Tài liệu kỹ thuật

TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUANG HỌC TẠI CHỖ TOÀN CẦU CHO ỨNG DỤNG VỆ TINH MÀU ĐẠI DƯƠNG

03/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tóm tắt
Một bộ dữ liệu tại chỗ được biên soạn rất quan trọng để đánh giá chất lượng của các bản ghi dữ liệu vệ tinh màu đại dương. Ở đây chúng tôi mô tả dữ liệu được biên soạn để xác nhận các sản phẩm màu đại dương từ Sáng kiến ​​Biến đổi Khí hậu Màu Đại dương của ESA (OC-CCI). Dữ liệu được thu thập từ một số nguồn (MOBY, BOUSSOLE, AERONET-OC, SeaBASS, NOMAD, MERMAID, AMT, ICES, HOT, GeP & CO), trải dài từ năm 1997 đến 2012 và được phân phối toàn cầu.

Các quan sát về các biến sau đây đã được tổng hợp: độ phản xạ viễn thám phổ, nồng độ của chất diệp lục a, các đặc tính quang học vốn có của phổ và hệ số suy giảm khuếch tán phổ. Dữ liệu từ các kho lưu trữ của nhiều dự án được thu thập thông qua các dịch vụ internet mở hoặc từ các dự án riêng lẻ, được thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp dữ liệu. Các phương pháp luận đã được thực hiện để đồng nhất, kiểm soát chất lượng và hợp nhất tất cả dữ liệu. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với dữ liệu gốc, ngoài việc lấy trung bình các quan sát gần nhau về thời gian và không gian, loại bỏ một số điểm sau khi kiểm soát chất lượng và chuyển đổi sang định dạng tiêu chuẩn.

Kết quả cuối cùng là một bảng hợp nhất được thiết kế để xác nhận các sản phẩm màu đại dương có nguồn gốc từ vệ tinh và có sẵn ở định dạng văn bản. Siêu dữ liệu của mỗi phép đo tại chỗ (nguồn gốc, hành trình hoặc thử nghiệm, người điều tra chính) được lưu giữ trong suốt quá trình làm việc và có sẵn trong bảng cuối cùng. Sử dụng tất cả dữ liệu trong một bài tập xác nhận làm tăng số lượng các trận đấu và nâng cao tính đại diện của các chế độ hàng hải khác nhau. Bằng cách cung cấp siêu dữ liệu, bạn cũng có thể phân tích từng bộ dữ liệu riêng biệt.

Link download:

https://essd.copernicus.org/articles/8/235/2016/essd-8-235-2016.pdf

------

A COMPILATION OF GLOBAL BIO-OPTICAL IN SITU DATA FOR OCEAN-COLOUR SATELLITE APPLICATIONS 
Abstract
A compiled set of in situ data is important to evaluate the quality of ocean-colour satellite-data records. Here we describe the data compiled for the validation of the ocean-colour products from the ESA Ocean Colour Climate Change Initiative (OC-CCI). The data were acquired from several sources (MOBY, BOUSSOLE, AERONET-OC, SeaBASS, NOMAD, MERMAID, AMT, ICES, HOT, GeP&CO), span between 1997 and 2012, and have a global distribution.

Observations of the following variables were compiled: spectral remote-sensing reflectances, concentrations of chlorophyll a, spectral inherent optical properties and spectral diffuse attenuation coefficients. The data were from multi-project archives acquired via the open internet services or from individual projects, acquired directly from data providers. Methodologies were implemented for homogenisation, quality control and merging of all data. No changes were made to the original data, other than averaging of observations that were close in time and space, elimination of some points after quality control and conversion to a standard format.

The final result is a merged table designed for validation of satellite-derived ocean-colour products and available in text format. Metadata of each in situ measurement (original source, cruise or experiment, principal investigator) were preserved throughout the work and made available in the final table. Using all the data in a validation exercise increases the number of matchups and enhances the representativeness of different marine regimes. By making available the metadata, it is also possible to analyse each set of data separately.

Link download:

https://essd.copernicus.org/articles/8/235/2016/essd-8-235-2016.pdf

Geolink tổng hợp từ Essd.copernicus

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: