Cơ hội

Quan sát vệ tinh và công cụ phát hiện cháy

24/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu

Trong những tháng khô nóng, thảm thực vật khô cằn cùng với những đám cháy nhỏ do con người gây ra thường dẫn đến cháy rừng không kiểm soát được. Đốt nông nghiệp và cháy rừng, bao gồm cả khói mù xuyên biên giới, góp phần vào mức độ ô nhiễm cao. Cháy rừng giải phóng vật chất dạng hạt (PM) vào bầu khí quyển bao gồm PM2.5 là những hạt cực nhỏ có đường kính từ 2,5 micron trở xuống - nhỏ hơn 30 lần so với đường kính sợi tóc của con người.

 

Tiếp xúc mãn tính với PM2.5 làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch và hô hấp, cũng như ung thư phổi. Một bài báo nghiên cứu gần đây được xuất bản bởi

Mục tiêu học tập

Vào cuối khóa đào tạo này, những người tham gia sẽ có thể áp dụng các nguồn lực của SERVIR-Mekong để quản lý hỏa hoạn:

Những người tham gia sẽ hiểu cách các nguồn lực của SERVIR-Mekong được sử dụng trong việc ra quyết định cho các mục đích phát hiện cháy.

Họ sẽ có quyền truy cập vào các công cụ web có sẵn miễn phí do SERVIR-Mekong phát triển để trực quan hóa và thu thập dữ liệu điểm phát cháy.

Điều kiện tiên quyết

Những người tham gia cần có hiểu biết cơ bản về viễn thám. Khóa đào tạo này cũng sẽ bao gồm các bài tập thực hành.

Người tham gia mong đợi

Khóa đào tạo này chủ yếu dành cho các tổ chức địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế và các tổ chức học thuật liên quan đến đốt nông nghiệp, cháy rừng, quản lý và dự báo chất lượng không khí. Những người quan tâm đến việc áp dụng viễn thám và các mô hình toàn cầu cho các ứng dụng chất lượng không khí cũng sẽ thấy khóa đào tạo này hữu ích.

Bằng chứng hoàn thành

Tất cả những người tham gia hoàn thành khóa đào tạo sẽ nhận được chứng chỉ từ ADPC.

Đăng ký

Vui lòng đăng ký tại đây trước ngày 24 tháng 8

----

Satellite Observations and Tools for Fire Detection

Background

During hot and dry months, parched vegetation coupled with small human-made fires often results in uncontrolled forest fires. Agricultural burning and forest fires, including transboundary haze, contribute to high levels of pollution. Forest fires release particulate matter (PM) into the atmosphere including PM2.5 which are microscopic particles with a diameter of 2.5 microns or less – 30 times smaller than the diameter of the human hair.

Chronic exposure to PM2.5 increases the risk of developing cardiovascular and respiratory diseases, as well as of lung cancer. A recent research paper published by

Learning Objectives

By the end of this training, participants will be able to apply SERVIR-Mekong’s resources for fire management:

  • Participants will understand how SERVIR-Mekong’s resources are used in decision-making for fire detection purposes.

  • They will have access to freely available web tools developed by SERVIR-Mekong for visualizing and acquiring fire hotspot data.

Prerequisites

Participants should have a basic understanding of remote sensing. This training will also include hands-on exercises. 

Expected Participants

This training is primarily intended for local, national, regional, and international organizations and academic institutions involved in agricultural burning, wildfire, air quality management and forecasting. Those with an interest in applying remote sensing and global models for air quality applications will also find this training useful.

Proof of Completion

All participants who successfully complete the training will receive a certificate from ADPC.

Registration

Please Register here by August 24

Geolink tổng hợp từ Servir.adpc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: