Cơ hội

[Slovenia - ĐH Ljubljana & online] Khóa học nâng cao lần thứ 10 về viễn thám trên mặt đất - Ứng dụng quan trắc trái đất và trí tuệ nhân tạo trong Lâm nghiệp

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Thời gian: 20 tháng 9 - 24 tháng 9

Địa điểm (và trực tuyến): Khoa Kỹ thuật Trắc địa và Xây dựng (FGG) - ĐH Ljubljana, Slovenia

Giới thiệu

Khóa học do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) tổ chức này dành riêng để đào tạo thế hệ tiếp theo của các nhà khoa học và chuyên gia Quan trắc Trái đất (EO) làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp để khai thác dữ liệu từ các sứ mệnh EO (ví dụ: Copernicus Sentinels) và sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển khoa học và ứng dụng.

Chủ đề

Khóa đào tạo sẽ bao gồm lý thuyết và các buổi thực hành về các chủ đề sau:  

 • Giới thiệu về các nhiệm vụ Sentinel-1 và Sentinel-2 và hiệu suất của chúng
 • Giới thiệu về sứ mệnh BIOMASS của ESA
 • Sự xáo trộn tự nhiên của rừng
 • Giám sát độ che phủ rừng và phát hiện sự thay đổi bằng viễn thám quang học và SAR
 • Phát hiện cháy rừng bằng viễn thám quang và nhiệt
 • Mất rừng và suy thoái rừng
 • PolInSAR và TomoSAR cho rừng
 • Cấu trúc rừng và thu hồi sinh khối bằng cách sử dụng SAR
 • Độ chính xác trong lập bản đồ rừng
 • S2 và thời gian Landsat để giám sát rừng
 • Trình duyệt EO
 • AI cho rừng
 • TEP lâm nghiệp
 • Đào tạo về cách sử dụng hộp công cụ SNAP

Người tham dự

Khóa học sẽ được tổ chức như một sự kiện kết hợp. Nếu được phép di chuyển , các giảng viên và học viên được khuyến khích tham dự tại chỗ tại Đại học Ljubljana. Những người tham gia không thể di chuyển ra nước ngoài, do các quy định liên quan đến COVID-19, có thể tham gia trực tuyến. 

Các sinh viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu sau tiến sĩ và các chuyên gia từ các nước Châu Âu và Canada quan tâm đến các ứng dụng của Quan trắc Trái đất và Trí tuệ nhân tạo trong Lâm nghiệp đều được hoan nghênh đăng ký tham gia khóa học. Các nhà khoa học nghiên cứu, sinh viên, các chuyên gia EO và AI từ tất cả các quốc gia khác cũng được hoan nghênh đăng ký, tùy thuộc vào số lượng ghế còn trống trong lớp học.

Đăng ký

 • Tạo tài khoản người dùng trên cổng ConfTool và điền vào form đăng ký trực tuyến

 • Nhập tiêu đề và tóm tắt ngắn gọn cho poster sẽ được trình bày trong học phần poster (bắt buộc)

 • Tải lên thư giới thiệu từ một người giới thiệu học thuật hoặc nhà tuyển dụng (bắt buộc)

 • Sau khi chấp nhận tham gia khóa học, hãy cung cấp đầy đủ poster điện tử. Hướng dẫn về việc chuẩn bị poster điện tử sẽ được gửi trong thời gian thích hợp.

Lưu ý quan trọng

 • Đơn đăng ký sẽ được coi là hoàn thành sau khi bản tóm tắt poster và thư giới thiệu đã được nộp

 • Số lượng người tham gia được giới hạn tối đa 50 sinh viên trực tuyến và tại chỗ, và phải tuân theo quy trình lựa chọn của ban tổ chức. Tham gia tại chỗ được ưu tiên. Nếu không thể, những sinh viên được chấp nhận sẽ có thể tham dự trực tuyến
 • Người chứng nhận học tập sẽ được thông báo sau khi đơn đăng ký được gửi
 • Thông báo chấp nhận sẽ được gửi vào cuối tháng 6 năm 2021
 • Không có phí tham gia. Nếu được phép di chuyển, người tham gia phải tự trang trải chi phí đi lại và ăn ở (không có hỗ trợ tài chính)
 • Ngôn ngữ chính thức của khóa đào tạo là tiếng Anh

Chương trình

Vui lòng xem chương trình sơ bộ TẠI ĐÂY

-----------------

10th ESA Advanced Training Course on Land Remote Sensing 2021 - EO and AI for Forestry

Time: September 20 - September 24
Place & online: Faculty of Civil and Geodetic Engineering (FGG) - University of Ljubljana, Slovenia 

Background

This course organized by The European Space Agency (ESA) is dedicated to training the next generation of Earth Observation (EO) scientists and experts working in forestry domain to exploit data from EO missions (e.g. the Copernicus Sentinels) and use Artificial Intelligence (AI) for science and applications development.

Topics

The training will include theory and hands-on sessions on the following topics:

 • Introduction to the Sentinel-1 and Sentinel-2 missions and their performance
 • Introduction to ESA BIOMASS mission
 • Natural disturbances of forests
 • Forest cover monitoring and change detection with optical and SAR remote sensing
 • Forest fires detection with optical and thermal remote sensing
 • Deforestation and forest degradation
 • PolInSAR and TomoSAR for forests
 • Forest structure and biomass retrieval using SAR
 • Accuracy in forest mapping
 • S2 and Landsat timeseries for forests monitoring
 • EO Browser
 • AI for forests
 • Forestry TEP
 • Training on the use of SNAP toolbox

Participation

The course will be held as a hybrid event. If allowed to travel, lecturers and participants are encouraged to attend on-site at the University of Ljubljana. Participants who cannot travel, due to the COVID-19 related regulations, can participate online.

Post graduate, PhD students, post-doctoral research scientists and professionals from European countries and Canada interested in the applications of Earth Observation and Artificial Intelligence for Forestry are welcome to apply for the course. Research scientists, students, EO and AI professionals from all other countries are also welcome to apply, subject to availability of space.

Application
 • Create a user account in the ConfTool portal and fill in the online application form
 • Enter a title and short abstract for a poster to be presented in the poster session (mandatory)
 • Upload a reference letter from an academic referee or employer (mandatory) 
 • After acceptance to the course, provide the full e-poster. Guidelines for the e-poster preparation will be sent in due time.
Important Notes
 • The application will be considered completed once the poster abstract and reference letter have been submitted
 • Number of participants is limited to a maximum of 50 students on-line and in-place, and is subject to a selection procedure by the organising committee. Onsite participation is preferred. If not possible, the accepted students will have the possibility to attend online
 • The academic referee will be notified once the application has been submitted
 • Notification of acceptance will be sent end June 2021
 • No participation fee is foreseen. If allowed to travel, participants are expected to cover their own travel and accommodation expenses (financial support is not available)
 • The official language of the training course is English.

Programme

Please find HERE the preliminary programme 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: