(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Humanitarian specifically: 

 1. Humanitarian Open Map – Responding to humanitarian issues and economic development through open data sharing.
 2. Community Engagement – Harnessing human potential by leveraging open data and civic technology.
 3. Crisis Mapping – Using drones to aid Nepalese in a time of crisis.
 4. Food Security – Delivering assistance with expected outputs to those in need most.
 5. Humanitarian Assistance – Plotting the spatial distribution of humanitarian assistance for planning purposes.
 6. Food Insecurity Drivers – Pinpointing the underlying drivers to food insecurity such as farming practices, climate change, and changing demographics.

----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Nhân đạo. Cụ thể là:

 1. Lập bản đồ trực tuyến thế giới có nội dung mở về nhân đạo - Đáp ứng các vấn đề nhân đạo và phát triển kinh tế thông qua chia sẻ dữ liệu mở. 
 2. Sự tham gia của cộng đồng - Khai thác tiềm năng của con người bằng cách tận dụng dữ liệu mở và công nghệ dân sự. 
 3. Lập bản đồ Khủng hoảng - Sử dụng máy bay không người lái để hỗ trợ người dân trong thời kỳ khủng hoảng.
 4. An ninh lương thực - Cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu cho những người cần nhất.
 5. Hỗ trợ nhân đạo - Lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ nhân đạo theo không gian dùng cho mục đích lập kế hoạch.
 6. Các nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm - Xác định các nguyên nhân cơ bản dẫn đến mất an toàn thực phẩm như thực hành canh tác, biến đổi khí hậu và thay đổi nhân khẩu học.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: