Văn bản pháp luật

Năm 2021 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tập trung thực hiện Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý

07/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Nhiệm vụ trọng tâm của Cục là “Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và tích hợp dữ liệu khung” (Phiên bản thử nghiệm) để từ đó làm cơ sở lập đề án xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.

Xây dựng Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam sẽ góp phần phục vụ chia sẻ, chuyển đổi, phân tích, tích hợp, tra cứu và tải các dữ liệu khung và dữ liệu chuyên ngành.

Đây cũng là một nội dung quan trọng của Luật Đo đạc và Bản đồ. Trong Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT là chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia trình Chính phủ phê duyệt.

Mô hình hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TN&MT sẽ chủ trì xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai; Xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch này; Lựa chọn và phát triển công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Ngoài ra còn xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý và xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý.

Trên cơ sở này, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy đủ từ Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; được cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian địa lý các nước trong khu vực và quốc tế.

Như Luật định, việc cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu không gian địa lý không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Geolink tổng hợp từ baotainguyenmoitruong

popup

Số lượng:

Tổng tiền: