(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology) in Banking, specifically: 

 1. Market Share – Examining branch locations, competitor locations, and demographic characteristics to identify areas worthy of expansion or determine market share.
 2. ATM Machine – Filling in market and service gaps by understanding where customers, facilities, and competitors are with address locating, database management, and query tools.
 3. World Bank Economic Statistics – Slicing and dicing raw financial data from the World Bank.
 4. Merger and Acquisitions – Profiling and finding opportunities to gain and build where customers are with market profiling
 5. Supply and Demand – Identifying under-served areas and analyzing your competitor’s market.
 6. Mobile Banking – Capturing locations where existing mobile transaction occur and assisting in mobile security infrastructure.

---

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Ngân hàng. Cụ thể là:

 1. Xác định Thị phần - Kiểm tra vị trí chi nhánh, vị trí của đối thủ cạnh tranh và đặc điểm nhân khẩu học để xác định các khu vực cần mở rộng hoặc xác định thị phần.
 2. Máy ATM - Xóa bỏ khoảng cách giữa thị trường và dịch vụ thông qua tìm hiểu vị trí của khách hàng, cơ sở và đối thủ cạnh tranh bằng các công cụ định vị địa chỉ, quản lý cơ sở dữ liệu và truy vấn.
 3. Thống kê Kinh tế của Ngân hàng Thế giới - Cắt nhỏ dữ liệu tài chính thô từ Ngân hàng Thế giới. 
 4. Sáp nhập và Mua lại - Lập hồ sơ và tìm kiếm cơ hội để đạt được và xây dựng vị trí tiềm năng với đặc trưng của thị trường.
 5. Cung và cầu - Xác định các khu vực phục vụ kém chất lượng và phân tích thị trường của đối thủ cạnh tranh.
 6. Ngân hàng di động - Nắm bắt các vị trí đang thực hiện giao dịch di động và hỗ trợ cơ sở hạ tầng bảo mật di động.

 

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: