Báo cáo

ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG

06/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng môi trường địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng tại lưu vực sông Thị Vải

Tác giả: Ngô Thị Tường Vân, Nguyễn Hoàng Anh

Tóm tắt: 

Phân vùng môi trường địa chất là phân chia các khu vực thành các đơn vị tương đối đồng nhất dựa vào các yếu tố tự nhiên như thủy văn, địa hình, địa chất, các tai biến... để phục vụ cho việc nghiên cứu hay quản lý đạt hiệu quả hơn theo đặc thù riêng của từng khu vực. Nghiên cứu này trình bày phương pháp và quy trình tích hợp GIS và viễn thám để xây dựng bản đồ phân vùng môi trường địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển các công trình xây dựng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.

Dữ liệu được sử dụng để tích hợp bao gồm ảnh vệ tinh Landsat 8 được phân tích áp dụng phương pháp Fuzzy Logic để xây dựng lớp hiện trạng sử dụng đất trong đó có hiện trạng các công trình xây dựng, cùng với các dữ liệu GIS gồm địa chất, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Kết quả của việc tích hợp các dữ liệu là sự hình thành một bộ bản đồ phân vùng mức độ thích hợp phát triển các công trình xây dựng trên lưu vực sông Thị Vải.

Bản đồ này thể hiện 3 mức độ thích hợp khác nhau của môi trường địa chất đối với các tải trọng công trình xây dựng. Kết quả này đã minh chứng khả năng ứng dụng tích hợp GIS và viễn thám để xây dựng các công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý, phân tích dữ liệu, và xa hơn nữa là xác định và tổ hợp các nhân tố ảnh hưởng đ´en đối tượng quản lý hoặc nghiên cứu.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1rBWwAlT4wZwP1_7QO-mQrvAa1PRnVXs9/view?usp=sharing

-------------

APPLICATION OF GIS AND REMOTE SENSING IN BUILDING UP A MAP OF CONSTRUCTION PLANNING ZONATION

The article: Application of GIS and remote sensing to build up a map of environmental geological suitability for residential buildings on Thi Vai river basin

Authors: Ngo Thi Tuong Van, Nguyen Hoang Anh

Abstract: 

Geological environment zonation is to divide the areas into relatively homogeneous units based on their natural factors such as hydrology, topography, geology, disasters... to create geo-environmental units which suit a specific type of exploitation for the purpose of research or regional management. This study presents a process of integrating GIS and remotely sensed data to develop a map of environmental geological zoning for the planning of development of the effective and safety construction sites. Data used in this work include Landsat 8 satellite image classified by application of Fuzzy Logic method to build the map of land use status which includes construction sites, and the GIS data including geology, topography, engineering geology and hydrogeology. The result from this process of integration is the suitability maps of appropriate units for the development of construction sites on the Thi Vai river basin. This map shows 3 different levels of geological environmental condition for development of the construction sites. This result demonstrates the efficiency of the integration of GIS and remote sensing to build tools to assist for the environmental capacity management, for data analysis, and beyond, to identify and incorporate the influencing factors to the subjects of management or research.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1rBWwAlT4wZwP1_7QO-mQrvAa1PRnVXs9/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ stdjsee.scienceandtechnology

popup

Số lượng:

Tổng tiền: