Cơ hội

Nguồn học liệu trực tuyến chia sẻ miễn phí của Cơ quan khảo sát Địa chất Hoa Kỳ

22/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Theo dõi, đánh giá và dự báo thay đổi đất đai (LCMAP) đại diện cho một thế hệ mới của lập bản đồ lớp phủ đất và giám sát sự thay đổi từ Trung tâm Khoa học và Quan sát Tài nguyên Trái đất (EROS) của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. LCMAP đáp ứng nhu cầu về kết quả chất lượng cao hơn với tần suất lớn hơn với lớp phủ đất bổ sung và các biến số thay đổi so với các nỗ lực trước đây.

Bạn có thể tìm thấy các video, bản trình bày, hướng dẫn và quy trình làm việc cho các sản phẩm LCMAP và cách sử dụng sản phẩm tại đây. Việc phát triển các tài liệu E-Learning đang diễn ra và liên tục được mở rộng:

https://www.usgs.gov/core-science-systems/eros/lcmap/e-learning?qt-science_support_page_related_con=2#qt-science_support_page_related_con

-------

Land Change Monitoring, Assessment, and Projection (LCMAP) represents a new generation of land cover mapping and change monitoring from the U.S. Geological Survey’s Earth Resources Observation and Science (EROS) Center. LCMAP answers a need for higher quality results at greater frequency with additional land cover and change variables than previous efforts.

Videos, presentations, tutorials, and workflows for LCMAP products and product usage can be found here. Development of E-Learning materials are on-going and are continuously expanded.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: