Cơ hội

PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỊA LÝ XÃ HỘI TUYỂN DỤNG 3 VỊ TRÍ

24/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

3 nhà nghiên cứu khoa học / Tiến sĩ.D. sinh viên đủ điều kiện trong các lĩnh vực liên quan đến địa tin học, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, khoa học dữ liệu, thống kê (không gian), a.o.

Từ khóa:

 •  Hợp tác trong các dự án nghiên cứu quốc tế
 • Nghiên cứu về máy địa lý học và trí tuệ nhân tạo
 • Phân tích dữ liệu cảm biến sinh lý để phát hiện các điểm nóng căng thẳng thời gian
 •  Phân tích về phương tiện địa lý-xã hội (đa phương tiện: không gian-temporal-semantic)
 • Mô hình chủ đề Semantic bằng phương pháp AI
 • Phân tích tình cảm (cảm xúc và khai thác ý kiến trong dữ liệu văn bản)
 • Trực quan thông tin và chuẩn bị cho các quy trình hỗ trợ quyết định
 • Bối cảnh ứng dụng: dịch tễ học, quản lý thiên tai, trợ giúp nhân đạo, quy hoạch đô thị

Giới thiệu về Geo-social Analytics Lab

Khi chúng tôi chứng kiến ​​sự chú ý ngày càng tăng đến các cơ hội khoa học và kinh doanh của Dữ liệu lớn và Khoa học dữ liệu, chúng tôi nhận thấy rằng mảng các phương pháp và mô hình được phát triển trong miền GI là trọng tâm để thu được giá trị trong việc cung cấp ngày càng nhiều dữ liệu mở, dữ liệu cảm biến, giao dịch hoặc dữ liệu truyền thông xã hội. Có một kỳ vọng rộng rãi rằng phân tích dữ liệu có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phòng thí nghiệm Phân tích địa lý xã hội hỗ trợ phát triển các phương pháp khoa học phù hợp để hỗ trợ những phát triển này cũng như đào tạo và huấn luyện các chuyên gia và nhà khoa học.

Lĩnh vực nghiên cứu đề cập đến vai trò của các lĩnh vực không gian dựa trên sự thích nghi gần đây của các khái niệm không gian trong thực tiễn thông thường và cho các ứng dụng người dùng đại chúng. Quan điểm nghiên cứu bao trùm là giải quyết “khoa học đằng sau các hệ thống” chứ không phải là sự phát triển nhanh chóng theo hướng công nghệ. Đặc biệt, chúng tôi muốn điều tra xem hành vi trong thế giới thực được phản ánh như thế nào trong thế giới ảo và ngược lại. Chúng tôi làm việc liên ngành theo cách chúng tôi sẽ xác định những lĩnh vực tìm hiểu có chung đối tượng nghiên cứu và chúng tôi sẽ điều tra các giá trị, thuật ngữ, khái niệm và giả định được điều chỉnh bởi một bộ quy tắc và danh mục nhất định hướng dẫn việc theo đuổi kiến ​​thức.

Dữ liệu GIS sẽ ngày càng trở nên chi tiết hơn và có thể sử dụng được cho thông tin dựa trên địa điểm hoặc lấy con người làm trung tâm về Chất lượng cuộc sống (QoL) và khả năng sống của các thành phố. Chúng tôi khám phá một loạt các công nghệ có thể cảm nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, một loạt các hiện tượng môi trường, con người và xã hội. Các công nghệ cảm biến như vậy tạo ra khối lượng dữ liệu cảm biến kỹ thuật số khổng lồ và ngày càng tăng nhanh. Một số nghiên cứu thực nghiệm sẽ được thực hiện, đặc biệt đối với các khu vực thành thị.

PGS.TS. Tiến sĩ Bernd Resch
Trưởng phòng thí nghiệm phân tích địa lý xã hội @ Z_GIS

------

GEO-SOCIAL ANALYTICS LAB IS HIRING 3 MEMBERS

3 scientific researchers / Ph.D. students qualified in areas related to geoinformatics, artificial intelligence, computer science, data science, (spatial) statistics, a.o.

Keywords:

 • Collaboration in international research projects
 • Research in geospatial machine learning and artificial intelligence
 • Analysis of physiological sensor data to detect spatio-temporal stress hot spots
 •  Analysis of geo-social media (multimodal: spatial-temporal-semantic)
 • Semantic topic modelling using AI methods
 • Sentiment Analysis (emotion and opinion mining in text data)
 • Information visualisation and preparation for decision-support processes
 • Application context: epidemiology, disaster management, humanitarian aid, urban planning

About Geo-social Analytics Lab

As we witness the growing attention to the scientific and business opportunities of Big Data and Data Science, we realize that the array of methods and models developed in the GI domain are central to derive value in the growing availability of open data, sensor data, transaction or social media data. There is a widespread expectation that data analytics can be applied in many diverse sectors.

The Geo-social Analytics lab supports the development of sound scientific methods to support these developments as well as to train and coach professionals and scientists.

The research area tackles the role of spatial realms in the light of the recent adaptation of spatial concepts in conventional practices and for mass user applications. The overarching research perspective is to address the “science behind the systems” rather than the fast technology-driven developments. In particular, we want to investigate how behaviour in real worlds is reflected in virtual worlds and vice versa. We work interdisciplinary in a way that we will identify those domains of inquiry that share objects of study and we will investigate values, terms, concepts and assumptions governed by a certain set of rules and categories guiding the pursuit of knowledge.

GIS data will become more and more granular and utilizable for place-based or person-centred information on the Quality of Life (QoL) and liveability of cities. We explore a range of technologies which are able to sense, directly or indirectly, a variety of environmental, human and social phenomena. Such sensing technologies generate vast and rapidly increasing volumes of digital sensor data. Several empirical studies shall be carried out, particularly for urban areas.

Assoc.-Prof. Dr. Bernd Resch
Head of Geo-social Analytics Lab @ Z_GIS

Geolink tổng hợp từ Geosocial.zgis

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: