(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Geodesy, specifically: 

 1. Coordinate Calculator – Converting coordinate conversion tool of choice for GIS. (Geography Calculator – Global Mapper)
 2. Fibre Optic Cable Design – Extracting LiDAR ground points to assist in fibre optic cable design at water crossings.
 3. Global Positioning Systems – Locating the position of anything and anywhere on Earth.
 4. Bearings – Importing bearings and distances from a survey for parcel mapping and transcribing it on a map.
 5. Triangulation – Using trigonometry to measure the angles in a triangle formed by three survey control points
 6. Geodetic National Adjustment – Adjusting datum positions with the Geodetic National Adjustment.

---

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Trắc địa. Cụ thể là:

 1. Máy tính Tọa độ - Công cụ chuyển đổi tọa độ được lựa chọn cho GIS. (Máy tính địa lý - Bản đồ toàn cầu)
 2. Thiết kế cáp quang - Trích xuất các điểm nối đất LiDAR để hỗ trợ thiết kế cáp quang tại các điểm giao cắt trên mặt nước.
 3. Hệ thống định vị toàn cầu GPS - Xác định vị trí của bất kỳ thứ gì và bất kỳ nơi nào trên Trái đất.
 4. Góc phương vị -  Nhập vòng bi và khoảng cách từ một cuộc khảo sát để lập bản đồ thửa đất và sao chép nó trên bản đồ.
 5. Phép đo tam giác - Sử dụng lượng giác để đo các góc trong một tam giác được tạo bởi ba điểm điều khiển khảo sát.
 6. Điều chỉnh quốc gia về trắc địa - Điều chỉnh vị trí số liệu với Điều chỉnh quốc gia về trắc địa.
  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: