Kiến thức

TIẾP THỊ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GIS - P2

16/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Các chuyên gia GIS nên tự tiếp thị như thế nào

  • Kỹ năng cứng của bạn rất quan trọng, khi ứng tuyển vào một vị trí đầu vào, hãy tập trung vào những kỹ năng đó.
  • Đối với các vị trí cấp cao và chuyên gia, hãy giới thiệu các dự án cũng như hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật của bạn
  • Các vị trí quản lý yêu cầu kỹ năng giao tiếp đã được chứng minh và tập trung vào các mục tiêu chiến lược

Tự giới thiệu bản thân với tư cách là một Chuyên gia GIS
Vậy làm thế nào bạn có thể tự giới thiệu mình với tư cách là một chuyên gia công nghệ không gian và GIS?

Nó liên quan đến việc cải thiện hoặc phát triển các kỹ năng về mã hóa, chẳng hạn như Python, có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, những gì thực sự cần được nhấn mạnh như một kỹ năng cốt lõi, có thái độ học tập để mở rộng kỹ năng của bạn và tham dự các ngành công nghiệp quan trọng và các hội nghị liên quan nơi bạn có thể kết nối.

Nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh rằng việc có những trải nghiệm đa dạng với các dự án cũng như trải nghiệm với những người khác nhau có thể giúp ích cho sự phát triển nghề nghiệp và giáo dục của bạn như thế nào. 

Trên CV của bạn, các dự án thuyết trình với chủ đầu tư, thay vì công việc, cũng có thể hữu ích vì nó cho thấy những gì bạn thực sự đã làm và nêu bật các kỹ năng chính. Sử dụng nền tảng công việc, trải nghiệm ngoài công việc như hoạt động nhóm và dự án khi còn là sinh viên cũng có thể là được đánh dấu như một phần kinh nghiệm của bạn trên CV nêu bật các kỹ năng cá nhân và giao tiếp.
Khi bạn bắt đầu thăng tiến trong sự nghiệp, giao tiếp càng trở nên quan trọng hơn. Điều này bao gồm kỹ năng viết cũng như kỹ năng trình bày.

Chuyên môn hóa các kỹ năng kỹ thuật có thể trở thành chìa khóa trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm năng lượng hoặc viễn thám. Điều quan trọng ở đây là giới thiệu ý nghĩa chính xác của việc có kỹ năng giao tiếp tốt. Bạn có thể nêu bật những kinh nghiệm cụ thể thay vì chỉ đơn giản nói rằng họ có kỹ năng giao tiếp tốt.

Đó cũng có thể là kinh nghiệm hữu ích nếu bạn có kinh nghiệm trong khu vực công và muốn chuyển sang khu vực tư nhân. Sử dụng kinh nghiệm của bạn với các tổ chức có thể chuyển giao đồng thời làm nổi bật những điều này cùng với các kỹ năng GIS của bạn có thể khiến bạn nổi bật với tư cách là một ứng viên.

Các kỹ năng kỹ thuật sẽ luôn cần thiết nhưng khi bạn phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của mình, các khả năng như giao tiếp và kinh nghiệm trong các vai trò khác nhau, có thể trở nên quan trọng hơn.

Kết luận
Chuyển giao GIS cho các tổ chức Các chuyên gia GIS đang tham gia và những người mà họ muốn tham gia có thể có nghĩa là các chuyên gia đó sẽ phải nhấn mạnh nhiều hơn các kỹ năng GIS của họ. Nhìn thấy vai trò của bạn không chỉ đơn giản là tạo bản đồ cho một người mang lại giá trị gia tăng cho tổ chức sẽ rất quan trọng để làm cho GIS được biết đến nhiều hơn đồng thời thúc đẩy sự nghiệp của bạn.

Phát triển các kỹ năng kỹ thuật cũng như kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm đa dạng có thể hỗ trợ sự nghiệp của bạn và giúp nâng cao tiện ích của GIS cho các tổ chức.

----------

MARKETING AND REBRANDING GIS - OPPORTUNITIES FOR GIS PROFESSIONALS - P2

How GIS Professionals Should Market Themselves

  • Your hard skills are important, when applying for an entry level position focus on those.
  • For senior and specialists positions, pitch your projects as well as your deep technical understanding
  • Management positions require proven communication skills and a focus on strategic goals 

Pitching Yourself as a GIS Professional
So how could you pitch yourself as a GIS and spatial technology specialist?

It involves improving or developing skills in coding, such as Python, having strong communication skills, what really should be emphasized as a core skill, have a learning attitude to expand your skills, and attend the key industry and related conferences where you can network.

Research has also highlighted how having diverse experiences with projects but also experiences with different people can help your professional and educational development.

On your CV, pitching projects, rather than jobs, might also be useful because it shows what you have actually done and highlight key skills. Utilizing work platforms, experiences outside of work such as group activities, and projects as a student could also be 

highlighted as part of your experiences on a CV that highlight personal and communication skills.
As you begin to advance your career, communication becomes even more important. This includes written skills as well as presentation skills.

Specializing technical skills may become key in different sectors, including energy or remote sensing. What is key here is to pitch what exactly it means to have good communication skills. You can highlight specific experiences rather than simply state they have good communication skills.

It could also be useful experience if you have, for instance, public sector experience and want to move to the private sector. Using your experiences with organizations that are transferable while highlighting these along with your GIS skills could make you stand out as a job candidate.

Technical skills will always be needed but as you advance your career skills, capabilities such as communication and experiences in different roles, could become more important. 

Conclusion
Pitching GIS to organizations GIS professionals are in, and the ones they want to join may mean that such specialists will have to emphasize more than just their GIS skills. Seeing your role beyond simply making maps to someone who brings added value to an organization will be important to make GIS better known while also advancing your career.

Developing technical skills as well as communication skills and diverse experience can aid your career and help advance the utility of GIS for organizations.

Geolink tổng hợp từ Gislounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: