Cơ hội

[SERVIR WEBINAR] TẬN DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN ĐỂ GIẢI QUYẾT KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU

01/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Hội nghị chuyên đề SERVIR-Mekong: Tận dụng các Công nghệ Địa Không gian để Giải quyết Khủng hoảng Khí hậu. Một loạt hội thảo trên web để hiểu ứng dụng của công nghệ địa không gian trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Khí hậu Trái đất đang thay đổi và châu Á dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng với nhiệt độ tăng, hạn hán, thay đổi lượng mưa, mực nước biển dâng cao và mất vốn tự nhiên. Nhiệt độ gia tăng trong tương lai sẽ thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng đến cách chúng ta sống và làm việc, trồng thực phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng và tương tác với môi trường của chúng ta. Con người, tài sản vật chất và nền kinh tế quốc gia đang chịu rủi ro do biến đổi khí hậu ở Châu Á. Theo một phân tích gần đây của McKinsey, thiệt hại về tài sản vật chất và cơ sở hạ tầng ở châu Á do lũ lụt ven sông trong một năm nhất định có thể lên tới 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2050.

Công nghệ địa không gian giúp giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, bao gồm giảm thiểu thiệt hại về người do thiên tai khí hậu, bằng cách cung cấp thông tin cho các quyết định, chính sách và hành động. Việc sử dụng các công nghệ địa không gian đã phát triển theo cấp số nhân trong những năm gần đây và những công nghệ này sẽ tiếp tục cung cấp những cách thức sáng tạo để thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và áp dụng những hiểu biết sâu sắc để đưa ra quyết định.

Chuỗi hội thảo trên web này nhằm mục đích cung cấp một nền tảng cho các tổ chức làm việc để giải quyết các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về 1) tăng cường sử dụng các công nghệ địa không gian  hiện có cho các ứng dụng biến đổi khí hậu và 2) tăng cường sự tiếp nhận của các công nghệ này với những người ra quyết định trong khu vực.

Giới thiệu về SERVIR-Mekong: SERVIR-Mekong là một trong năm trung tâm của SERVIR - một sáng kiến ​​phát triển chung của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA). SERVIR-Mekog được thực hiện bởi Trung tâm Ứng phó Thảm họa Châu Á (ADPC) và các đối tác liên danh của nó: Deltares, Spatial Informatics Group (SIG) và Stockholm Environment Institute (SEI). Nó sử dụng dữ liệu địa không gian để tăng cường khả năng thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu và giúp giải quyết thách thức của khu vực trong việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên được chia sẻ.
Ngày 05 tháng 10 năm 2021 08:00 sáng
Ngày 7 tháng 10 năm 2021 08:00 sáng
Ngày 12 tháng 10 năm 2021 08:00 sáng
Ngày 14 tháng 10 năm 2021 08:00 sáng
Ngày 20 tháng 10 năm 2021 08:00 sáng
Đăng ký ở ĐÂY

-------------------

[SERVIR WEBINAR] LEVERAGE GEOSPATIAL TECHNOLOGIES FOR SOLVING THE CLIMATE CRISIS 
SERVIR-Mekong Symposium: Leveraging Geospatial Technologies for Solving the Climate Crisis. A series of webinars to understand the application of geospatial technologies in addressing climate change
Earth’s climate is changing and Asia is expected to be impacted severely with rising temperatures, droughts, changes in precipitation, rising sea levels, and loss of natural capital. Rising temperatures in the future will drastically change our lives impacting the way we live and work, grow our food, build infrastructure and interact with our environment. People, physical assets, and national economies are at risk from climate change in Asia. According to a recent McKinsey analysis, damage to physical assets and infrastructure in Asia from riverine flooding in a given year could reach $1.2 Trillion by 2050.

Geospatial technologies help address adverse effects of climate change, including reducing human losses from climatic disasters, by informing decisions, policies and actions. Use of geospatial technologies has grown exponentially over recent years and these technologies will continue to provide innovative ways of collecting data, analyzing data, and applying the insights to inform decision-making.

This webinar series aims to provide a platform for organizations working to address adverse effects of climate change to come together and share experiences and ideas on 1) strengthening the use of existing geospatial technologies for climate change applications and 2) increasing the uptake of such technologies with decision makers in the region.

About SERVIR-Mekong: SERVIR-Mekong is one of the five hubs under SERVIR - a joint development initiative of the United States Agency for International Development (USAID) and National Aeronautics and Space Administration (NASA). SERVIR-Mekog is implemented by the Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) and its consortium partners: Deltares, Spatial Informatics Group (SIG), and Stockholm Environment Institute (SEI). It uses geospatial data to enhance climate change adaptation and mitigation and helps address the regional challenge of managing shared natural resources.
Oct 5, 2021 08:00 AM
Oct 7, 2021 08:00 AM
Oct 12, 2021 08:00 AM
Oct 14, 2021 08:00 AM
Oct 20, 2021 08:00 AM
Register HERE

Geolink tổng hợp từ SERVIR

popup

Số lượng:

Tổng tiền: