Báo cáo

Thị trường của năng lượng gió ngoài khơi đang trên đà phát triển

14/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Nhu cầu về công nghệ các-bon thấp giá cả phải chăng đang lớn hơn bao giờ hết

Lượng phát thải CO2 liên quan đến năng lượng toàn cầu đạt mức cao lịch sử vào năm 2018, do sự gia tăng sử dụng than trong ngành điện. Bất chấp mức tăng ấn tượng đối với năng lượng tái tạo, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm gần 2/3 sản lượng điện, tương đương với 20 năm trước. Có những dấu hiệu của sự thay đổi, với những cam kết ngày càng tăng đối với các nền kinh tế khử cacbon và giải quyết ô nhiễm không khí, nhưng hành động cần phải tăng tốc để đáp ứng các mục tiêu năng lượng bền vững. Khi quá trình điện khí hóa hệ thống năng lượng toàn cầu tiếp tục, nhu cầu về các công nghệ carbon thấp sạch và giá cả phải chăng để sản xuất điện này đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Báo cáo đặc biệt về Triển vọng Năng lượng Thế giới này cung cấp thông tin chi tiết về một công nghệ mà ngày nay có tổng công suất là 23 GW (80% ở châu Âu) và chỉ chiếm 0,3% sản lượng điện toàn cầu, nhưng có tiềm năng trở thành trụ cột của nguồn cung cấp điện của thế giới. Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện nhất cho đến nay về triển vọng toàn cầu đối với gió ngoài khơi, những đóng góp của nó đối với hệ thống điện và vai trò của nó trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.

Thị trường gió ngoài khơi đang trên đà phát triển

Thị trường gió ngoài khơi toàn cầu đã tăng trưởng gần 30% mỗi năm từ năm 2010 đến năm 2018, được hưởng lợi từ những cải tiến công nghệ nhanh chóng. Trong vòng 5 năm tới, khoảng 150 dự án gió ngoài khơi mới được lên kế hoạch hoàn thành trên khắp thế giới, cho thấy vai trò ngày càng tăng của gió ngoài khơi trong nguồn cung cấp năng lượng. Châu Âu đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ, dẫn đầu là Vương quốc Anh, Đức và Đan Mạch. Vương quốc Anh và Đức hiện có công suất gió ngoài khơi lớn nhất đang hoạt động, trong khi Đan Mạch sản xuất 15% điện năng từ gió ngoài khơi trong năm 2018. Trung Quốc đã bổ sung nhiều công suất hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong năm 2018.

Tiềm năng chưa được khai thác của gió ngoài khơi là rất lớn

Các địa điểm gió ngoài khơi tốt nhất có thể cung cấp nhiều hơn tổng lượng điện tiêu thụ trên toàn thế giới hiện nay. Và điều đó sẽ chỉ liên quan đến việc khai thác các trang web gần bờ biển. IEA đã khởi xướng một phân tích không gian địa lý mới cho báo cáo này để đánh giá tiềm năng kỹ thuật gió ngoài khơi theo từng quốc gia. Phân tích dựa trên dữ liệu thời tiết toàn cầu mới nhất về tốc độ và chất lượng gió trong khi tính toán các thiết kế tuabin mới nhất. Tiềm năng kỹ thuật của gió ngoài khơi là 36 000 TWh mỗi năm cho các công trình lắp đặt ở vùng nước sâu dưới 60 mét và cách bờ trong vòng 60 km. Nhu cầu điện toàn cầu hiện là 23 000 TWh. Di chuyển xa hơn từ bờ biển và vào vùng nước sâu hơn, tuabin nổi có thể mở ra đủ tiềm năng để đáp ứng tổng nhu cầu điện của thế giới gấp 11 lần vào năm 2040. Phân tích địa không gian mới của chúng tôi chỉ ra rằng chỉ riêng gió ngoài khơi đã có thể đáp ứng gấp vài lần nhu cầu điện ở một số quốc gia, bao gồm ở Châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ngành công nghiệp đang thích ứng với nhiều công nghệ nền tảng nổi khác nhau đã được chứng minh trong lĩnh vực dầu khí. Các dự án đầu tiên đang được phát triển và nhằm chứng minh tính khả thi và hiệu quả chi phí của công nghệ gió nổi ngoài khơi.

Xem Báo cáo tại ĐÂY

------

The offshore wind energy market has been gaining momentum

The need for affordable low-carbon technologies is greater than ever

Global energy-related CO2 emissions reached a historic high in 2018, driven by an increase in coal use in the power sector. Despite impressive gains for renewables, fossil fuels still account for nearly two-thirds of electricity generation, the same share as 20 years ago. There are signs of a shift, with increasing pledges to decarbonise economies and tackle air pollution, but action needs to accelerate to meet sustainable energy goals. As electrification of the global energy system continues, the need for clean and affordable low-carbon technologies to produce this electricity is more pressing than ever. This World Energy Outlook special report offers a deep dive on a technology that today has a total capacity of 23 GW (80% of it in Europe) and accounts for only 0.3% of global electricity generation, but has the potential to become a mainstay of the world’s power supply. The report provides the most comprehensive analysis to date of the global outlook for offshore wind, its contributions to electricity systems and its role in clean energy transitions.

The offshore wind market has been gaining momentum

The global offshore wind market grew nearly 30% per year between 2010 and 2018, benefitting from rapid technology improvements. Over the next five years, about 150 new offshore wind projects are scheduled to be completed around the world, pointing to an increasing role for offshore wind in power supplies. Europe has fostered the technology’s development, led by the United Kingdom, Germany and Denmark. The United Kingdom and Germany currently have the largest offshore wind capacity in operation, while Denmark produced 15% of its electricity from offshore wind in 2018. China added more capacity than any other country in 2018.

The untapped potential of offshore wind is vast

The best offshore wind sites could supply more than the total amount of electricity consumed worldwide today. And that would involve tapping only the sites close to shores. The IEA initiated a new geospatial analysis for this report to assess offshore wind technical potential country by country. The analysis was based on the latest global weather data on wind speed and quality while factoring in the newest turbine designs. Offshore wind’s technical potential is 36 000 TWh per year for installations in water less than 60 metres deep and within 60 km from shore. Global electricity demand is currently 23 000 TWh. Moving further from shore and into deeper waters, floating turbines could unlock enough potential to meet the world’s total electricity demand 11 times over in 2040. Our new geospatial analysis indicates that offshore wind alone could meet several times electricity demand in a number of countries, including in Europe, the United States and Japan. The industry is adapting various floating foundation technologies that have already been proven in the oil and gas sector. The first projects are under development and look to prove the feasibility and cost-effectiveness of floating offshore wind technologies.

See the Report HERE 

Geolink tổng hợp từ IEA

popup

Số lượng:

Tổng tiền: