GIS research and Development

The field of GIS applications is extremely broad. In order to apply GIS data to these fields, it is necessary to conduct a wide range of research activities ranging from fundamental research on the observation of target objects to applied research corresponding to application needs, including combination with other information sources. There is also a need to develop technologies for the storage and processing of data obtained through satellite observation, as well as application technology and systems for data usage.

Geolink has continued to conduct research ranging from fundamental research such as studies on the reflective properties of target observation objects, to deeply applied research in the areas of environmental monitoring and management of forests, water resources, the atmosphere, and oceans, food safety and security, disaster prevention, development of information on national land and infrastructure, and other fields of data application. 

Geolink aims to keep up these research and development activities in the future, contribute to the development of GIS by harnessing the experience it has built up thus far, and making scientific reports on the GIS industry.

----

 

Nghiên cứu và phát triển GIS

Lĩnh vực ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vô cùng rộng lớn. Để ứng dụng dữ liệu GIS vào các lĩnh vực này, cần tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu khác nhau, từ nghiên cứu cơ bản về quan sát đối tượng mục tiêu đến nghiên cứu ứng dụng tương ứng với nhu cầu ứng dụng, bao gồm cả việc kết hợp với các nguồn thông tin khác. Cũng cần phát triển các công nghệ để lưu trữ và xử lý dữ liệu thu được thông qua quan sát vệ tinh, cũng như công nghệ ứng dụng và các hệ thống để sử dụng dữ liệu.

Geolink đã tiếp tục tiến hành các nghiên cứu từ nghiên cứu cơ bản như nghiên cứu về các đặc tính phản xạ của các đối tượng quan sát mục tiêu, đến nghiên cứu ứng dụng chuyên sâu trong các lĩnh vực giám sát và quản lý môi trường rừng, tài nguyên nước, bầu khí quyển và đại dương, an toàn thực phẩm và an ninh, phòng chống thiên tai, phát triển thông tin về đất đai và cơ sở hạ tầng quốc gia và các lĩnh vực ứng dụng dữ liệu khác. 

Trong tương lai, Geolink đặt mục tiêu tiếp tục duy trì các hoạt động nghiên cứu và phát triển này, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của GIS bằng cách khai thác kinh nghiệm mà nó đã tích lũy được cho đến nay, cũng như đưa ra các báo cáo khoa học về ngành GIS.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: