Tài liệu kỹ thuật

Sách dành cho người mới tiếp cận kiến thức về phân tích dữ liệu không gian

31/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: Martin Wegmann, Stefan Dech, Jakob Schwalb-Willmann

Sách giáo khoa này hướng đến sinh viên và nhà nghiên cứu chưa CÓ bất kỳ kiến ​​thức nào về phân tích dữ liệu không gian. Cuốn sách giới thiệu các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của dữ liệu không gian cho người dùng mới làm quen (hệ tọa độ, dữ liệu vectơ và dữ liệu raster, phân lớp, v.v.) và bao gồm tất cả các bước cần thiết để bắt đầu xử lý, khám phá và phân tích dữ liệu không gian. Sử dụng các ví dụ thực tế, cuốn sách bao gồm tất cả các bước cần thiết từ lập kế hoạch chiến dịch thực địa đến thu thập thông tin liên quan đến sinh thái thông qua viễn thám.


Giới thiệu về Phân tích Dữ liệu Không gian giới thiệu việc xử lý dữ liệu không gian bằng phần mềm mã nguồn mở Quantum GIS (QGIS). Tất cả các bước cơ bản để đạt được một dự án phân tích dữ liệu không gian đầu tiên được phác thảo với các giải thích rõ ràng và ảnh chụp màn hình của phần mềm. Cuốn sách kết thúc với phần giới thiệu đầu tiên về phân tích dữ liệu không gian bằng dòng lệnh, giới thiệu về môi trường lập trình R.

Các tác giả giải thích các nguyên tắc cơ bản của việc xử lý và phân tích dữ liệu không gian, giúp người đọc có thể chuyển dữ liệu thu được trong thực địa thành dữ liệu không gian thực tế. Người đọc sẽ học cách xử lý và phân tích dữ liệu không gian thuộc các loại khác nhau và giải thích dữ liệu và kết quả.

Sau khi đọc xong cuốn sách này, độc giả sẽ có thể trả lời các câu hỏi như “Khoảng cách đến ranh giới của khu bảo tồn là bao nhiêu?”, “Những điểm nào nằm gần đường?”, “Những loại đất che phủ nào tồn tại ở khu vực học tập của tôi? ” bằng cách sử dụng phần mềm và kỹ thuật khác nhau.

Cuốn sách bao gồm các chủ đề sau:

 •  giới thiệu cơ bản về dữ liệu không gian
 • kiểu dữ liệu (vectơ, raster)
 • hệ tọa độ và phép chiếu
 • truy cập dữ liệu & (trước) xử lý
 • vật lý / nguyên lý cơ bản viễn thám
 • tạo bản đồ và hình ảnh hóa không gian
 • làm việc với dữ liệu tại chỗ và GPS
 • phân tích dữ liệu không gian (ví dụ: lớp phủ đất)
 • phần mềm dữ liệu không gian (QGIS, R)
 • & nhiều hơn nữa.

Download sách TẠI ĐÂY

Cuốn sách được kèm theo một bộ dữ liệu tổng hợp có thể được sử dụng để làm các bài tập khác nhau trong toàn bộ cuốn sách. Tải xuống dữ liệu đi kèm tại đây!

------

AN INTRODUCTION TO SPATIAL DATA ANALYSIS

Authors: Martin Wegmann, Stefan Dech, Jakob Schwalb-Willmann

This textbook aims at students and researchers without any prior knowledge of spatial data analysis. The book introduces basic concepts and principles of spatial data to novice users (coordinate systems, vector vs. raster data, layering etc.) and covers all necessary steps to get started with handling, exploring and analyzing spatial data. Using practical examples, the book covers all necessary steps from planning field campaigns to deriving ecologically relevant information through remote sensing.
An Introduction to Spatial Data Analysis introduces spatial data handling using the open source software Quantum GIS (QGIS). All fundamental steps to achieve a first spatial data analysis project are outlined with clear explanations and screenshots of the software. The book ends with a first introduction into spatial data analysis with the command line, introducing the programming environment R.

The authors explain the fundamentals of spatial data handling and analysis, empowering the reader to turn data acquired in the field into actual spatial data. Readers will learn to process and analyse spatial data of different types and interpret the data and results.

After finishing this book, readers will be able to address questions such as “What is the distance to the border of the protected area?”, “Which points are located close to a road?”, “Which fraction of land cover types exist in my study area?” using different software and techniques.

The book is covering the following topics:

 • introduction to spatial data basics
 • data types (vector, raster)
 • coordinate systems and projections
 • data access & (pre-)processing
 • remote sensing basic physics/principles
 • creating maps & spatial visualizations
 • working with in-situ data & GPS
 • spatial data analysis (e.g. land cover)
 • spatial data software (QGIS, R)
 • & many more.

Download the book HERE

The book is accompanied by a collection of data sets that can be used to do different exercises throughout the book. Download the accompanying data here! 

Geolink tổng hợp từ book.ecosens

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: