Báo cáo

Sử dụng dữ liệu viễn thám vi sóng đa thời gian trong phương pháp tiếp cận khu vực thống kê địa lý để xác định nguồn gốc của kết cấu đất

09/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: Philip Marzahn và Swen Meyer
Tóm tắt
Mô hình bề mặt đất (LSM) đã trở thành công cụ không thể thiếu để định lượng nước và các dòng dinh dưỡng nhằm hỗ trợ các chiến lược quản lý đất hoặc dự đoán các tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc sử dụng LSM đòi hỏi các thông số về đất và thảm thực vật, hiếm khi có sẵn trong phân bố không gian cao hoặc trong một tần suất thời gian thích hợp. Như đã chỉ ra trong các nghiên cứu gần đây, chất lượng của các thông số đầu vào của mô hình này, đặc biệt là tính không đồng nhất theo không gian và biến thiên theo thời gian của các thông số đất, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mô phỏng LSM.

Bài báo này đánh giá tiềm năng của dữ liệu viễn thám vi sóng để lấy các đặc tính vật lý của đất như kết cấu của đất. Viễn thám vi sóng có thể xâm nhập trong một phương tiện được chụp ảnh (đất, thảm thực vật), do đó có khả năng lấy thông tin bên dưới bề mặt như vậy. Trong nghiên cứu này, dữ liệu viễn thám trong không khí thu được ở tốc độ 1,3 GHz và ở các phân cực khác nhau được sử dụng kết hợp với thống kê địa lý để thu thập thông tin về kết cấu đất. Phương pháp tiếp cận đã phát triển được xác nhận với dữ liệu tại chỗ từ các chiến dịch thực địa khác nhau được thực hiện trên “Đài quan sát vùng đất thấp Đông Bắc Đức” của bãi thử nghiệm TERENO. Với cách tiếp cận được đề xuất, độ chính xác cao của kết cấu đất lấy được với RMSE trung bình là 2,42 (Khối lượng-%) có thể đạt được tốt hơn các phương pháp địa lý và xác định cổ điển.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1m7pjNCKzBYaoceKRFlB_8bufwf8CXfaF/view?usp=sharing

----

Title: Utilization of Multi-Temporal Microwave Remote Sensing Data within a Geostatistical Regionalization Approach for the Derivation of Soil Texture
Authors: Philip Marzahn and Swen Meyer 
Abstract
Land Surface Models (LSM) have become indispensable tools to quantify water and nutrient fluxes in support of land management strategies or the prediction of climate change impacts. However, the utilization of LSM requires soil and vegetation parameters, which are seldom available in high spatial distribution or in an appropriate temporal frequency. As shown in recent studies, the quality of these model input parameters, especially the spatial heterogeneity and temporal variability of soil parameters, has a strong effect on LSM simulations. This paper assesses the potential of microwave remote sensing data for retrieving soil physical properties such as soil texture. Microwave remote sensing is able to penetrate in an imaged media (soil, vegetation), thus being capable of retrieving information beneath such a surface.

In this study, airborne remote sensing data acquired at 1.3 GHz and in different polarization is utilized in conjunction with geostatistics to retrieve information about soil texture. The developed approach is validated with in-situ data from different field campaigns carried out over the TERENO test-site “North-Eastern German Lowland Observatorium”. With the proposed approach a high accuracy of the retrieved soil texture with a mean RMSE of 2.42 (Mass-%) could be achieved outperforming classical deterministic and geostatistical approaches.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1m7pjNCKzBYaoceKRFlB_8bufwf8CXfaF/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ MDPI

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: