Báo cáo

TIẾP CẬN HỒI QUY KHÔNG GIAN ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG BỀ MẶT KHÔNG THẤM TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2000-2020

08/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Tác giả: Lê Trần Oanh Kiều, Nguyễn Phi Hùng, Trương Hoàng Trương, Trần Văn Thương, Huỳnh Phẩm Dũng Phát

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá biến động không gian và thời gian bề mặt không thấm tại thành phố Cần Thơ sử dụng ảnh Landsat đa thời gian, được tải từ công nghệ điện toán Google Earth Engine và tiếp cận hồi quy không gian. Chỉ số chuẩn hóa khác biệt xây dựng và phương pháp bình phương tối thiểu đã được sử dụng để đánh giá đánh giá biến động của quá trình mở rộng bề mặt không thấm trong giai đoạn 2000-2020. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mật độ xây dựng tập trung chủ yếu ở khu vực ven sông Hậu và mở rộng sang các địa phương khác theo hướng Tây Bắc. Xét về xu thế mở rộng của diện tích xây dựng trong suốt giai đoạn nghiên cứu, diện tích bề mặt không thấm có xu thế gia tăng 485ha, 399ha, và 376ha tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Thốt Nốt tương ứng. Kết quả nhận được từ nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo để chính quyền địa phương đề xuất chiến lược phát triển thành phố thông minh trong bối cảnh công nghệ số.

Link download: 

https://drive.google.com/file/d/1GNfPoMkCcssmHUucPZierZLmeFxNtqqP/view?usp=sharing

-----

ANALYZING THE PATTERN OF IMPERVIOUS SURFACE VARIATIONS IN CAN THO CITY DURING THE 2000-2020 PERIOD USING SPATIAL REGRESSION APPROACHES

Authors: Le Tran Oanh Kieu, Nguyen Phi Hung, Truong Hoang Truong, Tran Van Thuong, Huynh Pham Dung Phat

ABSTRACT

The study aims at examining the spatiotemporal pattern of impervious surface changes using Landsat time-series imagery obtained through Google Earth Engine and spatial regression approaches in Can Tho city. The Normalised Difference Built-up Index and Ordinary Least Square method were applied to characterize the pattern of dynamics of urban expansion during the 2000- 2020 period. The results showed that the built-up density mainly focused on the riparian area of the Hau River and expanded northern-west to other areas. Regarding the trend in built-up patterns, an increased area of 485ha, 399ha, and 376ha was found in Ninh Kieu, Binh Thuy, and Thot Not districts respectively during the period. The results from this study can be used as a reference for local government to propose appropriate strategies for developing a smart city in the context of digital technologies.

Link download: 

https://drive.google.com/file/d/1GNfPoMkCcssmHUucPZierZLmeFxNtqqP/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Tạp chí Khoa học ĐHSP HCM

popup

Số lượng:

Tổng tiền: