Kiến thức

TỪ ĐIỂN GIS - BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ ĐỊA KHÔNG GIAN - CHỮ H&I

22/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

GIS DICTIONARY - GEOSPATIAL DEFINITION GLOSSARY - LETTER H&I

H

Horizontal Datum: [geodesy] A horizontal datum provides a frame of reference as a basis for placing locations at specific latitude and longitude points on the spheroid.

Datum ngang: [geodesy] Datum nằm ngang cung cấp một hệ quy chiếu làm cơ sở để đặt các vị trí tại các điểm kinh độ và vĩ độ cụ thể trên hình cầu.

Hydrography: [GIS dictionary] Hydrography is a term describing the geographic representation of water features such as streams, rivers and lakes.

Thủy văn: [Từ điển GIS] Thủy văn là một thuật ngữ mô tả sự thể hiện địa lý của các đối tượng địa lý nước như suối, sông và hồ.


Hypsography: [ GIS dictionary ] Hypsography is the geographic representation of features on a map related to elevation, altitude and height above sea-level from a reference surface. (Hypso is Greek for height).

Siêu âm: [Từ điển GIS] Siêu âm là sự trình bày địa lý của các đối tượng địa lý trên bản đồ liên quan đến độ cao, độ cao và độ cao trên mực nước biển từ một bề mặt tham chiếu. (Hypso là tiếng Hy Lạp có nghĩa là chiều cao).

I
Idrisi: [software] Idrisi is a GIS/remote sensing software package developed by Clark Laboratories in 1987, widely used in education system.

Idrisi: [phần mềm] Idrisi là gói phần mềm GIS / viễn thám được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Clark vào năm 1987, được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục.

Inverse Distance Weighted (IDW) Interpolation: [mathematics] IDW interpolation is a technique used to estimate values of unsampled locations based on the value and distance of known, sampled locations.

Nội suy có trọng số khoảng cách nghịch đảo (IDW): [toán học] Nội suy IDW là một kỹ thuật được sử dụng để ước tính giá trị của các vị trí chưa được lấy mẫu dựa trên giá trị và khoảng cách của các vị trí đã biết, được lấy mẫu.


IKONOS: [remote sensing] IKONOS is a high resolution commercial imaging satellite that provides 1-meter panchromatic and 3-meter multispectral (blue, green, red, near-infrared) imagery.

IKONOS: [viễn thám] IKONOS là một vệ tinh hình ảnh thương mại có độ phân giải cao cung cấp hình ảnh đa sắc độ 1 mét và 3 mét (xanh lam, lục, đỏ, hồng ngoại gần).


Infrared: [remote sensing] An infrared image represents reflectance grid cells that are recorded in the near-infrared wavelengths, typically 0.7 to 1.1 micrometers.

Hồng ngoại: [viễn thám] Hình ảnh hồng ngoại đại diện cho các ô lưới phản xạ được ghi lại trong các bước sóng cận hồng ngoại, thường từ 0,7 đến 1,1 micromet.


Interpolation: [mathematics] Interpolation is the estimation of unsampled locations based on known location sampled values such as for elevation, temperature and other predicted variables.

Nội suy: [toán học] Nội suy là ước tính các vị trí chưa được lấy mẫu dựa trên các giá trị được lấy mẫu vị trí đã biết, chẳng hạn như độ cao, nhiệt độ và các biến dự đoán khác.


Intersect Tool (Overlay): [GIS processing] The intersect tool uses two inputs and restricts the output geometry similar to clip by preserving the attributes in both input layers.

Công cụ Intersect (Lớp phủ): [Xử lý GIS] Công cụ giao nhau sử dụng hai đầu vào và hạn chế hình học đầu ra tương tự như clip bằng cách giữ nguyên các thuộc tính trong cả hai lớp đầu vào.

Geolink tổng hợp từ GISgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: