Báo cáo

Nghiên cứu về Đông Nam Á - Mất rừng do hàng hóa

07/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Một nghiên cứu về Đông Nam Á là đỉnh cao của một nghiên cứu kéo dài gần hai năm do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ cho Phái bộ Phát triển Khu vực Châu Á (USAID / RDMA) và được thực hiện bởi Cục Lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ( USFS), Nhóm Tin học Không gian (SIG), Trung tâm Nông lâm kết hợp Thế giới (ICRAF), và SERVIR-Mekong.

 

Nghiên cứu tập trung vào bảy quốc gia: Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Mục tiêu của nó là xác định các loại cây trồng chính đã thay thế rừng tự nhiên từ năm 2000 đến năm 2015 và tính toán lượng carbon thất thoát hoặc thu được liên quan đến các chuyển đổi này.

Download Toàn bộ Báo cáo: 

https://servir.adpc.net/sites/default/files/public/publications/attachments/Commodity%20Driven%20Forest%20Loss%20Study%20SE%20Asia%20-%20full%20report_0.pdf

Download Bản tóm tắt dành cho nhà hoạch định chính sách:

https://servir.adpc.net/sites/default/files/public/publications/attachments/Commodity%20Driven%20Forest%20Loss%20Study%20SE%20Asia%20%E2%80%93%20Policymaker%20Summary.pdf

-----

Commodity-Driven Forest Loss:

A Study of Southeast Asia represents the culmination of a nearly two-year study funded by the U.S. Agency for International Development’s Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) and conducted by the U.S. Department of Agriculture’s Forest Service (USFS), Spatial Informatics Group (SIG), World Agroforestry Centre (ICRAF), and SERVIR-Mekong. The study focused on seven countries: Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Philippines, Thailand, and Vietnam. Its goals were to determine the primary crops that have replaced natural forests from 2000 to 2015 and to calculate the carbon losses or gains associated with these conversions.

Download Full Report: 

https://servir.adpc.net/sites/default/files/public/publications/attachments/Commodity%20Driven%20Forest%20Loss%20Study%20SE%20Asia%20-%20full%20report_0.pdf

Download A summary for policy makers:

https://servir.adpc.net/sites/default/files/public/publications/attachments/Commodity%20Driven%20Forest%20Loss%20Study%20SE%20Asia%20%E2%80%93%20Policymaker%20Summary.pdf

Geolink tổng hợp từ Servir.adpc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: