Kiến thức

THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT VÀ NƯỚC - P2

25/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Minh bạch, mạch lạc và ra quyết định nhanh chóng là những khái niệm quan trọng trong Đạo luật Môi trường và Quy hoạch. Các khía cạnh kỹ thuật số là điều kiện tiên quyết quan trọng để thực hiện đúng chức năng của nó. Đạo luật Môi trường và Quy hoạch có nghĩa vụ rằng tất cả các quyết định đối với môi trường sống thực tế đều có sẵn bằng kỹ thuật số và được liên kết với cái gọi là dữ liệu vị trí. Tiêu chuẩn hóa cung cấp thông tin tốt hơn, nhưng các quy trình làm việc (hành chính) đôi khi vẫn còn của ngày xưa và chưa sử dụng hoặc đăng ký tọa độ địa lý: Một thách thức đối với nhiều tổ chức công.

Đạo luật Môi trường và Quy hoạch sẽ cần các dữ kiện để đưa ra quyết định. Để đặt câu hỏi và thu thập câu trả lời, hệ thống cần đầu vào (dữ kiện), chẳng hạn như vị trí với các hoạt động dự kiến ​​được xác định bởi Đạo luật Môi trường và Quy hoạch. Vị trí có thể là một địa chỉ, một điểm trên bản đồ hoặc thậm chí là một đa giác. Tham vọng là điều chỉnh thông tin càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng tọa độ địa lý tiêu chuẩn và, nếu có thể, để đảm bảo giao tiếp kỹ thuật số với chính phủ. Điều này có ảnh hưởng đến thông tin địa lý. Nó phải kịp thời, đáng tin cậy và đầy đủ. Điều này có thể mang lại cho những người làm việc trên các bộ phận địa lý động lực để trở lại là người quan tâm hàng đầu trong tổ chức của họ.

Sự cần thiết của Dữ liệu địa lý chất lượng cao
Trong những thập kỷ qua, chính phủ Hà Lan và ngành địa lý đã nỗ lực khá nhiều trong việc cung cấp dữ liệu địa lý. Trong những nhu cầu đang diễn ra, đặc biệt là đối với dữ liệu chất lượng cao, điều cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt, chúng tôi đã giới thiệu một nền tảng phổ biến kỹ thuật số có tên là 'PDOK' (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) đề cập đến Dịch vụ công trên bản đồ (https: // www .pdok.nl /), được chứng minh là một sự hỗ trợ to lớn trong tất cả các dự án quy hoạch không gian của chúng tôi. Ngoài thực tế là tất cả Dữ liệu mở (thông tin có sẵn miễn phí), chúng tôi còn quản lý để cung cấp các bộ dữ liệu có giá trị nhất (Bản đồ cơ sở, v.v.) dễ dàng có sẵn và có thể truy cập trên nền tảng này. Nền tảng này cung cấp một nguồn tuyệt vời của tất cả các loại dữ liệu địa lý, có thể truy cập và có sẵn cho mọi loại hình kinh doanh: nó miễn phí để sử dụng trong các công ty khảo sát đất đai, phòng kỹ thuật, quy hoạch nông thôn và thậm chí sử dụng cho các mục đích dân sự.

Việc phát triển, duy trì và cải tiến bộ sưu tập dữ liệu địa lý này vẫn đang tiếp tục: ngày nay chúng ta có một chương trình (SOR; Đăng ký đối tượng mạch lạc), trong đó mục đích là thống nhất và chuẩn hóa tất cả các bản đồ cơ sở và đăng ký khóa, để việc sử dụng bộ sưu tập này thậm chí có thể mở rộng. Do đó, tất cả các công ty lớn và các tổ chức chính phủ cung cấp cho dự án DiS-Geo (làm việc cùng nhau về địa lý) với kiến ​​thức của họ.


Hình 3: DiS-Geo.
Sự phát triển hơn nữa về thực chất và kỹ thuật đòi hỏi điều này, sẽ mang lại lợi nhuận xã hội lớn hơn và có thể được thực hiện hiệu quả hơn nếu điều này được thực hiện cùng lúc. Một bước phát triển quan trọng mà DiS Geo đã bắt đầu là phát triển một đăng ký đối tượng nhất quán. Đăng ký đối tượng nhất quán là một đăng ký thống nhất có tổ chức tập trung chứa thông tin cơ bản về các đối tượng trong thực tế. Bởi điều này, chúng tôi có nghĩa là các đối tượng có thể nhìn thấy trong địa hình, chẳng hạn như các tòa nhà, đường, nước, đường sắt và cây cối, các phần của địa hình, được bổ sung với một số đối tượng (hành chính) như nhà ở, biên giới thành phố và không gian công cộng. Các đăng ký bản đồ cơ sở được phát triển độc lập với nhau và do đó chưa tạo thành một thực thể thống nhất. Điều này cản trở sức mạnh tổng hợp trong việc kiểm soát, cấp vốn, thu tiền, quản lý chất lượng và sử dụng cũng như các lợi thế về chi phí liên quan. Sau khi thống nhất, nó sẽ sử dụng thành phần địa lý cho ví dụ: ‘Omgevingswet’ dễ dàng hơn.

Đã có khá nhiều bài báo về quản lý đất và nước. Rất tiếc, không có cơ hội để chia sẻ điều này trực tiếp trong Tuần làm việc của chúng tôi ở Amsterdam. Nếu bạn muốn đọc thêm về quản lý đất và nước, chúng tôi tham khảo trang web này.

Trường hợp ‘Noordwaard’
Trong nhiều thế kỷ, Hà Lan đã chiến đấu chống lại nước. Nó thành công đến mức người dân Hà Lan không chỉ bảo vệ mình khỏi nguồn nước mà còn thực sự khai hoang những vùng đất canh tác tuyệt vời từ những năm 1200 trở đi. Đó là thời gian mà những người nông dân bắt đầu đắp đê ngăn nước biển và sông và xây dựng các gò đất (NL: 'terpen'), để dành nơi trú ngụ, trang trại và nhà thờ. Cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục cho đến khi với cùng một sức mạnh cho đến gần đây.

Khi các kỹ sư nhận ra rằng họ đang mất khả năng nắm bắt tình hình, họ đã thay đổi chiến lược cách đây khoảng 10 năm. Nguyên nhân chính: biến đổi khí hậu! Các con đê không còn đủ vững chắc và đủ cao để bảo vệ đất khỏi việc gia tăng lưu lượng sông do lượng mưa nhiều hơn (cường độ cao) và cao hơn mực nước biển vì băng tan từ các sông băng ở bắc cực và núi.


Hình 4: Nước từ Waal tràn vào Noordwaard qua hệ thống dẫn nước vào (kết cấu bê tông ở giữa).
Các kỹ sư địa lý đã phát triển một chiến lược mới: Sống với nước thay vì chiến đấu chống lại. Một trong những dự án hàng đầu của chương trình "Room for the River" là de "Noordwaard", đề cập đến một vùng đất lấn biển lớn ở phía tây của Hà Lan. Thay vì các con đê cao hơn, các con đê được hạ thấp để nước có thể chảy vào vùng đất lấn biển, do đó làm giảm mực nước cao ở khu vực công nghiệp hạ lưu Rotterdam. Tái định cư đất, kết hợp với xây dựng cơ sở hạ tầng (lòng suối song song, trang trại trên núi đất, đường giao thông không bị ngập lụt, v.v.). Cần có sổ địa chính, bản đồ địa chính và mô hình địa hình số chi tiết để đảm bảo kết quả cuối cùng thực hiện theo yêu cầu: giữ cho người nông dân tiết kiệm khi nước dâng cao, đồng thời tôn trọng quyền sở hữu và quyền sử dụng đất.

Bên cạnh việc cải thiện điều kiện chăn nuôi gia súc, các chức năng như tự nhiên và giải trí cũng được tăng cường. Những vùng đất ngập nước rộng lớn đã được tạo ra và một mạng lưới các làn đường dành cho xe đạp đã được hình thành. Noordwaard hiện là nơi giới thiệu cách thức thực hiện chiến lược tổng hợp đất và nước mới.

-----

CHANGED PERSPECTIVES IN LAND AND WATER MANAGEMENT - P2

Transparency, coherence and rapid decision-making are important concepts in the Environment and Planning Act. The digital aspects are important preconditions for the proper functioning of this. The Environment and Planning Act contains the obligation that all decisions for the physical living environment are digitally available and linked to so-called location data. Standardization provides better information, but the (administrative) work processes are sometimes still from the old days and do not yet use or register geographical coordinates: A challenge for many public organizations.

The Environment and Planning Act will need facts to come to a decision. To ask questions and gather answers the system needs input (facts) such as a location with the intended activities defined by the Environment and Planning Act. The location can either be an address, a point on a map or even a polygon. The ambition is to tailor information as much as possible by using standard geo-coordinates and, where possible, to ensure digital communication with the government. This has an impact on the geo-information. It must be timely, reliable and complete. This can give people working on geo departments a boost to be top-of-mind again in their organizations.

Necessity of high-quality Geodata
During the last decades the Dutch government and geo-sector put quite some effort in the availability of geodata. During the ongoing demands, particularly for high-quality data, which are essential for making informed decisions, we introduced a digital dissemination platform called ‘PDOK’ (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) which refers to Public Services on Mapping (https://www.pdok.nl/), which proved to be an enormous support in all our spatial planning projects. Apart from the fact that it’s all Open Data (free available information), we also managed to bring the most valuable datasets (Basemaps, etc.) easily available and accessible on this platform. This platform offers a great source of all kinds of geodata, and is accessible and available for all kind of business: it’s free of charge for use in land surveying-companies, engineering bureaus, rural planning and even for use at civilian purposes.

Developing, maintenance and improvement of this collection of geodata is still on-going: nowadays we have a program (SOR; Coherent Object Registration), in which the aim is to unify and standardize all basemaps and key-registrations, so that the use of this collection can even broaden. Therefore, all major companies and governmental organizations provide the DiS-Geo project (work together in collaboration for geo) with their knowledge.


Figure 3: DiS-Geo.
The substantive and technical further development that requires this, will yield greater social returns and can be realized more efficiently if this is done in conjunction. An important development with which DiS Geo has started is the development of a coherent object registration. A coherent object registration is one central organized uniform registration containing basic information about objects in physical reality. By this, we mean visible objects in the terrain, such as buildings, roads, water, railways and trees, parts of the terrain, supplemented with some (administrative) objects such as residences, municipal borders and public spaces. The basemap registrations are developed independently of each other, and therefore do not yet form a coherent entity. This hampers synergy in control, funding, collection, quality management, and use, and the associated cost advantages. Once coherent it will make the use of the geo component for e.g. the ‘Omgevingswet’ easier.

There has been quite some papers about land and water management. Unfortunately, there is no opportunity to share this live during our Working Week in Amsterdam. If you are interested in reading more about land and water management, we refer to this website.

Case ‘Noordwaard’
For centuries the Netherlands has fought against the water. It was so successful that the Dutch people did not only protect themselves from the water, but actually reclaimed considerable areas of excellent arable land from the 1200s onward. It was the time that farmers started to build dikes stay save from sea and river water and constructed mounds (NL: 'terpen'), save havens for dwellings, farms and churches. The struggle is ongoing until with the same vigorousness until recently.

When engineers realized that they were losing grip on the situation, they changed the strategy some 10 years ago. Main reason: climate change! Dykes were no longer strong and high enough to protect land against increasing river discharge as a result of more (intense) rainfall and higher sea water levels because of melting ice from the arctic and mountain glaciers.


Figure 4: Water from the Waal is inundating the Noordwaard via a water inlet system (concrete structure in the middle).
Geo-engineers developed a new strategy: Live with the water instead of fighting against. One of the flagship projects of the ‘Room for the River’ programme was de “Noordwaard”, referring to a large polder in the west of the Netherlands. Instead of higher dikes, dikes were lowered, so that the water could flow into the polder thus lowering high water levels in the downstream industrial area of Rotterdam. Land reallotment, combining with infrastructural work (parallel stream beds, farms on earthen mounts, roads free from flooding, etc.). The land base registers, the cadastral map and detailed digital terrain model were needed to make sure that the final result worked according to the requirements: keeping the farmers save during high water, while respecting ownership and land use rights.

Next to improving conditions for cattle raising, also functions like nature and recreation were reinforced. Large areas of wetlands were created and a network of bike lanes were laid out. The Noordwaard is now a showcase for how the new integrated land and water strategy can be implemented.

Geolink tổng hợp từ Gim-international

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: