Tài liệu kỹ thuật

Phân tích bề mặt sử dụng hình ảnh SAR (Sentinel-1) với nền tảng SEPAL

25/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

SEPAL là một phần của bộ công cụ Open Foris. SEPAL cho phép người dùng truy vấn và xử lý dữ liệu vệ tinh một cách nhanh chóng và hiệu quả, điều chỉnh sản phẩm của họ cho phù hợp với nhu cầu địa phương, đồng thời đưa ra các phân tích không gian địa lý tinh vi và phù hợp một cách nhanh chóng. Khai thác các siêu máy tính dựa trên đám mây và cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian địa lý hiện đại (ví dụ: Google Earth Engine), SEPAL cho phép truy cập và xử lý dữ liệu vệ tinh lịch sử cũng như dữ liệu mới hơn từ Landsat và dữ liệu có độ phân giải cao hơn từ chương trình Copernicus của Châu Âu.


SEPAL là gì?
SEPAL là một nền tảng dựa trên điện toán đám mây để giám sát đất đai tự trị bằng cách sử dụng dữ liệu viễn thám. Nó là sự kết hợp của Google Earth Engine và phần mềm nguồn mở ORFEO Toolbox, GDAL, R, R Studio Server, R Shiny Server, SNAP Toolkit và OpenForis Geospatial Toolkit. Nó cho phép người dùng truy cập các nguồn điện toán đám mây mạnh mẽ để truy vấn, truy cập và xử lý dữ liệu vệ tinh một cách nhanh chóng và hiệu quả để tạo ra các phân tích nâng cao.

SEPAL hiện chỉ ở chế độ thử nghiệm BETA. Nó đang được cập nhật và cải tiến liên tục và chưa đạt đến điểm được coi là một cơ sở mã ổn định. Tất nhiên, nó hoạt động ... nó không phải là thứ mà chúng ta có thể gọi là hoàn thành.

Ai chịu trách nhiệm về SEPAL?
SEPAL là một dự án của Ban Lâm nghiệp thuộc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và được tài trợ bởi Chính phủ Na Uy.

Làm cách nào để đăng ký quyền truy cập vào SEPAL?
Vào ĐÂY và nhập thông tin của bạn

Bắt đầu với SEPAL tại ĐÂY

----

Surface analysis using SAR images (Sentinel-1) with SEPAL platform

SEPAL is part of the Open Foris suite of tools. SEPAL allows users to query and process satellite data quickly and efficiently, tailor their products for local needs, and produce sophisticated and relevant geospatial analyses quickly. Harnessing cloud-based supercomputers and modern geospatial data infrastructures (e.g. Google Earth Engine), SEPAL enables access and processing of historical satellite data as well as newer data from Landsat and higher-resolution data from Europe's Copernicus programme.


What is SEPAL?
SEPAL is a cloud computing-based platform for autonomous land monitoring using remotely-sensed data. It is a combination of Google Earth Engine and open source softwares ORFEO Toolbox, GDAL, R, R Studio Server, R Shiny Server, SNAP Toolkit, and OpenForis Geospatial Toolkit. It allows users to access powerful cloud-computing resources to query, access and process satellite data quickly and efficiently for creating advanced analyses.

SEPAL is currently in a BETA testing mode only. It is undergoing constant updates and improvements and has not reached a point of being considered a stable codebase. It works, of course...it's just not something we can call finished.

Who is responsible for SEPAL?
SEPAL is a project of the Forestry Division of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and funded by the Government of Norway.

How do I sign up for access to SEPAL?
Go HERE and enter your information

Get started with SEPAL HERE

Geolink tổng hợp từ GISHUB

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: