Tài liệu kỹ thuật

SENTINEL-1 SAR SẴN SÀNG PHÂN TÍCH VẬT LIỆU NỀN CHUẨN BỊ DỮ LIỆU TRONG GOOGLE EARTH ENGINE

19/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Tác giả: Adugna Mullissa, Andreas Vollrath, Christelle Odongo-Braun, Bart Slagter, Johannes Balling, Yaqing Gou, Noel Gorelick và Johannes Reiche


Tóm tắt
Vệ tinh Sentinel-1 cung cấp hình ảnh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) có mật độ không gian cao và dày đặc theo thời gian. Chính sách dữ liệu mở và phạm vi phủ sóng toàn cầu của Sentinel-1 khiến nó trở thành nguồn dữ liệu có giá trị cho một loạt các ứng dụng dựa trên SAR. Về vấn đề này, Google Earth Engine là một nền tảng quan trọng để phân tích diện tích lớn với các hình ảnh tán xạ ngược Sentinel-1 được xử lý trước có sẵn trong vòng vài ngày sau khi nhận được. Để duy trì nội dung thông tin và quyền tự do của người dùng, một số bước tiền xử lý (ví dụ: lọc đốm) không được áp dụng trên hình ảnh Sentinel-1 đã nhập vì chúng có thể khác nhau tùy theo ứng dụng. Trong ghi chú kỹ thuật này, chúng tôi trình bày một khuôn khổ để chuẩn bị Dữ liệu sẵn sàng cho phân tích tán xạ ngược của Sentinel-1 SAR trong Google Earth Engine, kết hợp các triển khai Google Earth Engine hiện có và mới để bổ sung hiệu chỉnh nhiễu đường biên, lọc đốm và chuẩn hóa địa hình đo phóng xạ. Khung đề xuất có thể được sử dụng để tạo Dữ liệu sẵn sàng cho Phân tích Sentinel-1 phù hợp với nhiều ứng dụng trên đất liền và nước nội địa. Khung chuẩn bị dữ liệu sẵn sàng phân tích được triển khai trong API Python và JavaScript của Google Earth Engine.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1WxWxo_rb7N3qqdYJlcSEVPfY2RZqAK0q/view?usp=sharing

----------

SENTINEL-1 SAR BACKSCATTER ANALYSIS READY DATA PREPARATION IN GOOGLE EARTH ENGINE 
Authors: Adugna Mullissa, Andreas Vollrath, Christelle Odongo-Braun, Bart Slagter, Johannes Balling, Yaqing Gou, Noel Gorelick and Johannes Reiche 
Abstract
Sentinel-1 satellites provide temporally dense and high spatial resolution synthetic aperture radar (SAR) imagery. The open data policy and global coverage of Sentinel-1 make it a valuable data source for a wide range of SAR-based applications. In this regard, the Google Earth Engine is a key platform for large area analysis with preprocessed Sentinel-1 backscatter images available within a few days after acquisition. To preserve the information content and user freedom, some preprocessing steps (e.g., speckle filtering) are not applied on the ingested Sentinel-1 imagery as they can vary by application. In this technical note, we present a framework for preparing Sentinel-1 SAR backscatter Analysis-Ready-Data in the Google Earth Engine that combines existing and new Google Earth Engine implementations for additional border noise correction, speckle filtering and radiometric terrain normalization. The proposed framework can be used to generate Sentinel-1 Analysis-Ready-Data suitable for a wide range of land and inland water applications. The Analysis Ready Data preparation framework is implemented in the Google Earth Engine JavaScript and Python APIs.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1WxWxo_rb7N3qqdYJlcSEVPfY2RZqAK0q/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ MPDI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: