Tài liệu kỹ thuật

Tầm quan trọng của Giáo dục Hệ thống thông tin Địa lý tại các trường đại học trong quá trình xây dựng một xã hội dựa trên tri thức châu Âu

13/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: Peter Blišťana Ľudovít Kovaničb Milana Kovaničovác
Năm xuất bản: 2015

Tóm tắt
Địa tin học được đại diện bởi công nghệ mạnh mẽ nhất của nó - Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) đã trở thành một phần quan trọng của nhiều ngành và xuyên suốt tất cả các lĩnh vực của xã hội thông tin hiện đại. Ngành thông tin địa lý đã chứng kiến ​​một sự bùng nổ lớn trong vài năm gần đây. Việc phát triển cơ sở dữ liệu định hướng không gian, dịch vụ bản đồ web, điều hướng và bản địa hóa bằng GNSS đã mang lại bước nhảy vọt trong việc sử dụng công nghệ GIS nói chung. Với sự phát triển của GIS liên quan trực tiếp đến nhu cầu đào tạo về các vấn đề GIS trong giáo dục đại học. Việc đào tạo các chuyên gia GIS trong lĩnh vực phát triển dịch vụ sử dụng công nghệ GIS đòi hỏi phải thiết lập một chương trình học kỹ thuật và cử nhân chất lượng.

Chương trình học với định hướng như vậy được thành lập vào năm 2005 tại Khoa BERG, Đại học Kỹ thuật Kosice (Slovakia) với tiêu đề “Hệ thống thông tin địa lý và khảo sát”. Kể từ khi thành lập, chương trình đã được cải tiến nhiều lần và kho tài liệu của ông phản ánh nhu cầu hiện tại của xã hội dựa trên tri thức Châu Âu. Chương trình học chủ yếu đào tạo các chuyên gia GIS tập trung vào đo đạc và bản đồ, nhưng sinh viên tốt nghiệp cũng có thể áp dụng trong các lĩnh vực khác của thị trường lao động Châu Âu.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1it9_cjccot0Z0xNiD5X-3tS4HJztL5-b/view?usp=sharing

-------

The Importance of Geographic Information Systems Education at Universities in the Process of Building a European Knowledge-based Society
Authors: Peter Blišťana Ľudovít Kovaničb Milana Kovaničovác
Date: 2015


Abstract
Geoinformatics represented by its most powerful technology - Geographic Information Systems (GIS) has become an important part of many disciplines and cuts across all areas of modern information society. Geoinformation industry has seen in the last few years a huge boom. Development of spatially oriented databases, Web map services, navigation and localization using GNSS have brought leap in the use of GIS technology general public. With the development of GIS is directly related to the need for training in GIS issues in higher education. Education of GIS experts in the field of development services using GIS technology requires the establishment a quality bachelor and engineering study programs. 

Study program with such orientation was established in 2005 at the Faculty BERG, Technical University of Kosice (Slovakia) titled “Surveying and Geographic Information Systems”. Since its establishment the program has been improved several times and his corpus reflects the current needs of the European knowledge-based society. Study program educates mainly GIS professionals with a focus on geodesy and cartography, but graduates are also applicable in other areas of the European labor market too.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1it9_cjccot0Z0xNiD5X-3tS4HJztL5-b/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Sciencedirect

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: