dubai

Objective: To detect progress in construction development of a large area of interest (AOI)

Target audience: All Construction Industry Companies

Problem:  – The user set or uploaded the area of interest and selected the image, taken on July 19, 2019. It’s clearly visible in the screenshot that the individual image fails to cover the area of interest in entirety.

Solution: In this case, the user should select a preview card with an appropriate number of scenes that fully covers their AOI, from the generated search results, and click on the “Mosaic” element.

Conclusion: Mosaic allows for the monitoring of large areas

Before now,  monitoring large areas  required the user to switch between scenes and merge  them manually. This process was rather inconvenient and time-consuming. From now on everything is fast and easy: set your AOI and LandViewer will automatically manage the rest for you. .
Use- case  2 – Fire Monitoring in California 

Objective: To define the damaged area, that is to apply the NBR index and download the Mosaic scene

Description: In November 2018, a massive fire erupted in California, killing at least 85 people. Almost fourteen-thousand (14,000) homes were destroyed, and approximately one-hundred and fifteen-thousand (115,000)  hectares of forest were lost . Local authorities called it the largest fire in state history. This comment comes as no surprise, despite the fact that in the previous year more than one-hundred-thousand (100,000)  hectares were also lost.

Local Californian authorities deployed  approximately five-thousand firefighters to extinguish the fire, who barely managed to keep up with the fire, which in some areas spread at a speed of 130 kilometers per hour.

Solution: To determine the damage to the affected regions , it is necessary to compare pre- and post-disaster Mosaics with the NBR index applied.

Step 1 – Draw or upload your area of interest AOI and set a pre-disaster date

Pre-disaster image 1. The result of rendering a mosaic for the full area of interest (AOI) coverage

Step 2

Select the preview card with the Mosaic, proceed  to the “Band combinations” tab, then select the NDR index. At this step the system displays the calculated index values, highlighted in orange-green. Next, continue to the “Download” tab and select the area in which you need the requested pertinent data.

Image 2  – The scene with the NBR index displays the situation during  the fire.

Step 3  Select the post-disaster image for the same area of interest (AOI)

Pre-disaster image_3. The result of rendering a Mosaic for the full area of interest (AOI)

Step 4 Acquire the Mosaic download results using the NBR index, following the same algorithms found in  step 3

Result_image_4 The post-disaster scene shows the affected area and visualizes the damage

Result:

The affected areas are shown in red. While comparing the pre- and post-disaster images with the NBR index values, we can assess the damage.

Geolink tổng hợp từ Monde-geospatial

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: