Báo cáo

ỨNG DỤNG ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG GIÁM SÁT XÓI MÒN ĐẤT

07/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bài báo: Phân tích địa không gian về xói mòn đất bao gồm các kịch bản về lượng mưa trong một khu bảo tồn của vùng Amazon ở Peru
Tác giả: Magali García Rosero, Jaris Veneros, Franz Pucha-Cofrep, Segundo Chavez

Tóm tắt

Khu Bảo tồn Tư nhân Tilacancha cung cấp nước ngọt cho thành phố Chachapoyas. Do đó, lượng đất bị mất trong năm và theo các kịch bản lượng mưa đã được xác định. Riêng lẻ, các giá trị của các yếu tố thu được: độ xói mòn của mưa (R) vào năm 2019 và mô phỏng sự tăng và giảm của 15% lượng mưa, độ xói mòn của đất (K), chiều dài và độ dốc (LS), lớp phủ đất (C), và thực hành bảo tồn (P); chúng được tích hợp vào USLE, thu được A = R K LS PC, (t / ha.yr). Sáu phạm vi xói mòn đã được tìm thấy, và ACP có các khu vực bị mất từ ​​0,4 đến 665,20 tấn / ha.yr đất. Lượng mưa giảm 15% sẽ làm mất đất từ ​​0,20 đến 301,56 tấn / ha.yr và tăng lượng mưa lên 15%, và phạm vi xói mòn sẽ thay đổi từ 0,2 đến 1028,84 tấn / ha.yr.

Link download: 

https://drive.google.com/file/d/19D6zDoeRMdoH7sUO0VBuzgo7tVbn0O2L/view?usp=sharing

------

GEOSPATIAL APPLICATIONS IN SOIL EROSION MONITORING 

The article: Geospatial Analysis of Soil Erosion including Precipitation Scenarios in a Conservation Area of the Amazon Region in Peru
Authors: Magali García Rosero, Jaris Veneros, Franz Pucha-Cofrep, Segundo Chavez

Abstract:

The Tilacancha Private Conservation Area provides fresh water to the city of Chachapoyas. Therefore, the amount of soil lost in the year and under precipitation scenarios was determined. Individually, the values of the factors were obtained: rain erosivity (R) in 2019 and simulating increase and decrease of 15% of rainfall, soil erodibility (K), length and degree of slope (LS), land cover (C), and conservation practices (P); they were integrated into USLE, obtaining A = R K LS PC, (t/ha.yr). Six ranges of erosion were found, and the ACP had areas where from 0.4 to 665.20 t/ha.yr of soil was lost. A 15% reduction in rainfall would represent a loss of soil from 0.20 to 301.56 t/ha.yr and an increase in rainfall by 15%, and the erosion ranges would vary from 0.2 to 1028.84 t/ha.yr.

Link download: 

https://drive.google.com/file/d/19D6zDoeRMdoH7sUO0VBuzgo7tVbn0O2L/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ researchgate

popup

Số lượng:

Tổng tiền: