Kiến thức

Phân tích địa không gian có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh không thể đánh bại

15/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Nhớ cuộc sống trước khi có GPS? Bạn phải mua một bản đồ giấy và nghiền ngẫm nó để tìm ra cách đi từ A đến B? Bạn không thể nhìn thấy ngay các trạm dịch vụ và quán cà phê gần đó? Thật khó để tưởng tượng làm thế nào chúng tôi đã từng tìm được đường đi của mình.

Một vài năm tới, các doanh nghiệp sẽ hỏi, “Hãy nhớ kinh doanh trước khi phân tích địa không gian? Khi chúng ta phải nghiền ngẫm các biểu đồ Excel mà không có dữ liệu vị trí theo thời gian thực và cố gắng thu thập thông tin chi tiết từ các con số trên một trang tính? ''

Bởi vì khi bạn thêm thông tin vị trí vào thông tin doanh nghiệp, bạn sẽ có được lợi thế cạnh tranh không thể đánh bại.

Phân tích địa không gian là gì?

Trước tiên, hãy lùi lại một bước và xác định các thuật ngữ. Phân tích địa không gian liên quan đến việc thu thập, hiển thị và thao tác dữ liệu của hệ thống thông tin địa lý (GIS) như hình ảnh, GPS, ảnh vệ tinh, thông tin lịch sử, v.v. Nó sử dụng các tọa độ địa lý (vĩ độ và kinh độ), cũng như địa chỉ đường phố, mã bưu chính và các số nhận dạng khác, để tạo các mô hình địa lý.

Các mô hình này có thể bao gồm bản đồ, đồ thị, số liệu thống kê và bản đồ - những hình ảnh hóa dữ liệu giúp làm cho các mối quan hệ phức tạp dễ hiểu hơn. Chúng có thể tiết lộ những thay đổi lịch sử và những thay đổi hiện đang diễn ra. Họ thậm chí có thể dự đoán những gì sắp xảy ra.

Điều quan trọng là phân tích địa không gian bổ sung nhiều ngữ cảnh hơn với việc bổ sung thông tin vị trí và thời gian. Theo Deloitte, “Ngày nay, các tổ chức có thể thêm bối cảnh về thời gian và vị trí vào dữ liệu truyền thống, tạo bản đồ hiển thị những thay đổi theo thời gian và chính xác nơi những thay đổi đó đang diễn ra. Bản đồ giúp mắt dễ dàng nhận ra các mẫu mà trước đây đã bị chôn vùi trong bảng tính, chẳng hạn như khoảng cách, vùng lân cận, tiếp giáp và liên kết ”.

Mang các công nghệ mới nhất hiện nay vào sự kết hợp - internet vạn vật (IoT), cảm biến vị trí, thiết bị di động và phương tiện truyền thông xã hội - và các tổ chức hiện có thể thu thập thời gian và địa điểm, hoặc dữ liệu “tham chiếu địa lý” về hầu hết mọi sự kiện hoặc bất kỳ điều gì.

Các công ty có thể làm gì với tất cả thông tin này?
Vậy tại sao điều này lại quan trọng? Điều quan trọng là phân tích địa không gian mang GIS, hệ thống ghi lại bản đồ và ERP, hệ thống ghi dữ liệu kinh doanh, đến gần nhau hơn. Nói cách khác, phân tích địa không gian có thể kết hợp dữ liệu GIS từ hình ảnh, GPS, ảnh vệ tinh, thông tin lịch sử, với dữ liệu từ cảm biến, tài sản và Internet of Things với dữ liệu kinh doanh từ hoạt động, khách hàng, tài chính và tiếp thị.
Đó là một sự kết hợp mạnh mẽ có thể khám phá thông tin chi tiết và các cơ hội đơn giản là không thể nhìn thấy trước đây. Hãy tưởng tượng mở ra một bản đồ kho báu cho doanh nghiệp của bạn, cho bạn thấy những cơ hội kinh doanh mới, tiết kiệm chi phí và quan hệ đối tác đang hoặc có thể có. Theo thuật ngữ kinh doanh, bản đồ kho báu này là "hỗ trợ địa lý" của doanh nghiệp kỹ thuật số.

Các ứng dụng kinh doanh có thể được làm phong phú hơn với dữ liệu địa lý từ GIS. Người dùng doanh nghiệp có thể phủ dữ liệu kinh doanh lên bản đồ với thông tin địa lý chi tiết, như địa hình và hình ảnh vệ tinh. Các bản đồ này có thể có nhiều lớp dữ liệu khác nhau, cho phép người dùng doanh nghiệp trực quan hóa thông tin theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như lớp bản đồ nhiệt để trực quan hóa mật độ dữ liệu và lớp bản đồ để làm nổi bật các khu vực địa lý có ý nghĩa thống kê bằng cách sử dụng các sắc thái hoặc mẫu.

-------------

How geospatial analytics can give your business a unbeatable competitive edge

Remember life before GPS? Having to purchase a paper map and pore over it to figure out how to get from A to B? Not being able to instantly see nearby service stations and coffee shops? It’s hard to imagine how we ever managed to find our way around.

A few years from now, businesses will be asking, “Remember business before geospatial analytics? When we had to pore over Excel charts without real-time location data, and try and glean insight from numbers on a sheet?’’

Because when you add location information to business information, you get an unbeatable competitive edge.

What is Geospatial analytics?

First, let’s take a step back and define terms. Geospatial analysis involves gathering, displaying, and manipulating geographic information system (GIS) data such as imagery, GPS, satellite photographs, historical info, and so on. It uses geographic coordinates (latitudes and longitudes), and also street addresses, postal codes, and other identifiers, to create geographical models.

These models can include maps, graphs, statistics, and cartograms – data visualizations that help making complex relationships more understandable. They can reveal historical changes, and shifts that are currently underway. They can even predict what’s about to happen.

The key is that geospatial analysis adds much more context with the addition of timing and location information. According to Deloitte, “Today, it is possible for organizations to add the context of timing and location to traditional data, creating maps that show changes over time and exactly where those changes are taking place. Maps make it easier for the eye to recognize patterns that were previously buried in spreadsheets, such as distance, proximity, contiguity, and affiliation.”

What can companies do with all this information?

So why does this matter? The key is that geospatial analysis brings GIS, the system of record for maps, and ERP, the system of record for business data, closer together. In other words, geospatial analysis can combine GIS data from imagery, GPS, satellite photographs, historical info, with data fromsensors, assets, and the Internet of Things with business data from operations, customers, finance, and marketing.

It’s a powerful combination that can uncover insights and opportunities simply not visible before. Imagine opening up a treasure map for your business that shows you where new business opportunities, cost savings, and partnerships are or could be. In business terminology, this treasure map is the “geo-enablement” of the digital enterprise.

Business applications can be enriched with geographic data from GIS. Business users can overlay business data on maps with detailed geographic information, like topography and satellite imagery. These maps can have multiple layers of different types of data, enabling business users to visualize information in various ways, such as a heat map layer to visualize data density and a map layer to highlight statistically significant geographic areas using shades or patterns.

Geolink tổng hợp từ CIO

popup

Số lượng:

Tổng tiền: