Kiến thức

NGÀNH ĐẦU KHÍ: CÁCH SỬ DỤNG GIS

09/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Cách sử dụng GIS trong ngành Dầu khí
Ngành công nghiệp dầu khí là một ngành vô cùng quan trọng trên thế giới. Nó cung cấp 99% tất cả các phương tiện giao thông và chiếm 2,5% GDP của thế giới.

Dữ liệu dầu khí được kết nối chặt chẽ với địa lý. Ví dụ, thăm dò dầu khí, xây dựng đường ống và môi trường sử dụng GIS. Tất cả các tính năng này đều có bản chất không gian.

GIS trong ngành dầu khí là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. Các ứng dụng GIS trong ngành dầu khí có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

GIS có thể làm gì trong lĩnh vực dầu khí?

1. Quản lý tài sản

Cơ sở dữ liệu địa lý lưu trữ, thu thập và quản lý vị trí thực của các đối tượng địa lý. Trong dầu khí, điều này bao gồm đường ống dẫn, giếng, trạm bơm và bến xe tăng. Nhưng nó cũng bao gồm thông tin phi không gian. Ví dụ, các công ty dầu khí quan tâm đến hợp đồng thuê, ngày lắp đặt và vật liệu làm ống. Điều này có thể hữu ích để hiểu rõ hơn khi đường ống cần bảo trì hoặc sửa chữa.

Mối quan hệ tôpô đảm bảo chất lượng dữ liệu. Thông thường, các công ty dầu khí cần bản đồ đơn giản để phân biệt các đường ống. Ngoài ra, bạn có thể hình dung thông tin phân tích hữu ích. Ví dụ: bạn có thể so sánh số lượng đường ống theo loại hoặc khi nào một thiết bị cố định cần được thay thế.

2. Viễn thám để ổn định địa hình

Radar khẩu độ tổng hợp vệ tinh (InSAR) có thể đóng một vai trò hiệu quả về chi phí trong việc tìm hiểu sự ổn định của địa hình. Trong ngành dầu khí, điều này có nghĩa là giám sát tốt hơn các mối nguy tiềm ẩn về địa lý. Điều này có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nhu cầu triển khai nhân viên, tăng cường an toàn và duy trì năng suất của đường ống.

Phép đo giao thoa mang lại khả năng giám sát liên tục các khu vực bằng vệ tinh. Một ưu điểm lớn khác là hình ảnh vệ tinh có diện tích rộng lớn có thể bao phủ so với các cuộc khảo sát trên mặt đất.


3. Tự động hóa GIS trong sản xuất và trực quan hóa bản đồ

Trong đánh giá môi trường, đường ống và trạm bơm, các khu vực thăm dò dầu khí lịch sử và thậm chí là khoan định hướng… Không có thời gian và địa điểm nào tốt hơn để sử dụng GIS để lập bản đồ các đặc điểm này.

GIS có nhiều công cụ khác nhau để tự động hóa quy trình làm việc nhằm đưa ra quyết định tốt hơn.-

Nếu bạn đang cần tạo bản đồ của nhiều trang web, các trang theo hướng dữ liệu là một cách nhanh chóng để tự động hóa việc sản xuất bản đồ. Ngoài ra trong QGIS, bạn có thể tạo nhiều bản đồ với Atlas.
Nếu bạn muốn tìm tuyến đường nhanh nhất cho xe tải dịch vụ, nhà phân tích mạng là cách nhanh chóng và hiệu quả để thực hiện việc này.

Các ứng dụng của GIS trong ngành Dầu khí
Các ứng dụng của GIS trong ngành dầu khí có thể nâng cao hiệu quả chi phí và cung cấp thông tin kịp thời. Có nhiều cách khác nhau để áp dụng GIS cho các lĩnh vực liên quan đến dầu khí. Ví dụ: bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý, viễn thám, tự động hóa bản đồ, v.v.

Ngành công nghiệp dầu khí rất LỚN.

Bộ dữ liệu dầu khí phần lớn dựa trên địa lý. Vì lý do này, GIS có thể cung cấp các giải pháp xây dựng đường ống, giếng khoan dầu và bảo vệ môi trường.

Bây giờ đến lượt của bạn. Một số ví dụ khác về GIS trong ngành dầu khí là gì?

----

OIL AND GAS INDUSTRY: HOW TO USE GIS 
How to Use GIS in the Oil and Gas Industry
The oil and gas industry is an enormously important sector in the world. It powers 99% of all transportation and accounts for 2.5% of the world’s GDP.

Oil and gas data is strongly connected to geography. For example, oil exploration, pipeline construction and the environment use GIS. All of these features are spatial in nature.

GIS in the oil and gas industry is a rapidly growing field of interest. GIS applications in the oil and gas industry can serve multiple purposes.

What can a GIS do in the oil and gas sector?

1. Asset Management

A geodatabase stores, collects and manages the physical locations of features. In oil and gas, this includes pipelines, wells, pump stations, and tank terminals. But it also includes non-spatial information. For example, oil and gas companies are interested in leases, date of installation, and pipe material. This can be useful to better understand when pipelines require maintenance or repair.

Topological relationships ensures data quality. Often, oil and gas companies need simple maps to differentiate pipelines. Alternatively, you could visualize useful analytics information. For example, you can compare the amount of pipeline by type or when a fixture needs to be replaced.

2. Remote sensing for terrain stability

Satellite synthetic aperture radar (InSAR) can play a cost-effective role in understanding terrain stability. In the oil and gas industry, this means better monitoring of potential geo-hazards. This can play a key role in reducing the need to deploy staff, increase safety, and continuation of pipeline productivity.

Interferometry gives the ability to continually monitor areas with satellites. Another big advantage is the large swath area satellite imagery can cover compared with on-ground surveys.


3. GIS Automation in Map Production and Visualization

In environmental assessments, pipelines & pump stations, areas of historical oil and gas exploration, and even directional drilling… There’s no better time and place to use a GIS for mapping out these features.

GIS has various tools to automate workflow for better decision-making.

If you are in need of creating maps of multiple sites, data driven pages is a quick way to automate map production. Alternatively in QGIS, you can create multiple maps with Atlas.
If you want to find the fastest route for service trucks, network analyst is the quick and efficient way to do this.

Applications of GIS in Oil and Gas Industry
The applications of GIS in the oil and gas industry can improve the cost-efficiency and deliver timely information. There are different ways to apply GIS to oil and gas-related sectors. For example, you can use geodatabases, remote sensing, map automation, and more.

The oil and gas industry is BIG.

Oil and gas data sets are largely geographically based. For this reason, GIS can provide solutions for constructing pipelines, drilling oil wells, and environmental protection.

Now it’s your turn. What are some other examples of GIS in the petroleum industry?

Geolink tổng hợp từ gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: