Kiến thức

Sự khác biệt giữa Địa tin học và GIS là gì? - P2

13/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

 (English below)

Lĩnh vực nghiên cứu: Geomatics
Geomatics là một thuật ngữ khoa học để thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin địa lý. Ngoài ra, nó là một thuật ngữ chung cho mọi phương pháp và công cụ từ thu thập dữ liệu đến phân phối bao gồm toán học, máy tính và khoa học Trái đất.

 

Nếu bạn xem chương trình giảng dạy đại học về Geomatics (hoặc Geomatics Engineer), bạn sẽ thấy các môn học như khảo sát đất đai & trắc địa, viễn thám, đo quang và các nghiên cứu khoa học khác.

Điều này không có nghĩa là các nhà phân tích GIS không làm việc với dữ liệu khảo sát hoặc viễn thám vì họ thường làm vậy.

Trọng tâm của Geomatics là dựa trên các sản phẩm, dịch vụ và công cụ liên quan đến việc thu thập, tích hợp và quản lý dữ liệu địa lý.

Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ thống thông tin địa lý
Không nên nhầm lẫn với Khoa học Thông tin Địa lý (GIScience), GIS là một công cụ rất mạnh về cơ bản thực hiện bốn việc:

  • Thu thập dữ liệu địa lý
  • Lưu trữ và chỉnh sửa nó
  • Phân tích nó
  • Hình dung địa lý trên bản đồ

GIS đưa hoạt động thu thập, lưu trữ, phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Thực hiện bất kỳ vấn đề nào trong thế giới thực có bản chất địa lý như biến đổi khí hậu, mạng lưới đường ống, giám sát môi trường. Nhìn chung, GIS là công cụ hiệu quả, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất để cung cấp giải pháp quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu.

GIS không phải chỉ là phần mềm bản đồ.

Đó là vị trí địa lý đang hoạt động.

Đó là về việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề trong thế giới thực về bản chất địa lý.

Chương trình giảng dạy GIS bao gồm các môn học như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, lập trình, viễn thám, bản đồ và thống kê địa lý.

Các khái niệm khác nhau. Nguồn gốc khác nhau.
GIS nổi lên như một công cụ để đáp ứng quy hoạch và ra quyết định đất đai. Roger Tomlinson đã nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu chính xác và có liên quan bằng cách tạo Bản kiểm kê đất đai của Canada và GIS đầu tiên.

Trong khi Geomatics là một môn học mô tả mọi phương pháp và công cụ để thu thập dữ liệu địa lý. Từ phép đo quang học đến khảo sát đất đai, Geomatics là một thuật ngữ khoa học đáp ứng với các kỹ thuật thu thập dữ liệu hiện đại trong các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, đây là gốc rễ của các định nghĩa về Geomatics và GIS. Thông thường, các định nghĩa có thể phát triển và bao hàm sự phát triển công nghệ mới nhất.

Những lĩnh vực này có điểm gì chung?

Cả hai đều đang trong giai đoạn mới phát triển. Trong khi Michel Paradis đưa ra thuật ngữ này vào năm 1981, thì Roger Tomlinson đã xây dựng GIS đầu tiên vào năm 1968.

Và cả hai đều đang tiến triển theo cấp số nhân với những phát triển mới, hấp dẫn.

----

The Field of Study: Geomatics
Geomatics is a scientific term for gathering, storing, processing, and delivering geographic information. Also, it is an umbrella term for every method and tool from data acquisition to distribution including math, computers, and Earth science.

If you were to look at a university curriculum for Geomatics (or Geomatics Engineer) you’d see subjects like land surveying & geodesy, remote sensing, photogrammetry and other scientific studies.

This doesn’t mean GIS analysts don’t work with remote sensing or survey data because they often do.

The focus of Geomatics is based on products, services, and tools involved in the collection, integration, and management of geographic data.

The Field of Study: Geographic Information Systems
Not to be confused with Geographic Information Science (GIScience), GIS is a very powerful tool that essentially does four things:

  • Collects geographic data
  • Stores and edits it
  • Analyzes it
  • Visualizes geography on a map

GIS puts data collection, storage, analysis, and visualization into action.

Take any real-world problem with a geographic nature such as climate change, pipeline networking, environmental monitoring. Overall, GIS is your most efficient, effective, and cost-saving tool for providing a solution to data management, analysis, and visualization.

GIS isn’t just mapping software.

It’s geography in action.

It’s about finding solutions to real-world issues geographic in nature.

A GIS curriculum is comprised of subjects like database management systems, programming, remote sensing, cartography, and geostatistics.

Different Concepts. Different Roots.
GIS emerged as a tool to respond to land planning and decision-making. Roger Tomlinson recognized the importance of accurate and relevant data by creating the Canadian Land Inventory and the first GIS.

While Geomatics is a subject describing every method and tool for geographic data acquisition. From photogrammetry to land surveying, Geomatics is a scientific term in response to the modern data acquisition techniques in these fields.

However, these are the roots of the definitions of Geomatics and GIS. Often, definitions can evolve and encompass the latest technological development.

What do these fields share in common?

They are both in their youth stage. While Michel Paradis introduced the term in 1981, Roger Tomlinson built the first GIS in 1968.

And both are progressing exponentially with new, exciting developments.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: