Kiến thức

PHÂN LOẠI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) 

25/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
"Chúng tôi không nghĩ những cỗ máy cảm thấy; đúng hơn, chúng tôi đang cảm thấy những cỗ máy suy nghĩ." - Antonio Damasio.

Con người là sinh vật phát triển và vượt trội nhất trên hành tinh này. Chúng ta đã phát triển trí thông minh và kiến ​​thức của mình hơn bao giờ hết. Chúng ta luôn thích những cỗ máy thông minh và điều này khuyến khích chúng ta tạo ra một số cỗ máy siêu thông minh.


Trí tuệ nhân tạo (AI)

Đây là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, không giống như trí thông minh của con người được phát triển bởi trí óc con người. Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1965 bởi John McCarthy. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta có thể định nghĩa nó là 'khả năng suy nghĩ và học hỏi của một cỗ máy hoặc một chương trình máy tính. Ý tưởng cơ bản là tạo ra những cỗ máy có thể suy nghĩ, hành động và học hỏi giống như bộ óc của con người. '

Học máy

Đây là một trong những ứng dụng của AI. Đó là việc làm cho các hệ thống có khả năng học hỏi và cải thiện bản thân mà không cần phải lập trình đi lập lại. Điều này có thể thực hiện được bằng cách phát triển các chương trình máy tính mới. Học máy cho phép phân tích số lượng lớn dữ liệu. Các chương trình như vậy nhanh hơn và chính xác hơn nhằm xác định các cơ hội có lợi hoặc rủi ro nguy hiểm, nó cũng có thể yêu cầu thêm thời gian và nguồn lực để đào tạo các chuyên gia như vậy.

Các loại trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo có thể được phân loại theo hai cách sau:

AI yếu
Đây còn được gọi là AI hẹp. Điều này được lập trình và thiết kế cho một nhiệm vụ cụ thể. Siri của Apple là một ví dụ.

AI mạnh
Đây còn được gọi là trí thông minh nhân tạo. Đây là một hệ thống AI với khả năng nhận thức tổng quát của con người để khi được giao một nhiệm vụ không quen thuộc, nó có đủ trí thông minh để tìm ra giải pháp.

Theo ông Arend Hintze, một trợ lý giáo sư về sinh học tích hợp và khoa học máy tính và kỹ thuật tại Đại học Bang Michigan, AI có thể được phân loại theo bốn cách sau:

1) Máy phản ứng
Một ví dụ là Deep Blue, chương trình cờ vua của IBM đã đánh bại Garry Kasparov vào những năm 1990. Chương trình máy tính này có khả năng xác định các quân cờ trên bàn cờ và có thể đưa ra dự đoán. Nó phân tích chuyển động của chính nó và đối thủ của nó nhưng nó không có bộ nhớ và không thể sử dụng dữ liệu cho tương lai.

2) Bộ nhớ hạn chế
Đây là những loại chương trình có thể sử dụng kinh nghiệm trong quá khứ và sử dụng chúng trong tương lai. Một số chức năng của xe tự hành dựa trên điều này. Các quan sát của họ không được lưu trữ vĩnh viễn.

3) Lý thuyết về tâm trí
Đây là một thuật ngữ tâm lý học. Nó đề cập đến sự hiểu biết rằng những người khác có niềm tin, mong muốn và ý định của riêng họ ảnh hưởng đến quyết định họ đưa ra. Loại AI này vẫn chưa tồn tại.

4) Tự nhận thức
Trong danh mục này, các hệ thống AI có ý thức về bản thân và ý thức. Máy móc có khả năng tự nhận thức hiểu được trạng thái hiện tại của chúng và có thể sử dụng thông tin để suy ra những gì người khác đang cảm thấy. Loại AI này chưa tồn tại.

 

Ví dụ về AI

  • Tự động hóa quy trình robot (thực hiện nhiệm vụ lặp lại khối lượng lớn)

  • Học máy (máy tính hoạt động mà không cần lập trình)

  • Thị giác máy (làm cho máy tính nhìn bằng camera và sau đó phân tích dữ liệu)

  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), ví dụ nổi tiếng nhất là phát hiện thư rác cho e-mail.

  • Robotics (Thiết kế và sản xuất robot)


       Robot hỗ trợ sản xuất xe hơi

----

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) & ITS CATEGORIES
"We are not thinking machines that feel; rather, we are feeling machines that think." - Antonio Damasio.

A human being is the most developed and superior creature on this planet. We have developed our intelligence and knowledge like we did never before. We are always fond of intelligent machines and this encourages us to make some super-intelligent machines. 
Artificial intelligence (AI)

This is the intelligence that is demonstrated by machines, unlike human intelligence which is developed by the human mind. The term artificial intelligence was first used in 1965  by John McCarthy. In simple words, we can define it as 'an ability of a machine or a computer program to think and learn. The basic idea is of making machines that can think, act and learn just like a human mind.'

Machine Learning

This is one of the applications of AI. It is about making systems capable of learning and improving themselves without being programmed again and again. This is possible by developing new computer programmes. Machine learning enables analysis of massive quantities of data. Such programmes are faster and more accurate in order to identify profitable opportunities or dangerous risks, it may also require additional time and resources to train such professionals.

Type of Artificial intelligence

Artificial intelligence can be categorized in the following two ways:

Weak AI 
This is also known as narrow AI. This is programmed and designed for a specific task. Apple's Siri is an example.

Strong AI
This is also known as artificial general intelligence. This is an AI system with generalized human cognitive abilities so that when presented with an unfamiliar task, it has enough intelligence to find a solution.

As per Mr. Arend Hintze, an assistant professor of integrative biology and computer science and engineering at Michigan State University, AI can be categorized in the following four ways:

1) Reactive machines
An example is Deep Blue, the IBM chess program that beat Garry Kasparov in the 1990s. This computer program is capable of identifying pieces on the chess board and can make predictions. It analyses its own and its opponents move too but it has no memory and can't use the data for future.

2) Limited memory
These are the kind of programs which can use past experience and use them in future. Some functions of autonomous vehicles are based on this. Their observations are not stored permanently.

3) Theory of mind
This is a psychology term. It refers to the understanding that others have their own beliefs, desires, and intentions that impact the decisions they make. This kind of AI does not yet exist.

4) Self-awareness
In this category, AI systems have a sense of self and consciousness. Machines with self-awareness understand their current state and can use the information to infer what others are feeling. This type of AI does not yet exist.
Examples of AI

Robotic process automation (performing the high volume repeatable task)

Machine learning (computer act without programming)

Machine vision (making the computer see using the camera and then analyzing the data)

Natural language processing (NLP), best-known example is spam detection for e-mails.

Robotics (Design and manufacturing of robots)
       Robots assisting in car manufacturing

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: