(Vietnamese below)

  GeoLink provides technical solutions for constructing  3D &4D digital maps (GIS Technology) in Natural Resources, specifically: 

  1. Hazard and risk assessment - Analyzing, organizing, managing and monitoring the natural hazardssuch as flood, landslide, soil erosion, forest fires, earthquake, drought etc.; Maping provides spatial data of the disasters that have taken place before or might to occur so that early risk can be prevented. 
  2. Change detection- Providing information about land area change between time periods through satellite imagery or aerial photographs applying in land change, deforestation assessment, urbanization, habitat fragmentation etc. 
  3. Natural resource inventory - Mapping provides information about the location and current for a statistical survey of the condition of natural resources and relevant information about the environmental condition and policy including conservation program in natural resource management. 
  4. Environmental Monitoring - Providing graphical data to determine the qualitative and quantitative data about environmental issues such as pollution, land degradation, soil erosions etc and predicting future hazards. 
  5. Land use management providing resourceful data in doing construction works or any agricultural works and selecting a suitable site before any change is done.

  6. Conserving biodiversity by the pre-information obtained and further planning for the protection of flora and fauna.
  7. Watershed management and analysis - providing hydrological data for the analysis.
  8. Water resource management - Extending in the use of mineral exploration.

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Tài nguyên thiên nhiên. Cụ thể là:

  1. Đánh giá hiểm họa và rủi ro - Phân tích, tổ chức, quản lý và giám sát các hiểm họa thiên nhiên như lũ lụt, sạt lở đất, xói mòn đất, cháy rừng, động đất, hạn hán ...; Lập bản đồ cung cấp dữ liệu không gian về các thảm họa đã xảy ra trước đó hoặc có thể xảy ra để có thể sớm ngăn chặn rủi ro.
  2. Phát hiện thay đổi - Cung cấp thông tin về sự thay đổi diện tích đất giữa các khoảng thời gian thông qua hình ảnh vệ tinh hoặc ảnh chụp từ trên không, ứng dụng trong biến đổi đất đai, đánh giá tình trạng mất rừng, đô thị hóa, phân mảnh môi trường sống ... 
  3. Kiểm kê tài nguyên thiên nhiên - Lập bản đồ cung cấp thông tin về vị trí và nguồn lực hiện tại cho cuộc điều tra thống kê về tình trạng của tài nguyên thiên nhiên và thông tin liên quan đến điều kiện và chính sách môi trường bao gồm cả chương trình bảo tồn trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. 
  4. Giám sát môi trường - Cung cấp dữ liệu đồ họa  xác định dữ liệu định tính và định lượng về các vấn đề môi trường như ô nhiễm, suy thoái đất, xói mòn đất, v.v. dự đoán các mối nguy trong tương lai. 
  5. Quản lý đất đai - cung cấp dữ liệu hữu ích để thực hiện các công trình xây dựng hoặc bất kỳ công trình nông nghiệp nào và chọn một vị trí phù hợp trước khi bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.
  6. Bảo tồn đa dạng sinh học bằng thông tin trước thu được và tiếp tục lập kế hoạch bảo vệ các loài động thực vật.
  7. Phân tích và quản lý lưu vực - Cung cấp dữ liệu thủy văn để phân tích.
  8. Quản lý tài nguyên nước - mở rộng việc sử dụng thăm dò khoáng sản.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: