(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Aquatics, specifically: 

  1. Stream Order – Defining stream size based on a hierarchy of tributaries the Strahler Index (or Horton-Strahler Index) – an important indicator of fisheries and aquatic habitat.
  2. Fish Habitat Models – Connecting fish species with their habitat using habitat suitability indexes.
  3. Whale Tracking with online mapping applications.
  4. Global Shark Tracker – Monitoring sharks recovery rates with acoustic tags allowing detection in multiple dimensions. 
  5. Fish Eradication – Eradicating fish which negatively affect local fishery and the economy by tracking their movements with GPS.
  6. Spawning Sites – Drawing spawning site boundaries for migratory fish that are known to release eggs.
  7. Hydro-Acoustics – Listening to echoes with hydro-acoustics – capturing lake depth, fish class, fish stock numbers, habitat preference related to temperature. (Hydro-Acoustics)
  8. Mercury in Stream – Grasping the origin of mercury – which are contaminants to fish tissue – by studying the landscape such as soils and humus.
  9. Fish Habitat Conservation Areas – Fine-tuning fish habitat conservation areas by knowing the big picture of fish distribution.
  10. Overfishing – Maintaining sustainable fish population levels with satellite monitoring of sea surface temperature and ocean colors (because they are indicative of specific fish species).
  11. Stress Monitoring – Correlating fish stresses from the local environment such as heat stress from the removal of trees along a stream.
  12. Diffuse Pollution Risk Mapping- Identifying locations of diffuse pollution risk for polluted water and aquatic habitat. 

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS),  phục vụ trong lĩnh vực Thủy sinh. Cụ thể là:

  1. Bản đồ phân cấp dòng chảy - Xác định lưu lượng dòng chảy dựa trên hệ thống phân cấp Chỉ số phụ Strahler (hoặc Chỉ số Horton-Strahler) - một chỉ số quan trọng về nghề cá và môi trường sống dưới nước.
  2. Lập mô hình môi trường sống của cá - bản đồi thể hiện các loài cá tại môi trường sống của chúng bằng cách sử dụng các chỉ số phù hợp với môi trường sống.
  3. Theo dõi cá voi với các ứng dụng lập bản đồ trực tuyến.
  4. Theo dõi cá mập trên thế giới - theo dõi khu vực sống của cá mập trên đại dương, bằng bản đồ trực tuyến. 
  5. Loại bỏ cá có hại - Xóa bỏ các loài cá ảnh hưởng tiêu cực đến ngành đánh bắt cá địa phương và nền kinh tế bằng cách theo dõi sự di chuyển của chúng bằng GPS.
  6. Nơi cá đẻ trứng - Lập ranh giới địa điểm đẻ trứng cho cá di cư.
  7. Thủy âm học - Thu nhận tiếng vang với thủy âm ghi lại độ sâu của hồ, lớp cá, số lượng đàn cá, sở thích môi trường sống liên quan đến nhiệt độ. (Thủy âm học)
  8. Đo lường thủy ngân trong nước - Dùng thiết bị sinh trắc giám sát nguồn thủy ngân - chất gây ô nhiễm cho mô cá - bằng việc nghiên cứu môi trường đất và mùn.
  9. Các khu bảo tồn môi trường sống của cá - Điều chỉnh các khu bảo tồn môi trường sống của cá dựa trên bức tranh tổng thể về sự phân bố của cá.
  10. Theo dõi đánh bắt vượt mức cho phép - Duy trì lượng cá bền vững bằng việc sử dụng vệ tinh giám sát nhiệt độ bề mặt biển và màu sắc đại dương (vì đây là dấu hiệu của các loài cá cụ thể).
  11. Theo dõi áp lực - Theo dõi các nguồn gây áp lực cho loài cá từ môi trường địa phương như sự thay đổi nhiệt do chặt bỏ cây dọc theo dòng chảy.
  12. Bản đồ dự báo lây lan ô nhiễm -  Xác định các vị trí có nguy cơ lây lan ô nhiễm đối với nước bị ô nhiễm và môi trường sống dưới nước.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: