Báo cáo

Phân tích số liệu thiệt hại thiên tai Việt Nam từ năm 1989-2015 để đánh giá rủi ro lũ lụt

20/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bài báo: Phân tích cơ sở dữ liệu quốc gia về tổn thất thiên tai của Việt Nam để đánh giá rủi ro lũ lụt bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đa phương tiện-TOPSIS

Tác giả: Chinh Luu, Jasonvon Meding, Mohammad Mojtahedi

Dự án: Đánh giá và quản lý rủi ro lũ lụt cho Việt Nam

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt

Tính dễ bị tổn thương do lũ lụt ngày càng gia tăng ở Việt Nam do tốc độ tăng dân số, đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Mặc dù đã có sự gia tăng đáng kể các nghiên cứu về đánh giá rủi ro lũ lụt ở quy mô địa phương ở Việt Nam, nhưng vẫn còn thiếu các công cụ được phát triển để sử dụng ở quy mô quốc gia.

Để đáp ứng nhu cầu này, chúng tôi đã lấy và phân tích dữ liệu thiệt hại do lũ lụt từ năm 1989 đến năm 2015 trong cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia của Việt Nam để đánh giá nguy cơ lũ lụt của các vùng và tỉnh của Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất một cách tiếp cận mới, nhiều hồi quy tuyến tính-TOPSIS, để phân tích dữ liệu thảm họa.

Kết quả của chúng tôi cho thấy Bắc Trung Bộ là vùng dễ bị tổn thương nhất, tiếp theo là Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh Nghệ An có điểm rủi ro ngập lụt cao nhất trong khi thành phố Hồ Chí Minh có mức độ rủi ro ngập lụt thấp nhất.

Công cụ đánh giá này cung cấp thông tin rủi ro dễ tiếp cận cho các nhà hoạch định và ra quyết định để phân loại các khu vực có nguy cơ cao nhất và có ý nghĩa thiết thực đối với việc quản lý rủi ro lũ lụt ở quy mô quốc gia và địa phương. Nghiên cứu cũng cung cấp một phương pháp mới để phân tích cơ sở dữ liệu thiên tai quốc gia của Việt Nam, có thể đề xuất các ứng dụng tiềm năng cho cơ sở dữ liệu về mất mát thiên tai ở các quốc gia và khu vực khác.

Link download

-------------

The title: Analyzing Vietnam's national disaster loss database for flood risk assessment using multiple linear regression-TOPSIS

Authors: ChinhLuu, Jasonvon Meding, Mohammad Mojtahedi 

Date: 2019

Project: Flood risk assessment and management for Vietnam

Abstract
Flood vulnerability is increasing in Vietnam due to rapid population growth, urbanization, and industrial development. Although there has been a significant increase in studies on flood risk assessments at the local scales in Vietnam, there remains a lack of tools developed for use at the national scale.

In response to this need, we sourced and analyzed flood damage data from 1989 to 2015 in Vietnam's national disaster database in order to assess the flood risk of Vietnam's regions and provinces. The study proposes a new approach, multiple linear regression-TOPSIS, to analyze the disaster data.

Our findings show that the North Central Coast is the most vulnerable region, followed by the Mekong Delta. Nghe An province has the highest flood risk score while Ho Chi Minh city has the lowest flood risk.

This assessment tool provides accessible risk information for decision-makers and planners to classify the most at-risk areas and has practical implications for flood risk management at the national and local scales. The study also provides a new method for analyzing Vietnam's national disaster database, which may suggest potential applications for disaster loss databases in other countries and regions.

Link download

Geolink tổng hợp từ Researchgate

popup

Số lượng:

Tổng tiền: