Kiến thức

Tích hợp dữ liệu và Mục tiêu phát triển bền vững

26/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Đại dịch COVID-19 đã khiến chúng ta nhận ra rằng “vị trí ở khắp mọi nơi”. Chúng ta đang chứng kiến ​​một “chuyển động dữ liệu” - liên quan đến cả thông tin thống kê và không gian địa lý - khi mọi người đang xem bản đồ và con số. Kích thước không gian địa lý của "dữ liệu phát triển" đang được tăng cường. Phương pháp tiếp cận “hệ sinh thái dữ liệu” đã trở thành hiện thực và mọi người đang cộng tác để chia sẻ và trao đổi thông tin. Từ quan điểm tích hợp dữ liệu, rõ ràng là tích hợp dữ liệu có thể mang lại lợi nhuận cao. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là một khuôn khổ tích hợp, chúng yêu cầu tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kinh tế, xã hội và môi trường, và không gian địa lý có thể giúp quản lý toàn bộ phổ dữ liệu.

 

Một cách tiếp cận toàn diện để phát triển
Sự ảo hóa do đại dịch gây ra đã khám phá ra một khía cạnh hoàn toàn mới của nền kinh tế kỹ thuật số. Với việc ngày càng có nhiều lĩnh vực trở nên ảo theo cách này hay cách khác, toàn bộ khái niệm về số hóa đã thay đổi vì ảo hóa. Sự phát triển này cũng đã làm nổi bật sự phân chia kỹ thuật số hiện có. Tuy nhiên, đường cơ sở đã được đẩy lên phía trước, với việc người dân ở các khu vực đang phát triển trên thế giới tăng khả năng biết đọc biết viết và khả năng sử dụng công nghệ và Internet cho giáo dục và làm việc từ xa.
“Vì SDG là một khuôn khổ tích hợp, chúng yêu cầu tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau.”
Trong những năm qua, mô hình phát triển đã chuyển dịch khá rõ ràng. Trong những năm 1950 và 1960, trọng tâm là số liệu thống kê kinh tế. Một thập kỷ sau, nó chuyển sang thống kê xã hội. Trong những năm 1990, các cuộc thảo luận chuyển sang thống kê môi trường. Để bắt đầu, phát triển là tất cả về tăng trưởng, nhưng sau đó đến các chiều kích của con người và tự nhiên. SDG có tính đến ba khía cạnh này. Về mặt đo lường, chúng tôi vẫn chưa có sẵn tất cả các thông số mong muốn, vì thứ gì đó như GDP chỉ là một chỉ báo về hiệu suất kinh tế và không đo lường mức độ hạnh phúc của mọi người hoặc tình trạng của môi trường. Nhưng các cuộc đàm phán đang diễn ra để có một cơ chế tổng thể hơn.

Nỗ lực tập thể để đạt được mục tiêu
Khái niệm về Khung thông tin không gian địa lý tích hợp (IGIF) đang được quan tâm. Thật vui mừng khi thấy rằng cách tiếp cận, giao tiếp và phương pháp luận phù hợp được giới thiệu bởi cộng đồng không gian địa lý đã có hiệu quả. Các quốc gia như Hà Lan và Thụy Điển hiện đang kết hợp IGIF trong các chiến lược lớn hơn của họ. Thực tế là không gian địa lý không chỉ là về bản đồ, và là một công cụ toàn diện, bao trùm và tiết kiệm chi phí, đang được hiện thực hóa trên toàn thế giới.

Điều quan trọng là phải tập hợp tất cả kiến ​​thức, chuyên môn và nguồn lực để phát triển tầm nhìn cho tương lai - nơi chúng ta muốn đến và làm cách nào để đạt được điều đó. Khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong quá trình này. Nếu chúng ta muốn đạt được các SDG, điều đó không thể xảy ra chỉ với các chính sách của chính phủ; mọi người cần có niềm tin về việc theo đuổi những mục tiêu đó. Một khi điều đó xảy ra, khu vực tư nhân sẽ tự động xuất hiện. Trong hai thập kỷ qua, Liên hợp quốc đã mời một số bên liên quan phi chính phủ đến bàn thảo luận, nhưng sau đó, đó là một quá trình liên tục.

----

Data integration and SDGs
The COVID-19 pandemic has made us realize that “location is everywhere.” We are witnessing a “data movement” — involving both statistical and geospatial information — as everyone is looking at maps and numbers. The geospatial dimension of “development data” is gaining momentum. The “data ecosystem” approach has become a reality, and people are collaborating to share and exchange information. From the data integration standpoint, it is clear that integrating data can yield handsome returns. The Sustainable Development Goals (SDGs) are an integrated framework, they require integration of data from different areas, such as economy, society and environment, and geospatial can help in managing the entire data spectrum.

A holistic approach to development
The virtualization triggered by the pandemic has uncovered an all-new dimension of the digital economy. With more and more sectors going virtual in some way or the other, the entire concept of digitalization has changed because of virtualization. This development has also highlighted the existing digital divide. However, the baseline has been pushed forward, with people in the developing parts of the world increasing their literacy and capability to use technology and Internet for remote education and working.
“Since SDGs are an integrated framework, they require integration of data from different areas.”
Over the years, the development paradigm has shifted quite clearly. In the 1950s and 1960s the focus was around economic statistics. A decade later, it shifted to social statistics. In the 1990s, the discussions moved to environmental statistics. To start with, development was all about growth, but then came the human and natural dimensions. SDGs take into account these three dimensions. In terms of measurement, we still don’t have all the desired parameters in place, as something like GDP is only an indicator of economic performance and does not measure people’s happiness or the state of the environment. But talks are on to have a more holistic mechanism in place.

A collective effort to achieve goals
The concept of an Integrated Geospatial Information Framework (IGIF) is gaining traction. It is heartening to see that the right approach, communication and methodology exhibited by the geospatial community have worked. Countries like The Netherlands and Sweden are now incorporating IGIF in their larger strategies. The fact that geospatial is not only about maps, and is an inclusive, embracive and cost-efficient tool, is being realized all over the world.

It is important to bring together all the knowledge, expertise and resources to develop a vision for the future — where we want to go and how do we get there. The private sector has an important role to play in this process. If we want to achieve SDGs, it can’t happen with government policies alone; the people need to have a conviction about pursuing those goals. Once that happens, the private sector will automatically come into the picture. In the last two decades, the United Nations has invited several non-governmental stakeholders to the table for discussions, but then, it’s an ongoing process.

Geolink tổng hợp từ Geospatialworld

popup

Số lượng:

Tổng tiền: