Cơ hội

THỬ THÁCH ĐỊA KHÔNG GIAN ASEAN 2022

16/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Thử thách địa không gian ASEAN 2022 đã được phát động ngày 16/09/2021 tại Festival địa không gian Singapore. Các sinh viên muốn cải thiện kỹ năng địa không gian của mình và vun đắp tình bạn lâu dài với các bạn trẻ trong khu vực ASEAN đều được hoan nghênh tham gia.
Tại SgGeoFest (https://go.gov.sg/sggeofest), những người chiến thắng năm 2021 (MapBeks, SusCo Tech, GEO-AID và SYT2) đã trình bày các dự án chiến thắng của họ.

 

Giới thiệu về ASEAN Geospatial Challenge 2022:

Geospatial Youth Edition đưa thanh niên trong khu vực ASEAN cùng nhau sử dụng thông tin và công nghệ địa không gian để hỗ trợ các quốc gia đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Nhắm mục tiêu vào sinh viên từ các Viện Đại học (IHL) trong khu vực ASEAN, thách thức nhằm:


Format Thử thách

Đối với các đội tham gia khác từ khu vực ASEAN, vui lòng truy cập tại ĐÂY để biết thể thức của thử thách. Thể thức dưới đây chỉ dành cho các đội tham dự từ Singapore.


Mốc thời gian


Lưu ý quan trọng cho người tham gia

Xem "Lưu ý quan trọng cho người tham gia" để biết hướng dẫn nộp, quy tắc và quy định và tiêu chí đánh giá của thử thách.

Các đội tham gia phải 1) Đăng ký trên FormSG và 2) Gửi dự án của họ trên nền tảng Judgify trước 23:59 PM (GMT +8) ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Bước 1: Đăng ký trên FormSG: Đăng ký phải được thực hiện thông qua đây (FormSG)
 
Bước 2: Gửi dự án: Đại diện nhóm đăng ký và nộp trên Judgify. Chúng tôi chỉ yêu cầu một lần gửi cho mỗi nhóm.
 
Ngoài việc điền vào Chi tiết đệ trình trên Judgify (Tóm tắt chi tiết dự án, Tiêu chí đánh giá), các tài liệu sau đây phải được gửi qua nền tảng.


Tài liệu cần nộp & Chi tiết nộp hồ sơ

  • Gửi áp phích

Một áp phích bổ sung kỹ thuật số sẽ được gửi cho mỗi đội.
Để biết thêm thông tin về những gì cần đưa vào bên trong áp phích, vui lòng tham khảo Ghi chú quan trọng cho người tham gia được siêu liên kết ở trên.
(chỉ định dạng .pdf)

  • Ảnh đội

Ảnh nhóm của tất cả các thành viên trong nhóm
(Chỉ định dạng .jpeg, .jpg, .png)

Hoàn thành hợp lệ và ký hợp đồng với tư cách là một nhóm
(Chỉ định dạng .doc, .docx)

Hoàn thành hợp lệ và có chữ ký của từng thành viên trong nhóm
(Chỉ định dạng .doc, .docx)

Tài nguyên hỗ trợ Người tham gia 
Những người tham gia được khuyến khích khai thác các tài nguyên sau do các đối tác thách thức của chúng tôi đóng góp để truy cập vào các mô hình và nền tảng dữ liệu tiềm năng cho sự phát triển dự án của bạn. Việc sử dụng các nguồn này là không bắt buộc.

Mặc dù các nguồn lực này được mở cho tất cả các nhóm tham gia, nhưng việc cố vấn dự án (tháng 9 năm 2021 - tháng 10 năm 2021) với các đối tác thách thức là có giới hạn và trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Vui lòng liên hệ với (các) người liên hệ tương ứng nếu bạn muốn khám phá các tài nguyên của họ cho dự án của bạn!

-----

ASEAN Geospatial Challenge 2022

The ASEAN Geospatial Challenge 2022 was launched on 16/09/2021 at the Singapore Geospatial Festival. Students keen to improve their geospatial skills and cultivate lifelong friendships with fellow youth in the ASEAN region are welcome to take part. 
At SgGeoFest (https://go.gov.sg/sggeofest), the 2021 winners (MapBeks, SusCo Tech, GEO-AID and SYT2) presented their winning projects. 

About ASEAN Geospatial Challenge 2022:

Geospatial Youth Edition brings youth in the ASEAN region together to use geospatial technology and information to support nations in achieving their Sustainable Development Goals (SDGs) . Targeted at students from Institutes of Higher Learning (IHLs) in the ASEAN region, the challenge aims to: 


Format of the Challenge

For other participating teams from the ASEAN region, please visit here for the format of the challenge. The format below is only for participating teams from Singapore. 
Timeline


Important Notes for Participants

View "Important Notes for Participants" for submission guidelines, rules and regulations and judging criteria of the challenge.

Participating teams are to 1) Register on FormSG and 2) Submit their project submission on the Judgify platform by 1st December 2021, 23:59 PM (GMT +8).

Step 1: Registration on FormSG: Registration must be done through here (FormSG)
 
Step 2: Project Submission: Team Representative to register and submit on Judgify. We require only one submission per team.
 
In addition to filling up the Submission Details on Judgify (Summary of project details, Judging Criteria), the following documents must be submitted via the platform.


Documents to be submitted & Submission Details

  • Poster Submission

A digital supplementary poster submission to be submitted one per team.
For more information on what to include inside the poster, please refer to the Important Notes for Participants hyperlinked above.
(.pdf formats only) 

  • Team Photo

Group photo of all team members
(.jpeg, .jpg, .png formats only)

Duly completed and signed as a team
(.doc, .docx formats only)

Duly completed and signed by each team member
(.doc, .docx formats only)

Supporting Resources for Participants

Participants are encouraged to tap on the following resources contributed by our challenge partners to access potential data models and platforms for your project development. The use of these resources is not compulsory.

While these resources are open to all participating teams, project mentorship (September 2021 – October 2021) with the challenge partners are limited and on a first-come-first-serve basis. Please reach out to the respective contact person(s) if you would like to explore their resources for your project!

Geolink tổng hợp từ Geoworks

popup

Số lượng:

Tổng tiền: