Kiến thức

TỪ ĐIỂN GIS - BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ ĐỊA KHÔNG GIAN - CHỮ U&V

22/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

GIS DICTIONARY - GEOSPATIAL DEFINITION GLOSSARY - LETTER U&V

U

Undershoot: [editing] An undershoot is considered to be a digitizing error in which the new line falls short of the intended connection segment.

Thiếu kết nối: [chỉnh sửa] Lỗi thiếu số hóa được coi là lỗi số hóa, trong đó đường truyền mới thiếu phân đoạn kết nối dự kiến.

 


Union Tool: [GIS processing] The union tool spatially combines two data layers preserving the features and attributes from both layers at the same extents.

Công cụ Union: [Xử lý GIS] Công cụ union kết hợp không gian hai lớp dữ liệu bảo toàn các tính năng và thuộc tính từ cả hai lớp ở cùng phạm vi.
 

USGS Earth ExplorerUnited States Geological Survey (USGS): [organization] USGS is a United States agency responsible for Landsat satellites, nationwide map-making and spatial data development.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS): [tổ chức] USGS là cơ quan Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về vệ tinh Landsat, lập bản đồ và phát triển dữ liệu không gian trên toàn quốc.


UTM Zones (False Northing, False Easting)Universal Transverse Mercator (UTM): [coordinate system] UTM coordinate system is a standard set of map projections with a central meridian for each six-degree wide UTM zone.

Universal Transverse Mercator (UTM): [hệ tọa độ] Hệ tọa độ UTM là tập hợp các phép chiếu bản đồ tiêu chuẩn với kinh tuyến trung tâm cho mỗi vùng UTM rộng sáu độ.

V
Variable Distance Buffer: [GIS processing] Variable distance buffer uses a feature attribute from the input to create a ring around the feature that varies in distance.

Bộ đệm khoảng cách có thể thay đổi: [Xử lý GIS] Bộ đệm khoảng cách biến đổi sử dụng thuộc tính đặc trưng từ đầu vào để tạo một vòng xung quanh đối tượng địa lý thay đổi khoảng cách.


Vector Data Model: [data structure] A vector data model is a common GIS feature representation of spatial information based on defining coordinates and attribute information in points, polylines and polygons.

Mô hình dữ liệu vectơ: [cấu trúc dữ liệu] Mô hình dữ liệu vectơ là một biểu diễn đặc trưng GIS thông thường của thông tin không gian dựa trên việc xác định các tọa độ và thông tin thuộc tính trong các điểm, đa đường và đa giác.
 

Vertex: [data structure] A vertex is a point that specifies a position on a line for arcs, polylines polygons.
Đỉnh: [cấu trúc dữ liệu] Đỉnh là một điểm xác định vị trí trên một đường cho các cung tròn, đa giác đa giác.

Vertical Datum: [geodesy] A vertical datum is a reference surface which vertical heights are measured from the zero surface to which elevations or depths are referred.
Dữ liệu dọc: [trắc địa] Một dữ liệu thẳng đứng là một bề mặt tham chiếu mà độ cao thẳng đứng được đo từ bề mặt 0 mà độ cao hoặc độ sâu được tham chiếu đến.

Vertical Dilution of Precision (VDOP): [GPS] VDOP is a quantitative measurement used to represent the quality of the height based on satellite geometry when taking GPS readings.

Độ chính xác pha loãng theo chiều dọc (VDOP): [GPS] VDOP là phép đo định lượng được sử dụng để biểu thị chất lượng của độ cao dựa trên hình học vệ tinh khi lấy kết quả đo GPS.

Geolink tổng hợp từ GISgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: