Kiến thức

NÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VÀ NUÔI TRỒNG THÔNG MINH DỰA TRÊN GIS

27/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Nông nghiệp chính xác tích hợp các công nghệ tiên tiến mới với một ngành nông nghiệp phát triển đầy đủ. Một số nhiệm vụ nông trại hiện đã trở nên tự động hóa khi GPS, máy bay không người lái (UAV) và công nghệ người máy phát triển. GIS là một thành phần thiết yếu của các hoạt động hiện trường tự động, còn được gọi là nông nghiệp chính xác hoặc canh tác vệ tinh. Canh tác chính xác giúp cải thiện việc sử dụng tài nguyên đất và các nguồn dữ liệu bên ngoài trên cơ sở vị trí. Các yêu cầu chính đối với nghiên cứu canh tác chính xác là dữ liệu không gian, bao gồm phân tích sự biến đổi không gian và mô hình mô phỏng để phân loại các quá trình xảy ra. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là hệ thống lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian.

Nông nghiệp chính xác

Nông nghiệp chính xác (PA), còn được gọi là canh tác vệ tinh hoặc quản lý cây trồng theo khu vực cụ thể (SSCM), là một phương pháp quản lý nông nghiệp dựa trên việc theo dõi, ước tính và phản ứng với sự thay đổi của các loại cây trồng khác nhau. Nông nghiệp chính xác được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng GIS và các mô hình mô phỏng. Một hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên GIS có thể được xây dựng để ứng dụng hoạt động của nông nghiệp chính xác ở cấp trang trại.

Canh tác chính xác dựa trên GPS

Canh tác chính xác sử dụng các ứng dụng dựa trên GPS để tổ chức trang trại, lập bản đồ thực địa, kiểm tra đất, hướng dẫn máy kéo, trinh sát cây trồng và lập bản đồ năng suất. Nông dân có thể sử dụng GPS để làm việc trong điều kiện mặt đất có tầm nhìn thấp như mưa, bụi và sương mù. Thông tin cần thiết để cải thiện việc sử dụng đất và nước có thể được thu thập bằng GPS và GIS.

Người nông dân có thể đạt được nhiều lợi nhuận hơn nữa bằng cách kết hợp sử dụng phân bón và phân hữu cơ tốt hơn, tính toán ngưỡng kinh tế để xử lý sự xâm nhập của sâu bệnh và cỏ dại, đồng thời bảo vệ các nguồn tài nguyên để sử dụng cho thế hệ tương lai.

Các chuyên gia cây trồng lập bản đồ các vấn đề sâu bệnh, côn trùng và cỏ dại trên đồng ruộng bằng cách sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu chắc chắn với GPS để định vị chính xác. Các khu vực có vấn đề về dịch hại cây trồng có thể được xác định và lập bản đồ cho các thực hành quản lý trong tương lai và các khuyến nghị đầu vào.

Công nghệ tỷ lệ thay đổi (VRT)

Công nghệ tỷ lệ thay đổi (VRT) là một phần không thể thiếu của nông nghiệp chính xác cho phép sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả. Nó kết hợp thiết bị trang trại, cơ chế kiểm soát và công cụ phần mềm để áp dụng đủ số lượng đầu vào đang phát triển tại các thời điểm hoặc địa điểm cụ thể. Canh tác chính xác với VRT mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế và môi trường.

Nông dân và các nhà cung cấp dịch vụ nông nghiệp có thể hy vọng vào những tiến bộ hơn nữa khi công nghệ GPS phát triển. GIS có thể hỗ trợ nông dân thích ứng với các biến số khác nhau, theo dõi sức khỏe của từng cây trồng, ước tính năng suất từ ​​một cánh đồng cụ thể và thúc đẩy sản xuất cây trồng.

Các ứng dụng

  • Lập bản đồ và ước tính năng suất cây trồng
  • Sức khỏe cây trồng và giám sát
  • Nghiên cứu đánh giá tính phù hợp của cây trồng
  • Mô hình cảnh quan có tưới
  • Phân tích cải cách đất và thủy lợi
  • Mô hình phát hiện xói mòn và khắc phục
  • Lập bản đồ nông nghiệp cho LULC
  • Nghiên cứu phát hiện thay đổi
  • Đánh giá thoái hóa đất
  • Mô hình độ cao để thoát nước

------

GIS-BASED PRECISION AGRICULTURE AND SMART FARMING

Precision agriculture integrates new innovative technologies with a fully grown agricultural industry. Several farm tasks have now become automated as GPS, unmanned aerial vehicles (UAV), and robotics technologies advance. GIS is an essential component of automated field operations, also renowned as precision agriculture or satellite farming. Precision farming helps to improve the use of soil resources and external data sources on a location basis. The main requirements for precision farming research are spatial data, including an analysis of spatial variability, and simulation models for the classification of the processes that occur. Geographical information systems (GIS) are systems for storing, analyzing, and displaying spatial data.

 

Precision Agriculture

Precision agriculture (PA), also referred to as satellite farming or site-specific crop management (SSCM), is an agriculture management approach that is based on monitoring, estimating, and responding to variability in different crops. Precision agriculture greatly benefits from the use of GIS and simulation models. A decision support system based on GIS could be constructed for the operational application of precision agriculture at the farm level.

GPS based Precision Farming

Precision farming utilizes GPS-based applications for farm organizing, field mapping, soil testing, tractor guidance, crop scouting, and yield mapping. Farmers can use GPS to work in low visibility ground conditions such as rain, dust, and fog. Information required to improve land and water use can be captured using GPS and, GIS.

Farmers can attain even more gains by incorporating better fertilizer and organic manure utilization, calculating the economic threshold for handling pest and weed infestations, and safeguarding resources for future generation's use.

Crop experts map pest, insect, and weed problems in the field using rugged data collection gadgets with GPS for precise positioning. Crop pest problem areas can be identified and mapped for future management practices and input recommendations.

Variable Rate Technology (VRT)

Variable-rate technology (VRT) is an integral part of precision agriculture that allows data to be used effectively. It combines farm equipment, control mechanisms, and software tools to apply sufficient quantities of growing inputs at specific times or locations. Precision farming with VRT benefits both the economy and the environment.

Farmers and agricultural service providers can hope for even more advancements as GPS technology evolves. GIS can assist a farmer in adapting to various variables, monitoring the health of individual crops, estimating yields from a particular field, and boosting crop production.

Applications

Ø  Crop yield mapping and estimation

Ø  Crop health and monitoring

Ø  Crop suitability assessment studies

Ø  Irrigated landscape modeling

Ø  Analysis of soil and irrigation reforms

Ø  Erosion detection models and remediation

Ø  Agricultural mapping for LULC

Ø  Change detection studies

Ø  Land degradation assessment

Ø  Elevation models for drainage

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: