FEATURED PROJECTS 

1. Measuring, making 2D map and creating 3D map of Ho Chi Minh Mausoleum area

2. Measuring, making 2D map and creating 3D map of Da Chong area - K9, Ba Vi, Hanoi City

3. Measuring, making quo map and creating 3D map of some administrative agencies

4. Measuring and creating 3D map of Mong Cai border gate

5. Constructing safety management software for radioactive chemicals and emulate how to handle unsafe situations on 3D maps

6. Building database of geographic information systems and administrative thematic maps of the provinces

7. Building some thematic maps for planning purposes

8. Simulating 3D terrain

9. Simulating Situation

10. Building 2D and 3D operational software

-------

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

1. Đo đạc và thành lập bản đồ 2D và tạo lập bản đồ 3D khu vực Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Đo đạc, thành lập bản đồ 2D và tạo lập bản đồ 3D khu vực Đá Chông – K9, Ba Vì, Hà Nội

3. Đo đạc thành lập bản đồ hiện trạng và tạo lập bản đồ 3D một số cơ quan hành chính

4. Đo đạc và thành lập bản đồ 3D cửa khẩu Móng Cái

5. Xây dựng phần mềm quản lý an toàn hóa chất phóng xạ và mô phỏng phương án xử lý tình huống mất an toàn trên bản đồ 3D

6. Tạo lập CSDL hệ thống thông tin địa lý và bản đồ chuyên đề hành chính các tỉnh

7. Thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ mục đích quy hoạch

8. Mô phỏng địa hình 3D

9. Mô phỏng tình huống

10. Xây dựng phần mềm tác nghiệp 2D, 3D

popup

Số lượng:

Tổng tiền: