Kiến thức

Sự khác biệt giữa Địa tin học và GIS là gì? - P1

13/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

 (English below)
Hai ngành học có nguồn gốc khác nhau: Địa tin học và GIS
Trong thế giới địa lý, hai bộ môn thường bị nhầm lẫn là một bộ môn giống nhau. Hai lĩnh vực này là Địa tin học và Hệ thống thông tin địa lý.

Chúng có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng chúng khác nhau.

Các trường đại học coi Geomatics và GIS là hai chương trình giảng dạy riêng biệt. Nhưng điều gì làm cho chúng khác biệt?

Chúng tôi phác thảo một số điểm khác biệt chính giữa Geomatics và GIS dưới đây:


Việc sử dụng đầu tiên của Địa tin học và GIS
Các thuật ngữ Geomatics và GIS bắt nguồn từ đâu?

Để hiểu rõ hơn về các thuật ngữ, bạn phải xem nguồn gốc của các định nghĩa.

Mục đích của nguồn gốc của cả hai thuật ngữ là gì?

Cả hai nguồn gốc đều là Canada nhưng có ý định hoàn toàn khác nhau về định nghĩa của họ về Geomatics và GIS.

Hãy cùng xem quan điểm của Roger Tomlinson và Michel Paradis về định nghĩa của họ.

GIS của Roger Tomlinson
GIS Desktop Vào đầu những năm 1960, Tiến sĩ Roger Tomlinson, cha đẻ của GIS, đã phát triển GIS hoạt động thực sự đầu tiên trên thế giới trong khuôn khổ Hệ thống Thông tin Địa lý Canada (CGIS). Trên thực tế, Cơ quan Kiểm kê Đất đai Canada (CLI) đã giúp xác định khả năng đất đai cho vùng nông thôn Canada bằng cách lập bản đồ dữ liệu liên quan đến đất, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất.

Roger Tomlinson lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ “Hệ thống thông tin địa lý” trong bài báo của mình “Hệ thống thông tin địa lý cho quy hoạch vùng”.

Đó là trong nhiệm kỳ của Roger Tomlinson với chính phủ Canada vào những năm 1960 khi ông khởi xướng việc phát triển Hệ thống Địa lý Canada (CGIS).

Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới. Bởi vì kích thước tuyệt đối của nó, các bản đồ giấy và phân tích rất cồng kềnh và không chính xác. Đây là lý do tại sao chính phủ Canada đã vi tính hóa Bản kiểm kê đất đai của Canada (CLI) vào năm 1964. Nhưng phải đến năm 1971, nó mới hoạt động hoàn chỉnh.

Mục đích của CLI là gì?

CLI đã quản lý các đặc điểm về đất, thoát nước và khí hậu trên cảnh quan Canada. Do dữ liệu CLI xác định khả năng đất đai đối với các loại cây trồng và diện tích rừng nên nó đã trở thành một công cụ ra quyết định chính cho việc sử dụng đất ở Canada.

Nhiều người coi CGIS là gốc rễ của Hệ thống Thông tin Địa lý. CGIS là duy nhất vì nó áp dụng hệ thống tiếp cận theo lớp để xử lý bản đồ. Kể từ thời kỳ này, GIS đã phát triển thành một công cụ dựa trên máy tính để lưu trữ và xử lý dữ liệu đất đai dựa trên bản đồ.

Địa tin học của Michel Paradis
Michel Paradis “cha đẻ của Địa tin học” đã tạo ra thuật ngữ này vào những năm 1980 như một chiếc ô thống nhất cho những thách thức đa ngành ngày nay. Tầm nhìn của Geomatics là làm chủ các công nghệ riêng lẻ và các kỹ thuật thu thập dữ liệu địa lý. Ngoài ra, trọng tâm là sức mạnh tổng hợp từ khi kết hợp các công nghệ kỹ thuật số từ các lĩnh vực khác nhau.
Michel Paradis là một nhà đo ảnh làm việc cho Bộ Tài nguyên Thiên nhiên trong Chính quyền Tỉnh Quebec. Do bài phát biểu quan trọng của ông tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm 100 năm của Viện Khảo sát Canada, Michel Paradis được ghi nhận là người đã tạo ra thuật ngữ “Geomatics” hoặc “Geomatique”.

Ý tưởng về Geomatics mà Michel Paradis muốn truyền đạt là gì?

Thuật ngữ Geomatics mà Paradis muốn truyền đạt là để bao hàm cách thức thu thập dữ liệu công nghệ hiện đại đang trở nên phổ biến trong các ngành như khảo sát, đo quang, trắc địa và thủy văn. Về cơ bản, nó bao gồm nhiều phương pháp và công cụ khác nhau từ thu thập dữ liệu đến phân phối.

Năm 1986, Sở Khảo sát Laval ở Quebec, Canada đã phát triển chương trình học đầu tiên về Geomatics trên thế giới. Trên thực tế, nó đã thay thế chương trình giảng dạy hiện tại của nó trong việc khảo sát.

------

What is the Difference Between Geomatics and GIS?
Two Disciplines with Different Roots: Geomatics and GIS
In the world of geography, two disciplines are often mistaken as the same one. These two fields are Geomatics and Geographic Information Systems.

They share a lot of resemblances. But they’re different.

Universities treat Geomatics and GIS as two separate curriculums. But what makes them different?

We outline some of the key differences between Geomatics and GIS below:
The First Usage of Geomatics and GIS
Where did the terms Geomatics and GIS originate?

To get a better understanding of the terms, you have to look at the origins of the definitions.

What were the intentions of both terms’ origins?

Both the origins are Canadian but had completely different intents on their definitions of Geomatics and GIS.

Let’s take a look at Roger Tomlinson’s and Michel Paradis’ view of their definitions.

Roger Tomlinson’s GIS
GIS DesktopIn the early 1960s, Dr. Roger Tomlinson, the father of GIS, developed of the world’s first true operational GIS in as part of the Canada Geographic Information System (CGIS). In fact, the Canada Land Inventory (CLI) helped determine land capability for rural Canada by mapping data related to soils, agriculture, forestry and land use.

Roger Tomlinson first used the term “Geographic Information System” in his paper “A Geographic Information System for Regional Planning”.

It was during Roger Tomlinson’s tenure with the Canadian government in the 1960s when he initiated the development of the Canadian Geographic System (CGIS).

Canada is the second-largest country in the world. Because of its sheer size, paper maps and analysis were cumbersome and inaccurate. This is why the Canadian government computerized the Canadian Land Inventory (CLI) in 1964. But it wasn’t until 1971 that it became fully operational.

What was the purpose of the CLI?

The CLI managed soil, drainage, and climate characteristics on the Canadian landscape. Because the CLI data determined land capability for crop types and forested areas, it became a key decision-making tool for land use in Canada.

Many consider CGIS as the roots of Geographic Information Systems. CGIS was unique because it adopted a layer approach system to map handling. Since this period of time, GIS has evolved into a computer-based tool for storing and manipulating map-based land data.
Michel Paradis’ Geomatics
Geomatics RootsMichel Paradis “the father of Geomatics” created the term in the 1980s as a unifying umbrella for today’s multi-disciplinary challenges. The vision of Geomatics was to master individual technologies and geographic data collection techniques. In addition, the focus is on the synergies from when combining digital technologies from different disciplines.
Michel Paradis was a photogrammetrist working for the Ministry of Natural Resources in the Quebec Provincial Government. Because of his keynote paper at the 100th-anniversary symposium of the Canadian Institute of Surveying, Michel Paradis is credited for creating the term “Geomatics” or “Geomatique”.

What was the idea of Geomatics that Michel Paradis wanted to convey?

The term Geomatics that Paradis wanted to convey was to encompass how modern technology data acquisition was becoming commonly involved in disciplines such as surveying, photogrammetry, geodesy and hydrography. Basically, it encompassed various methods and tools from data acquisition to distribution.

In 1986, the Laval Surveying Department in Quebec, Canada developed the first academic program in Geomatics in the world. Actually, it replaced its current curriculum in surveying.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: