Kiến thức

Từ Nhà phân tích GIS đến Kỹ sư phần mềm - P1

17/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below) 

  • Kỹ năng lập trình máy tính có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự nghiệp GIS của bạn.
  • Kết hợp GIS với các kỹ năng kỹ thuật phần mềm có thể tạo ra những cơ hội mới.
  • Biết cách giới thiệu CV và kinh nghiệm của bạn cho đúng người cũng rất quan trọng để nâng cao cơ hội.

Khi một người phát triển sự nghiệp trong GIS, một số mức trần nhất định có thể nảy sinh, đặc biệt nếu các tổ chức chủ yếu chỉ sử dụng các chuyên gia GIS của họ làm nhà phân tích với cơ hội nghề nghiệp tối thiểu. Thêm kỹ năng kỹ thuật phần mềm có thể là một cách để cải thiện tiềm năng việc làm của bạn. Trong một podcast MapScaping, Dan Mahr nói về cách anh ấy có thể chuyển đổi sang kỹ sư phần mềm, nhưng vẫn sử dụng các kỹ năng GIS của mình để mang lại lợi ích cho sự nghiệp của mình


Nếu bạn được tuyển dụng như một nhà phân tích GIS, các công ty có thể đơn giản coi bạn như một người có thể tạo bản đồ hoặc tiến hành phân tích không gian cơ bản, chẳng hạn như hợp nhất các tệp hoặc chạy một mô hình thủy văn cơ bản. Điều này có thể hạn chế các lựa chọn nghề nghiệp của bạn để thăng tiến.

Phát triển kỹ năng lập trình trong GIS
Tuy nhiên, lợi ích của GIS là phần mềm như ArcGIS hoặc QGIS cung cấp một giao diện lập trình có thể giúp mọi người bắt đầu học cách viết mã. Ví dụ, Python, một ngôn ngữ phổ biến được sử dụng trong các ứng dụng không gian địa lý, có thể được sử dụng trong các nền tảng GIS phổ biến, cho phép bạn bắt đầu học cách sử dụng ngôn ngữ này để thực hiện các chức năng cơ bản hoặc thậm chí là các hoạt động hỗ trợ phân tích của bạn. Mahr thảo luận về cách cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản đã giúp anh ấy học lập trình.
Thông thường, việc tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại như cắt các tệp không gian khác nhau có thể cho phép bạn bắt đầu. Cuối cùng, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, có lẽ cần có các hướng dẫn trực tuyến [1] giúp bạn tìm hiểu thêm về kiến ​​thức cơ bản và cấu trúc của ngôn ngữ lập trình để bạn có thể bắt đầu hiểu các khái niệm chính về kỹ thuật phần mềm.

Điều này cũng có thể dẫn bạn đến một khóa học mà bạn chính thức nhận được bằng cấp. Ví dụ, nhiều trường đại học cung cấp bằng Thạc sĩ cho các chuyên gia nghề nghiệp để lấy bằng thứ hai về kỹ thuật phần mềm hoặc lập trình máy tính. Có một số kiến ​​thức nền tảng về không gian địa lý và kinh nghiệm với các tác vụ lập trình có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu và các hoạt động cũng thường phổ biến đối với GIS.

Chuyển từ GIS sang Nghề Kỹ sư Phần mềm
Một khi bạn có thể phát triển kỹ năng lập trình của mình, bạn có thể muốn bắt đầu xem liệu có cơ hội nghề nghiệp nào tốt hơn cho bạn hay không. Bạn cũng sẽ phải học cách giới thiệu bản thân với nhà tuyển dụng hoặc những người khác để có được cơ hội lớn hơn. Mặc dù có bằng cấp về khoa học máy tính hoặc các nghiên cứu tương đương có thể mang lại lợi ích, nhưng có thể không cần.

Thể hiện những kinh nghiệm chính, mã ví dụ và các dự án bạn đã thực hiện và kết nối với mọi người đều có thể giúp bạn đạt được sự nghiệp liên quan đến kỹ thuật phần mềm mà không nhất thiết phải có bằng cấp. Một ví dụ là bạn có thể muốn gặp người quản lý tuyển dụng. Thường gặp ai đó quan trọng đối với quá trình tuyển dụng sẽ cho họ biết bạn là người có năng lực và có thể tự học và có động lực để học các kỹ năng mới như kỹ năng lập trình.
Điều này có thể dẫn đến một cuộc phỏng vấn, nơi mà các câu hỏi liên quan đến lý thuyết thường xuất hiện như một phần của cuộc phỏng vấn kỹ sư phần mềm. Bạn có thể luyện tập cho những câu hỏi này với các trang web cung cấp câu hỏi ví dụ như LeetCode. [2] Tại thời điểm này, bạn nên bắt đầu hiểu các khái niệm trong lập trình, chẳng hạn như cấu trúc dữ liệu và mô hình chính thức bao gồm lập trình hướng đối tượng, và không chỉ đơn giản là có thể viết mã. Một khi bạn nhận được công việc, điều quan trọng là phải gây ấn tượng với đồng nghiệp của bạn.

Nếu bạn tự học, điều đó có thể đã gây ấn tượng với đồng nghiệp của bạn vì mọi người có thể đánh giá cao những khó khăn khi phải tự học. Tuy nhiên, có các kỹ năng mềm, chẳng hạn như khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp, rất quan trọng, vì nó giúp năng động nhóm và cho thấy bạn có thể đóng góp vào các hoạt động của nhóm.

Khi bạn đã chứng minh được các kỹ năng lập trình quan trọng, bây giờ bạn có thể có tùy chọn quay lại làm nhà phân tích GIS hoặc chuyển sang lĩnh vực kỹ thuật phần mềm. Dù bằng cách nào, bằng cách mở rộng các kỹ năng của mình, bạn hiện có lợi thế lớn hơn trong con đường sự nghiệp của mình.

----

From GIS Analyst to Software Engineer
Computer programming skills can greatly benefit your GIS career.
Combining GIS with software engineering skills can create new opportunities.
Knowing how to pitch your CV and experiences to the right people is also critical to improved opportunities.
As one develops a career in GIS, certain ceilings may arise, particularly if organizations mainly only use their GIS experts as analysts with minimal career opportunities. Adding software engineering skills could be one way to improve your employment potential. In a MapScaping podcast, Dan Mahr talks about how he was able to transition to a software engineer, but still uses his GIS skills to benefit his career
If you are employed as a GIS analyst, firms may simply treat you as someone who can make maps or conduct basic spatial analysis, such as merging files or running a basic hydrologic model. This might limit your career options for advancement.

Developing Programming Skills in GIS
The benefit of GIS, however, is that software such as ArcGIS or QGIS provide an interface with programming that can help people get started in learning how to code. Python, a popular language used in geospatial applications, can, for instance, be used within common GIS platforms, which allows you to begin to learn how to use this language to do basic functions or even operations that facilitate your analysis. Mahr discuses how trying to accomplish basic tasks helped him learn programming.
Often, automating repetitive processes such as clipping various spatial files could allow you to get started. Eventually, if you want to learn more, online tutorials[1] that help you to learn more about the basics and structure of programming languages are probably needed so you can begin to understand key software engineering concepts.

This could also lead you to a course where you formally obtain a degree. Many universities, for instance, provide Master level degrees for career professionals to obtain a second degree in software engineering or computer programming. Having some geospatial background and experience with programming tasks can help you better understand data structures and operations that are often also common to GIS.

Moving from a GIS to a Software Engineering Career
Once you can develop your programming skills, you might want to begin to see if there are better career opportunities out there for you. You will also have to learn how to pitch yourself to recruiters or others to gain greater opportunities. While having a degree in computer science or comparable studies can benefit, it may not be needed.

Demonstrating key experiences, example code and projects you have done, and networking with people can all help you gain a software engineering related career without necessarily having the degree. One example is you might want to meet the hiring manager. Often meeting someone critical to the hiring process lets them know you as someone who is capable and able to be self-taught and motivated to learn new skills such as programming skills.
This can lead to an interview, where it is common that theory-related questions appear as part of a software engineer interview. You can practice for these questions with websites that provide example questions such as LeetCode.[2]  At this point, you should begin to understand concepts in programming, such as data structures and formal paradigms including object-oriented programming, and not just simply be able to code. Once you get the job, it is important to impress your colleagues.

If you are self-taught, that might already impress your colleagues because people can appreciate the difficulties of having to teach oneself. However, having soft skills, such as being able to work in teams and communication skills, are critical, as it helps group dynamics and shows you can contribute to team activities. 

Once you have demonstrated key programming skills, you could now have the option of going back as a GIS analyst or going into software engineering. Either way, by expanding your skills you now have greater advantages in your career paths.

Geolink tổng hợp từ GISlounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: