Cơ hội

[UNESCO - Open Learning Course] Chất lượng nước ngầm trong các tầng chứa nước xuyên biên giới 12.4.2021

02/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Giới thiệu về khóa học

Khóa học trực tuyến về Chất lượng nước ngầm trong các tầng chứa nước xuyên biên giới là một phần của dự án Quản lý tài nguyên nước ngầm trong các tầng chứa nước xuyên biên giới (GGRETA) Giai đoạn 3, do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ.

 

Nam Phi, ước tính có khoảng 70% dân số sống phụ thuộc vào nguồn nước ngầm. Tuy nhiên, khu vực này có dân số gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là ở các khu vực thành thị và dễ bị tổn thương bởi sự biến đổi và biến đổi khí hậu ảnh hưởng sâu sắc đến số lượng và chất lượng nước ngầm. Do đó, việc quản lý nước ngầm không thể được chú trọng quá mức khi các quốc gia, đặc biệt là vùng khô hạn, khám phá để tận dụng các tầng chứa nước xuyên biên giới cho sinh kế.

Do đó, khóa học này nhằm mục đích giới thiệu các khái niệm và nguyên tắc về chất lượng nước ngầm. Một nỗ lực mạnh mẽ sẽ được thực hiện để cung cấp các nghiên cứu điển hình ở cấp độ xuyên biên giới của Nam Phi nếu có. Khóa học sẽ bao gồm bốn mô-đun, (a) Các tầng chứa nước ngầm ở Nam Phi, (b) Đặc điểm của tầng chứa nước về tính dễ bị tổn thương, (c) Giám sát và quản lý chất lượng nước ngầm và (d) Quản lý chất lượng nước ngầm.

Mục tiêu học tập

  • Đ ể giới thiệu cho người học các đặc tính vật lý của đá kiểm soát năng suất tầng chứa nước (bao gồm cả dòng chảy) và các tác động tiềm ẩn đến chất lượng nước ngầm;

  • Để các bên tham gia đánh giá cao các công cụ, phương pháp và kỹ thuật để đánh giá tính dễ bị tổn thương về chất lượng tầng chứa nước;

  • Cung cấp cho người học các cách tiếp cận giám sát và quản lý để duy trì chất lượng nước;

  • Định hướng cho người học về các lựa chọn quản trị có thể được sử dụng để quản lý chất lượng nước ngầm.

Thời lượng và thời gian bắt đầu

Bắt đầu: 12/04/2021
Khóa học bao gồm 4 học phần với thời lượng 3 giờ mỗi phần. Khóa học có thể được kết thúc trong tổng số 12 giờ.

Vui lòng đăng ký tại ĐÂY:

https://openlearning.unesco.org/register?course_id=course-v1:GGRETA+GGRETA03+2021_01&enrollment_action=enroll

-------

Groundwater Quality in Transboundary Aquifers

About this course
The online learning course on Groundwater Quality in Transboundary Aquifers is part of the Governance of Groundwater Resources in Transboundary Aquifers (GGRETA) project Phase 3, funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

In Southern Africa, it is estimated that about 70% of the population is dependent on groundwater resources. However, this region has a rapidly expanding population especially in urban areas and is vulnerable to climate change and variability with a profound effect on the groundwater quantity and quality. Management of groundwater, therefore, cannot be overemphasized as countries, especially arid, explore to utilize transboundary aquifers for livelihoods.

This course, therefore, aims to introduce the concepts and principles in groundwater quality. A strong effort will be made to provide case studies at a transboundary level of Southern Africa where available. The course will be in four modules, (a) Groundwater aquifers in Southern Africa, (b) Aquifer Characterization for Vulnerability, (c) Groundwater quality monitoring and management and (d) Groundwater quality governance.

Learning Objectives
To expose learners on petro-physical properties that control aquifer productivity (including flow) and potential implications on groundwater quality;
To enable participants appreciate tools, methods and techniques to evaluate aquifer quality vulnerability;
To expose learners on monitoring and management approaches to sustain water quality;
To orient learners on governance options that can be used for managing groundwater quality.

Work Load
Start:
12/04/2021

The course is comprised of 4 modules with a duration of 3 hours each. The course can be finalized in a total of 12 hours.

REGISTER HERE

https://openlearning.unesco.org/register?course_id=course-v1:GGRETA+GGRETA03+2021_01&enrollment_action=enroll

Geolink tổng hợp từ Unesco

popup

Số lượng:

Tổng tiền: