Tài liệu kỹ thuật

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý du lịch

13/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tác giả: WeiWei
Năm xuất bản: 2012

Tóm tắt
Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của nền kinh tế thông tin. Với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, mức sống vật chất và văn hóa của người dân tiếp tục được cải thiện và thời gian nghỉ ngơi tiếp tục tăng lên, du lịch ngày càng trở nên phổ biến như một loại hình giải trí. Hệ thống thông tin địa lý được áp dụng cho quản lý du lịch là nền tảng thông tin du lịch được ưa chuộng.

Trên cơ sở giới thiệu các khái niệm về Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Hệ thống thông tin địa lý du lịch (TGIS), bài báo này minh họa vai trò của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý du lịch. Du lịch có một thuộc tính địa lý mạnh mẽ. Và bản thân GIS là hệ thống thông tin cung cấp các dịch vụ cho nghiên cứu địa lý và ra quyết định, có thể đóng một vai trò trong quản lý du lịch. Đặc biệt, sở hữu các chức năng như thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu, phân tích không gian, v.v., GIS trực tiếp cung cấp các dịch vụ cho quản lý du lịch.

Vai trò của GIS trong quản lý du lịch chủ yếu trong các lĩnh vực sau: thực hiện quản lý thông tin du lịch; có thể tạo ra một bản đồ chuyên đề toàn diện. Bài báo phân tích những vấn đề tồn tại của ứng dụng GIS trong quản lý du lịch. Nhìn toàn cảnh về công nghệ và hệ thống quản lý hiện nay, công nghệ then chốt và những vấn đề cần thiết để thiết lập TGIS là: xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý du lịch; việc thiết lập cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu; thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý du lịch.

Bài luận cũng đề xuất triển vọng phát triển của việc kết hợp GIS với các công nghệ thông tin mới. GIS được áp dụng trong Quản lý Du lịch đã đóng một vai trò quan trọng. Đồng thời, cần lưu ý rằng công nghệ thông tin liên tục thay đổi, GIS ứng dụng trong quản lý du lịch cũng cần cải tiến theo sự phát triển của công nghệ thông tin để thích ứng với sự phát triển của công nghệ thông tin. Nhìn về triển vọng của GIS ứng dụng trong quản lý du lịch, cần cải thiện các lĩnh vực sau: RS, GPS là phương tiện bổ sung áp dụng cho việc thu thập và cập nhật dữ liệu GIS nhằm nâng cao khả năng thu thập thông tin của hệ thống; kết hợp công nghệ đa phương tiện và ảo với GIS để nâng cao sức hấp dẫn của hệ thống đối với khách du lịch; Kết hợp công nghệ hệ thống chuyên gia với GIS để nâng cao năng lực của hệ thống trong việc giải quyết các vấn đề về du lịch.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1it9_cjccot0Z0xNiD5X-3tS4HJztL5-b/view?usp=sharing

-------

Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management
Author: WeiWei
Date: 2012

Abstract
The 21st century is the era of information economy. With economic development and social progress, people's material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information.

On the basis of introducing the concepts of Geographic Information System (GIS) and Travel Geographic Information System (TGIS), this paper illustrates the role that the geographic information system plays in tourism management. Tourism has a strong geographical attributes. And GIS itself is information system offering services to geographic research and decision-making, which can play a role in tourism management. In particular, possessing the functions, such as data collection, storage, processing, spatial analysis and so on, GIS directly provides services for tourism management.

The roles of GIS in tourism management are mainly in the following areas: conducting tourism information management; being able to produce a comprehensive thematic map. The paper analyzes the existing problems of GIS applications in tourism management. Take a panoramic view of the current technology and management system, the key technology and problems to establish TGIS are: the construction of tourism geographic information database; the establishment of data structure and the data model; the design of Tourism Geographic Information Database System.

The essay also proposes the development prospects of the combination of GIS with new information technologies. GIS applied in Tourism Management has played a significant role. At the same time, it should be noted that information technology continuously changes, GIS applied in tourism management also need to improve according to the development of information technology to adapt to the information technology development. Looking the prospects of GIS applied in tourism management, the following areas need to be improved: RS, GPS as supplementary means applied to GIS data collection and update to enhance information collection ability of the system; combining the multimedia and virtual technology with GIS to enhance the attractiveness of the system for tourists; Combining the expert system technology with GIS to enhance the capacity of the system to solve travel problems.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1it9_cjccot0Z0xNiD5X-3tS4HJztL5-b/view?usp=sharing

Geolink tổng hợp từ Researchdirect

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: