(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology) in Water resource management, specifically: 

  1. Storage and management of geospatial data - Keeping  data and records about water sources stored on servers in different parts of the world.
  2. Hydrologic management - Investigateing groundwater together with its storage, occurrence, and motion characteristicsentered.
  3. Modeling of groundwater - Creating of models and designs to help utilize underground water responsibly (Digital images on groundwater).
  4. Quality analysis of water - Studying on a slope, drainage features, and land utilization patterns can be used to predict whether the water in a given area is safe.
  5. Water supply management - Monitoring Water supply pipes are laid on the ground and can be monitored on a real-time basis. Leaking water system components can also be identified and fixed on a real-time basis.
  6. Sewer system management - Making periodically strict and accurate supervision of sewer lines. Mapping techniques that are delivered by these information systems on sewer lines are also important as they prevent damaging waste pipes during construction of structures like buildings, roads, railways among many others.
  7. Stormwater control and Floods disaster management - Giving statistics on affected areas, enable the government to plan evacuation as well as can be integrated with weather forecasting systems to offer an accurate prediction and decision making. (Using Aerial views and simulation of the floods)

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Quản lý nguồn nước. Cụ thể là:

  1. Lưu trữ và quản lý dữ liệu nguồn nước theo không gian địa lý - Lưu giữ dữ liệu và hồ sơ về nguồn nước trên các máy chủ ở các khu vực khác nhau trên thế giới.
  2. Quản lý thủy văn - Bản đồ thể hiện nguồn nước ngầm cùng với các đặc điểm lưu trữ, xuất hiện và chiều chuyển động của nó.
  3. Mô hình hóa nước ngầm - Tạo ra các mô hình và thiết kế để giúp sử dụng nước dưới đất một cách có trách nhiệm. (Hình ảnh kỹ thuật số về nước ngầm).
  4. Phân tích chất lượng nước - Nghiên cứu về độ dốc, các đặc điểm thoát nước và các mô hình sử dụng đất có thể được sử dụng để dự đoán liệu nước trong một khu vực nhất định có an toàn hay không. 
  5. Quản lý nguồn cung cấp nước - Giám sát các đường ống cấp nước được đặt trên mặt đất theo thời gian thực. Các thành phần của hệ thống nước bị rò rỉ được xác định và khắc phục theo thời gian thực.
  6. Quản lý hệ thống cống rãnh - Giám sát chặt chẽ và chính xác các tuyến cống phải được kiểm soát và sửa chữa định kỳ. Các kỹ thuật lập bản đồ hệ thống thông tin trên các tuyến cống ngăn ngừa làm hỏng các đường ống thải trong quá trình xây dựng các công trình như tòa nhà, đường bộ, đường sắt và nhiều công trình khác.
  7. Kiểm soát nước mưa và quản lý thiên tai lũ lụt - Đưa ra số liệu thống kê về các khu vực bị ảnh hưởng, cho phép chính phủ lập kế hoạch sơ tán cũng như có thể được tích hợp với các hệ thống dự báo thời tiết để đưa ra dự đoán và ra quyết định chính xác. (Sử dụng các phương tiện quan sát từ trên không và mô phỏng lũ lụt).

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: